บุคลากร /

สถานีวิจัยท่าเชียด

บุคลากร

ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว

หัวหน้าสถานีวิจัยท่าเชียด
โทร. 6059
e-mail: surachart.p@psu.ac.th

นายภูมินทร์ มากจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ

นายกิตติพงษ์ ชูวิจิตร

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

หน้าที่รับผิดชอบ

นายณรงค์ศักดิ์ เจื้อจุ้ย

ยาม

หน้าที่รับผิดชอบ