บุคลากร /

หน่วยบริหารธุรการ

หน่วยบริหารธุรการ

นางจารี ทองสกูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
โทร. 6220
e-mail: jaree.t@psu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาววันดี สุขสะโร

นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 6225
e-mail: wandee.su@psu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ