บุคลากร /

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

บุคลากร

นายนิทัศน์ สองศรี

หัวหน้าสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
โทร. 087-3901626

หน้าที่รับผิดชอบ

นายยชอนันต์ วังขุนพรหม

นักวิชาการเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายวิเศษ โลหะรัตน์

พนักงานการเกษตรพื้นฐาน

หน้าที่รับผิดชอบ

นายวีระ หนูชู

พนักงานขับรถแทรกเตอร์

หน้าที่รับผิดชอบ

นายสมยศ แซ่จิ้ง

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายนนทชัย ละอองโชค

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายมานพ ดีมาก

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายทัศไนย อินทรัตน์

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายยุทธนา อินทะยา

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายสมศักดิ์ คำภิรมย์

คนงานเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

นายสถาพร ปานยิ่ง

ยาม

หน้าที่รับผิดชอบ