บุคลากร /

หน่วยฝึกงานภาคสนาม

บุคลากร

นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร. 074 286231
E-mail: pathompong.w@psu.ac.th

ผู้ประสานงาน รายวิชา 544-191