Research Support/

งานสถานีวิจัย

การสนับสนุนงานวิจัย/ การเรียนการสอน

โครงการวิจัย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดโครงการ/ งานวิจัย
12 มกราคม 2561 สนับสนุนพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 จำนวน 100 ต้น แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นต้นแบบพื้นที่แปลงทดลองวิจัยและสำหรับศึกษาดูงานสำหรับผู้สนใจของศูนย์ฯ
19 ธันวาคม 2560 ภาควิชาธรณีศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สถานีวิจัยท่าเชียด จ.พัทลุง เพื่อก่อสร้างโรงเรือนเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 40x80 เมตร สำหรับใช้ปฏิบัติงานในโครงการโรงเรือนเกษตรแบบแม่นยำเพื่อการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เป็นระยะเวลา 4 ปี โดย ดร.เจษฎา โสภารัตน์ ณ สถานีวิจัยท่าเชียด
12 เมษายน 2560 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคใบจุดของกล้าปาล์มน้ำมัน โดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
2559-2560 ความเข้ากันระหว่างต้นตอกับกิ่งพันธุ์ของต้นทุเรียน โดย รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี ณ สถานีวิจัยเทพา
2559 การใช้ระบบกรีดที่วันกรีดน้อยลงโดยใช้สารกระตุ้นเพื่อการลดการสิ้นเปลืองของเปลือกยางพารา โดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี ณ สถานีวิจัยเทพา

จำนวนนักศึกษาที่ใช้สถานีวิจัยในการเรียนการสอน/ ทำวิทยานิพนธ์/ ฝึกงาน