บุคลากร /

งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1

งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1

นายธีรภาพ แก้วประดับ

นักวิทยาศาสตร์
โทร. 086-2854350
หน้าที่รับผิดชอบ

นายธีรพล ฆังคมณี

นักวิชาการเกษตร
โทร. 083-6524854
หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวสุวิมล นครโชติ

นักวิชาการเกษตร
โทร. 088-7900956
หน้าที่รับผิดชอบ