งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน "ทรัพย์ ม.อ.1"

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมล็ดงอก
เมล็ดละ 25.- บาท

[ รายละเอียด ]

ต้นกล้า อายุ 3 เดือน
ต้นละ 40.- บาท

[ รายละเอียด ]

ต้นกล้า อายุ 8 เดือน (พร้อมปลูก)
ต้นละ 60.- บาท

[ รายละเอียด ]

เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ในพื้นที่ตำบลปากรอ แปลงที่ 7

ติดตามปาล์มน้ำมัน “ทรัพย์ ม.อ.1”
โครงการพัฒนาชีวิตคนปากรอ

ความสำคัญของปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ.1”