Gallery /

งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1

นิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562


ศึกษาดูงานกล้าปาล์มแบบครบวงจร

ในวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 256


อบรม "พัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน" แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560