About Us /

งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1

หลักการและเหตุผล :

ปาล์มน้ำมันจัดเป็นพืชน้ำมันอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทย และระดับโลก ทั้งนี้เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชชนิดเดียวที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่น ๆ และสามารถผลิตได้เฉพาะในเขตพื้นที่จำกัดประเภทร้อนชื้นเท่านั้น ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลดี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ และสืบเนื่องมาจากวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลก รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อลดภาระการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ น้ำมันปาล์มจึงทวีบทบาทความสำคัญในฐานะพืชเพียงชนิดเดียวที่ยังคงมีปริมาณคงเหลือจากการบริโภค และแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล ปาล์มน้ำมันที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก ทั้งนี้ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์เกษตรกรใช้พันธุ์ปาล์มลูกผสมเทเนอร่าซึ่งเป็นพันธุ์ที่ดีให้ผลผลิตสูง และอีกประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรยังใช้พันธุ์ดูร่าหรือ พันธุ์ที่เกษตรกรเก็บเมล็ดใต้โคนมาเพาะปลูกเอง ซึ่งในพื้นที่เหล่านี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันต่ำกว่าแปลงที่ใช้พันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า 30-40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแนวทางการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่คือการรณรงค์ให้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นการปลูกทดแทนแปลงเดิมหรือปลูกในพื้นที่ใหม่ให้หันมาใช้พันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่าซึ่งส่วนใหญ่ได้จากการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีปริมาณการสั่งเข้ามาไม่ต่ำกว่า 10 ล้านเมล็ดและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 เป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์โดยสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอราที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างต้นแม่ดูรา ม.อ. ที่มีแหล่งเชื้อพันธุกรรมมาจากเดลีดูรา กับพ่อพันธุ์ฟิสิเฟอรา ม.อ. ที่มีเชื้อพันธุกรรมมาจาก AVROS ซึ่งเริ่มให้ผลผลิตทะลายปาล์มเมื่ออายุ 36 เดือนหลังจากปลูกลงแปลง ให้ผลผลิตสูงเมื่อเทียบกับปาล์มน้ำมันทั่วไปที่อายุเดียวกัน เป็นพันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่สามารถปรับตัวเข้ากับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและสภาพแห้งแล้ง ซึ่งการปลูกเพื่อทดสอบสายพันธุ์ สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน และกลุ่มงานสถานีวิจัยได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งในพื้นที่ของสถานีวิจัยต่างๆ และพื้นที่ของเกษตรกร ดังนั้นกระบวนการต่อจากนี้ไป จึงเป็นการขยายผลสู่เกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยของคณะฯเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อองค์กร เกษตรกร และผลผลิตมวลรวมระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เป็นแปลงสาธิต เพื่อการเรียนรู้ และฝึกงานด้านการผลิตกล้าพันธุ์น้ำมันปาล์มน้ำมันที่ถูกต้องของนักศึกษา
2. เพื่อเป็นแหล่งผลิต และกระจายกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ มอ.1 สู่เกษตรกรพร้อมสร้างรายได้จากผลงานทางวิชาการของคณะฯอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ ผ่านงานบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง

พื้นที่การดำเนินงาน

1. ส่วนงานบริหารจัดการ และการเตรียมกล้าพันธุ์เมล็ดงอก
2. ส่วนงานเพาะเลี้ยงกล้าพันธุ์สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
3. ส่วนงานเพาะเลี้ยงกล้าพันธุ์สถานีวิจัยท่าเชียด
4. ส่วนงานเพาะเลี้ยงกล้าพันธุ์สถานีวิจัยเทพา