งานสถานีวิจัย

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลิตผลสถานีวิจัย

ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
เมล็ดละ 25 | ต้นละ 40, 120 บาท

จำหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูง เจริญได้ดีในพื้นที่แห้งแล้งและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

[ รายละเอียด ]

น้ำผึ้ง
ขวดละ 350 บาท

จำหน่ายน้ำผึ้งจากน้ำหวานธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ป่าต่างๆ ดอกเงาะ ลองกอง มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ลำไย ลิ้นจี่ ทานตะวัน เป็นต้น

ผลผลิตเกษตร
ราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด

จำหน่ายมะเขือเทศเชอร์รี่ ส้มโอหอมเทพา มังคุด กล้วยหอมทอง มะพร้าว ผลผลิตเกษตรจากสถานีวิจัยเทพา ท่าเชียด และคลองหอยโข่ง

ดินผสมพร้อมปลูก
ถุงละ 30 บาท

จำหน่ายดินผสมพร้อมปลูกที่มีความร่วนซุยสูง อุ้มน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี มีธาตุอาหารครบสูตร เหมาะกับไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"


สถานีวิจัยเทพา


สถานีวิจัยท่าเชียด


สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ.1”

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ม.อ.1 ในพื้นที่ตำบลปากรอ แปลงที่ 7

ติดตามปาล์มน้ำมันพันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ.1”
โครงการพัฒนาชีวิตคนปากรอ

ความสำคัญของปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ.1”

สนง.เกษตรโคกโพธิ์ดูงานปาล์มน้ำมัน

ในวันที่ 4 มีนาคม 2562

จำหน่ายผลผลิตยางแผ่นดิบ ณ สถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมงานสถานีวิจัย ณ ห้องประชุม 265

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562