Gallery/

งานสถานีวิจัย

ภาพกิจกรรม

ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคารศึกษาดูงาน

ในวันที 31 กรกฎาคม 2562


สกว.ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยรวมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกปาล์มฯ

ในวันที 15 พฤษภาคม 2562


สโมสรนศ.คณะทรัพย์ฯ ศึกษาดูงาน Smart Farm และการเลี้ยงแพะนม

ในวันที 7พฤษภาคม 2562


ปฐมนิเทศฝึกงาน 544-191
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ในวันที 26 เมษายน 2562


นศ.จาก ม.ราชภัฏยะลาฝึกปฏิบัติการ ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

ในวันที 25 เม.ย -8 พ.ค. 2562


จำหน่ายผลผลิตยางแผ่นดิบ
สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 27 มีนาคม 2562


สนง.เกษตรโคกโพธิ์ ดูงานเพื่อผลิตปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพ

ในวันที 4 มีนาคม 2562


ส.ป.ก.ยะลา ศึกษาดูงานการปลูกกาแฟ/เลี้ยงผึ้ง ณ สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 27 กุมภาพันธ์ 2562


จำหน่ายผลผลิตยางแผ่นดิบ
สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 27 กุมภาพันธ์ 2562


ประชุมงานสถานีวิจัย
ณ ห้องประชุม ทธ.265

ในวันที 15 กุมภาพันธ์ 2562


นิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ในวันที 1-9 กุมภาพันธ์ 2562


ม.ราชภัฎสงขลาศึกษาดูงานทางด้านปาล์มน้ำมัน ณ สถานีวิจัยท่าเชียด

ในวันที 6 กุมภาพันธ์ 2562


จำหน่ายผลผลิตยางแผ่นดิบ
สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 30 มกราคม 2562


หมอดินอาสาประจำหมูบ้านดูงานกาแฟโรบัสต้าและการเลี้ยงผึ้ง

ในวันที 22 มกราคม 2562


ให้ความอนุเคราะห์ดอกกาแฟ
โรบัสต้าแก่นักศึกษา

ในวันที 23 ธันวาคม 2561


จำหน่ายผลผลิตยางแผ่นดิบ
สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 18 ธันวาคม 2561


กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านคนเนียดดูงานการปลูกและการแปรรูปกาแฟ

ในวันที 13 ธันวาคม 2561


ปฐมนิเทศฝึกงาน 544-191
ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ในวันที 30 พฤศจิกายน 2561


ประชุมงานสถานีวิจัย
ณ ห้องประชุม ทธ.266

ในวันที 29 พฤศจิกายน 2561


สำนักงานเกษตรเทพา จัดอบรมการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน

ในวันที 28 พฤศจิกายน 2561


เยี่ยมแปลงปาล์มฯ ทรัพย์ ม.อ.1 และให้คำแนะนำแปลงที่มีปัญหา

ในวันที 27 พฤศจิกายน 2561


เข้าร่วมฟังการนำเสนอวัสดุเพาะกล้าคุณภาพสูง

ในวันที 8 พฤศจิกายน 2561


จำหน่ายผลผลิตยางแผ่นดิบ
สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 30 ตุลาคม 2561


วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ดูงานการเลี้ยงผึ้งเชิงพานิชย์ ณ สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 3 ตุลาคม 2561


จำหน่ายผลผลิตยางแผ่นดิบ
สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 26 กันยายน 2561


จำหน่ายผลผลิตยางแผ่นดิบ
สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 29 สิงหาคม 2561


นักศึกษาจากประเทศจีน ศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบผสมผสาน

ในวันที 23 สิงหาคม 2561


เกษตรกรอ.เทพา นาทวี สะบ้าย้อย
ดูงานการปลูกกาแฟโรบัสต้า

ในวันที 15 สิงหาคม 2561


เกษตรกรวนเกษตรบ้านเขารูปช้าง
ดูงานการเลี้ยงผึ้ง

ในวันที 25 กรกฎาคม 2561


จำหน่ายผลผลิตยางพาราสถานีวิจัยเทพา

ในวันที 20 กรกฎาคม 2561


ประชุม "การผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ.1"

ในวันที 19 กรกฎาคม 2561


ประชุมงานสถานีวิจัย
ณ ห้องประชุม ทธ.265

ในวันที 5 กรกฎาคม 2561


จำหน่ายผลผลิตยางพารา
สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 21 มิถุนายน 2561


ความก้าวหน้าการผลิตกาแฟพันธุ์
โรบัสต้าของสถานีวิจัยเทพา

ในวันที 25 พฤษภาคม 2561


เยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน 544-191 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ในวันที 24 พฤษภาคม 2561


ประชุมหารือเรื่อง "การนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในส่วนพื้นที่สถานีวิจัยเทพา"

ในวันที 23 พฤษภาคม 2561


ผู้สนใจเข้าดูไม้ยางพาราสถานีวิจัยเทพาที่จะดำเนินการขายทอดตลาด

ในวันที 17 พฤษภาคม 2561


ประชุมงานสถานีวิจัย ณ ห้องประชุม 120 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ในวันที 9 พฤษภาคม 2561


ปฐมนิเทศฝึกงาน 544-191 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ในวันที 27 เมษายน 2561


นศ. เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ

ในวันที 21 เมษายน 2561


สวพ.8 เข้าตรวจแปลงกล้าปาล์มน้ำมัน ณ สถานีวิจัยเทพา

ในวันที 20 มีนาคม 2561


จำหน่ายผลผลิตยางพาราสถานีวิจัยเทพา

ในวันที 20 มีนาคม 2561


ดูงาน "เกษตรผสมผสาน ปลูกไผ่ในสวนยาง" ณ สวนไผ่อาบู จ.พังงา

ในวันที 4 มีนาคม 2561


นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าศึกษาดูงานสถานีวิจัย #ครั้งที่ 1

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561


จำหน่ายผลผลิตยางพาราสถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561


ศึกษาดูงาน "กระบวนการเพาะปลูกการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการสวน.."

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561


จำหน่ายผลผลิตยางพาราสถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 30 มกราคม 2561


ประชุมงานสถานีวิจัย ณ ห้องประชุม 120 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ในวันที่ 26 มกราคม 2561


ศึกษาดูงานเรื่อง "การเลี้ยงผึ้ง" ณ สถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 19 มกราคม 2561


ขอความอนุเคราะห์เก็บตัวอย่างดอกกาแฟโรบัสต้า ณ สถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 18 มกราคม 2561


ประชุมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560


เสวนาเรื่อง"ยางพาราและปาล์มน้ำมันในยุคไทยแลนด์ 4.0"

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560


บุคลากรงานสถานีวิจัย ศึกษาดูงานกล้าปาล์มแบบครบวงจร

ในวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2560


ปฐมนิเทศฝึกงาน 544-191 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560


ศึกษาดูงานทุเรียน สตอเบอรี่ มันญี่ปุ่น และสวนกาแฟอาราบิก้า

ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560


ประชุมหารือโครงสร้างฝ่ายวิจัยและบริการ

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560


จำหน่ายผลผลิตยางพาราสถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560


สัมมนาความสำคัญของ Stakeholder Engagement..

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

สำรวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลและน้ำใต้ดิน

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560


จำหน่ายผลผลิตยางพาราสถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 25 กันยายน 2560


ประชุมหารือแนวทางและทำข้อตกลงการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์ม

ในวันที่ 13 กันยายน 2560


การศึกษาดูงานการทำแปลงผักไฮโดรโพนิกส์

ในวันที่ 2 กันยายน 2560


อบรม "พัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน"

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560


จำหน่ายผลผลิตยางพาราสถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560


ถอดรหัสการทำสวนทุเรียนจากมืออาชีพ

ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560


อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการผสมอาหาร TMR..

ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560


จำหน่ายผลผลิตยางพาราสถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560


ดูงานการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์และการปลูกพืชในระบบโรงเรือน

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560


จำหน่ายผลผลิตยางพาราสถานีวิจัยเทพา

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560


การประเมินศักยภาพการเติบโต การให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560


อบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมัน" แก่เกษตรกร ณ สถานีวิจัยท่าเชียด

ในวันที่ 13 มีนาคม 2560