Contact Us /

งานสถานีวิจัย

งานสถานีวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์: 074 28 6219, 074 28 6220, 074 28 6225

แผนที่