About Us /

งานสถานีวิจัย

ประวัติความเป็นมา

งานสถานีวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการ เดิมมีชื่อว่า ”โครงการสถานีวิจัยและศูนย์วิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ” ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 พร้อมกับสถานีวิจัย ท่าเชียด ตั้งอยู่ ณ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานฝึกภาคสนาม” ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานฝึกภาคสนามนักศึกษาของคณะฯ ด้านงานฟาร์มพื้นฐาน ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ได้เริ่มจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกภาคสนามเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และในปี พ.ศ. 2523 คณะฯ จึงได้จัดตั้ง “โครงการสถานีวิจัยและบริการกลาง” โดยได้มีการผนวกงานบริการกลางที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งฝ่ายวิจัยและบริการ” ทั้งนี้เพื่อประหยัดในการใช้งบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ อุปกรณ์และเครื่องจักรกล อีกทั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2530 ได้มีการดำเนินการจัดตั้งสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ณ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และในช่วงแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 7 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบให้บรรจุ “โครงการจัดตั้งฝ่ายวิจัยและบริการ” เข้าไว้ในแผนฯ เพื่อเป็นองค์กรในการประสานงานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการที่มีลักษณะเป็นงานต่อเนื่อง และมุ่งเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งสามารถให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยที่จะยกระดับเป็น “งานศูนย์วิจัย” ต่างๆ ในสังกัดในฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนี้ เป็นโครงการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการที่ส่วนใหญ่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต่างประเทศ หรือจากองค์การอื่นที่สนับสนุนงานวิจัย แต่เนื่องจากการดำเนินงานวิจัย เหล่านี้ต้องมีความต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะถาวรมารองรับ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษครั้งที่ ครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในฝ่ายวิจัยและบริการ เป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มงานพัฒนาและองค์กรอาชีพสัมพันธ์

ปัจจุบันงานสถานีวิจัย มีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้วางแผน กำกับ ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ โดยมี 3 สถานีวิจัย และ 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. สถานีวิจัยเทพา
2. สถานีวิจัยท่าเชียด
3. สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
4. งานบริหารธุรการ
5. หน่วยฝึกงานภาคสนาม