Human Resource Development /

งานสถานีวิจัย

การพัฒนาบุคลากร

ปีงบประมาณ 2561

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม
11 มิถุนายน 2561 น.ส.สุทธาพร ทัสโร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "New Google Sites Zero to Hero" ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. [ ภาพกิจกรรม ]
4 มีนาคม 2561 บุคลากรงานสถานี ศึกษาดูงาน "เกษตรผสมผสาน ปลูกไผ่ในสวนยาง" ณ สวนไผ่อาบู อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา [ ภาพกิจกรรม ]
12 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส.สุทธาพร ทัสโร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้าง DASHBOARD ด้วย Excel" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. [ ภาพกิจกรรม ]
22 ธันวาคม 2560 น.ส.สุทธาพร ทัสโร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ (PR) ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. [ ภาพกิจกรรม ]
14 ธันวาคม 2560 ผศ. ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข หัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว รองคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายธีระพงศ์ จันทรนิยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และนายธีรภาพ แก้วประดับ นักวิทยาศาสตร์ งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) [ ภาพกิจกรรม ]
3 ธันวาคม 2560 น.ส.สุทธาพร ทัสโร เข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง "ยางพาราและปาล์มน้ำมันในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ [ ภาพกิจกรรม ]
3 พฤศจิกายน 2560 ผศ. ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว รองคณบดีด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนายธีรภาพ แก้วประดับ นักวิทยาศาสตร์ งานสถานีวิจัย กลุ่มงานพัฒนาและองค์กรอาชีพสัมพันธ์ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ความสำคัญของ Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)" ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ [ ภาพกิจกรรม ]

ปีงบประมาณ 2560

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม
29 กันยายน 2560 นายอรรถพล จันทร์สว่าง นักวิชาการเกษตร งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจยางพารากับความเสี่ยงครัวเรือนภาคใต้" ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
23-24 กันยายน 2560 นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง และ นายอภิชาติ เกื้อก่อบุญ เข้าการอบรมหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ สถาบันธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดบึงกาฬ [ ภาพกิจกรรม ]
28 มีนาคม 2560 นายธีรภาพ แก้วประดับ นักวิทยาศาสตร์ งานผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าเกษตร กิจกรรม : การผลิตกล้วยหอมเขียวคาเวนดิส ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา [ ภาพกิจกรรม ]