ขอแนะนำบทความใหม่ๆ ผลงานเผยแพร่จากนักวิชาการของศูนย์วิจัยฯ   นานาสาระกับปาล์มน้ำมัน

      ดาวน์โหลดแผ่นพับปาล์มน้ำมัน

             การเก็บตัวอย่างใบและอาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน
  แผ่นพับ อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
   

 


ชื่อเอกสาร เส้นทางสู่ความสำเร็จการผลิตปาล์มน้ำมัน
ISBN 974-644-657-6
ผู้เขียน ธีระ เอกสมทราเมษฐ์, ชัยรัตน์ นิลนนท์,ธีระพงศ์ จันทรนิยม,ประกิจ ทองคำ และสมเกียรติ สีสนอง
จำนวนหน้า 118
ปีที่จัดทำ พ.ศ.2548 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ราคา -
เนื้อหาประกอบด้วย
1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
2. พันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ และการอนุบาลต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
3. การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
4. การจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน
5. การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
6. การเก็บและเตรียมตัวอย่างใบเพื่อส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
7. การแปลความหมายผลวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน
8. การให้ปุ๋ยในระบบน้ำกับปาล์มน้ำมัน

   
ชื่อเอกสาร
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
ISBN 978-616-7375-24-3
ผู้เขียน ชัยรัตน์ นิลนนท์, ธีระพงศ์ จันทรนิยม, ธีระ เอกสมทราเมษฐ์, ประกิจ ทองคำ และปราณี สุวรรณรัตน์
จำนวนหน้า  56 หน้า
ปีที่จัดทำ พ.ศ.2553
ราคา 80 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย
เนื้อหาเป็นการสรุป หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ดังนี้
1. เลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
2. พันธุ์และกล้าปาล์มน้ำมันดีมีศักยภาพให้ผลผลิตสูง
3. ปลูกและการจัดการสวนและปุ๋ยอย่างถูกต้อง
4. บริหารจัดการสวนโดยใช้ข้อมูลการจัดการสวน รายรับ รายจ่าย ร่วมกับองค์ความรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
5. สรุปการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อเอกสาร
ชุดอบรมประกอบการบรรยายสำหรับวิทยากรปาล์มน้ำมัน
ผู้เขียน นายธีระพงศ์ จันทรนิยม
จำนวนหน้า 81
ปีที่จัดทำ พ.ศ.2550
ราคา -
เนื้อหาประกอบด้วย
1. ภาพรวมปาล์มน้ำมัน
2. ข้อควรคำนึงในการสร้างสวนปาล์ม
3. พันธุ์ปาล์มน้ำมัน
    3.1 การคัดกล้าทิ้ง
    3.2 ข้อแนะนำในการซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
4. การสร้างสวนปาล์มน้ำมัน
5. การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
ชื่อเอกสาร คู่มือปาล์มน้ำมันและการจัดการสวน
ISBN 974-644-426-3
 
ผู้เขียน ธีระ เอกสมทราเมษฐ์, ชัยรัตน์ นิลนนท์,ธีระพงศ์ จันทรนิยม,ประกิจ ทองคำ และวรรณา เลี้ยววาริณ
จำนวนหน้า 73
ปีที่จัดทำ พ.ศ.2546 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา -
เนื้อหาประกอบด้วย
1. ความสำคัญของปาล์มน้ำมันและแนวทางการพัฒนา
2. พฤกศาสตร์ของปาล์มน้ำมัน
3. พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การผลิตเมล็ดพันธุ์และการอนุบาลต้นกล้า
4. การจัดการสวนปาล์ม
5. การประเมินความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน
และการเก็บตัวอย่างใบปาล์มเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
6. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน
ชื่อเอกสาร คู่มือสวนปาล์มน้ำมัน (ฉบับพกพา)
ISBN 974-644-189-2
 
ผู้เขียน ชัยรัตน์ นิลนนท์,ธีระพงศ์ จันทรนิยม,ประกิจ ทองคำ
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์
จำนวนหน้า 33
ปีที่จัดทำ พ.ศ.2544 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา -
เนื้อหาประกอบด้วย
1.หลักคิดที่สำคัญในการผลิตปาล์มน้ำมัน| 2.การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันสด | 3.การกำจัดวัชพืช| 4.การจัดการปุ๋ย | 5.การตัดแต่งทางใบ | 6.การดูแลรอบโคนต้น | 7.การตรวจดูแลสวน | 8.การบันทึกจำนวนต้นปาล์มน้ำมัน | 9.การควบคุมหนู | 10.การควบคุมแมลง | 11. การควบคุมโรค | 12.การปรับปรุงดูแลถนน | 13.ทางระบายน้ำ | 14.การติดป้ายข้อมูลในสวนปาล์มน้ำมัน
ชื่อเอกสาร การใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน (คู่มือพกพา)
ISBN 974-644-190-6
ผู้เขียน ชัยรัตน์ นิลนนท์,ธีระพงศ์ จันทรนิยม,ประกิจ ทองคำ
และธีระ เอกสมทราเมษฐ์
จำนวนหน้า 36
ปีที่จัดทำ พ.ศ.2544 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา -
เนื้อหาประกอบด้วย
1.ปุ๋ย| 2.ปุ๋ยเคมี| 3.การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน| 3.1 ข้อพิจารณาการใช้ปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดิน | 3.2 พิจารณาจากอาการขาดธาตุอาหารในพืช | 3.3 การวิเคราะห์ใบ| 3.4 อัตราปุ๋ยที่ใช้ | 3.5 การใส่ปุ๋ย | 3.6 ข้อเสนอแนะทั่วไปของการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556. ฆ่าปาล์ม 3 เวลา บทโหดในการจัดการสวนปาล์ม. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556. บทบาทของโบรอนในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556. บทบาทของธาตุแมกนีเซียมในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556. การเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556. ให้ปุ๋ยปาล์ม ถามอาหารในใบ. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556.RSPO มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.
ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2556. เมื่อทุ่งรวงทอง จำต้องเป็นบ่อน้ำมัน (บนดิน). เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.
 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.เรื่องของราคาปาล์มน้ำมันกับความดันในท่อ. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.ความสูญเสียที่ชาวสวนปาล์มไม่ควรมองข้าม 2. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.ความสูญเสียที่ชาวสวนปาล์มไม่ควรมองข้าม. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.ผลผลิตปาล์ม 4 ตัน/ไร่ ไม่ใช่เรื่องยาก หากมีการวางแผน . เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.อนาคตปาล์มไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.หนอนหน้าแมว ศัตรูร้ายปาล์มน้ำมัน . เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.แก้ปัญหาปาล์มดิบ ถึงเวลาต้องใช้ยาแรงหรือยัง . เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.ปาล์มน้ำมัน วันวาน วันนี้ วันหน้า ของประเทศไทย . เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.เทคนิคการให้ปุ๋ยกับปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.อาหารของปาล์ม. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555.เทคนิคการจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้ได้กำไรสูงสุด. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2555. ทำไมต้องคัดกล้าทิ้ง. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2554. ฉันทำให้โลกร้อนหรือ? คำถามจากปาล์ม. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2554. รักพี่ (ยางพารา) เสียดายน้อง (ปาล์มน้ำมัน) เลยครอบครองเสียทั้งคู่ . เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2554. ธรรมะ (ชาติ) แห่งปาล์มน้ำมัน . เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ั ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2554. ปลูกปาล์มภาคอีสาน แค่รอฟ้าประทาน...คงไม่พอ!.เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระพศ์ จันทรนิยม. 2554. ทุ่งรังสิต สวรรค์ของปาล์ม ถึงดินดี...น้ำพอ...ก็ยังมีข้อจำกัด. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2554. ทะลายปาล์ม...ใคร?กำหนดราคา. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2554. สวาปาล์ม เรื่องของคนต้นเหตุจากปาล์ม. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2553. การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันและคุณภาพทะลายปาล์ม. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2553. การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2553. การเตรียมพื้นที่และการปลูกปาล์ม. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2553. ข้อคำนึงก่อนปลูกปาล์มน้ำมัน. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2553. พันธุ์ปาล์มน้ำมันและการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2553. นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน/ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2553. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มน้ำมัน. เอกสารเผยแพร่ของสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน.

 

น้ำอ้อย ศรีประสม และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2551. สหสัมพันธ์และอัตราพันธุกรรมของลักษณะทางลำต้นในระยะกล้าปาล์มน้ำมัน. วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 : 109-115.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม ชัยรัตน์ นิลนนท์ ประกิจ ทองคำ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2548. การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่นา : การเตรียมพื้นที่ปลูก. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 : 7-9.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และพิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส. 2548. ชนิดและปริมาณกรดไขมันของปาล์มน้ำมันทะลายเขียวและทะลายดำ. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 : 6.

 

อำมร อินทร์สังข์ และทวีศักดิ์ ชโยภาส. 2548. การควบคุมหนอนหน้าแมวและหนอนผีเสื้ออื่นในปาล์มน้ำมันโดย...ชีววิธี. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 : 2-3.

 

ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2547. โบรอนกับ...ปาล์มน้ำมัน. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 : 11-13.

 

ฝาติม๊ะ เล็นสมมารถ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2547. ปริมาณน้ำมันในใบปาล์มน้ำมัน. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 : 10.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และพิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส. 2547. เปรียบเทียบคุณภาพปาล์มน้ำมันทะลายเขียวกับทะลายดำ. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 : 8-9.

 

ยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ. 2547. การจัดการหนูในสวนปาล์มน้ำมัน. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : 8-10.

 

ชัยรัตน์ นิลนนท์, ธีระพงศ์ จันทรนิยม, ประกิจ ทองคำ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2544. ข้อมูลน่ารู้ ปาล์มน้ำมัน. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 1ฉบับที่ 2 : 5-6.

 

ประกิจ ทองคำ, วรรณา เลี้ยววาริณ, ธีระพงศ์ จันทรนิยม, ชัยรัตน์ นิลนนท์ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2543. การเก็บตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมันเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ.จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : 6-9.

 

ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และสมมิตร สังข์แก้ว. 2544. ผลของระดับปุ๋ย P และ K ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน. ว.สงขลานครินทร์ วทท. ปีที่ 23. (ฉบับพิเศษ) : ปาล์มน้ำมัน. 661-677.

 

ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และวรรณา เลี้ยววาริณ. 2544. ผลของการใช้ปุ๋ยต่อการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน. ว.สงขลานครินทร์ วทท. ปีที่ 23. (ฉบับพิเศษ) : ปาล์มน้ำมัน. 649-659.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และอรวรรณ จันทนฤกษ์. 2539. การใช้ Calcium carbide และ Ethephon เพื่อเร่งการร่วงของผลปาล์ม. ว.สงขลานครินทร์ วทท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 : 293-299.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2551. กระบวนการไร้ของเสียในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์ม. วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 : 159-164.

 

ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และปราณี สุวรรณรัตน์ . 2551. สภาพการทำสวนและการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันของเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารดินและปุ๋ย ปีที่ 30 ฉบับที่ 1: 12-22.

 

ชัยรัตน์ นิลนนท์ และธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2551. การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ. เอกสารประกอบการบรรยาย ภาคการประชุมในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2008) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 12-16 กันยายน 2551.37 หน้า.

 

ัธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2550. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ. เอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ ชัยรัตน์ นิลนนท์ และ ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ .2550. การจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ. เอกสารเผยแพร่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน.

 

ธีระ เอกสมทราเมษฐ์. 2546. ปาล์มน้ำมันและการเพิ่มมูลค่า. จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : 3-8.

 

ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ นิทัศน์ สองศรี ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และชัยรัตน์ นิลนนท์ . 2545. ผลของการปลูกปาล์มน้ำมันที่เก็บเมล็ดจากโคนต้น (พันธุ์ปลอม). จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3: 2-5.

 

ปรับปรุงล่าสุด เดือน มีนาคม 2558

จัดทำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0 7428 6224, 0 7421 8802
e-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th