คู่มือปาล์มน้ำมัน
ผลงานเผยแพร่จากนักวิชาการของศูนย์วิจัยโดยการรวบรวมองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพ แนะนำ ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ.1"
วิจัยโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ติดต่อ/จองกล้าได้ที่...ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร. 074-212 849


  นานาสาระปาล์มน้ำมัน
รวบรวมบทความปาล์มน้ำมันจากนักวิชาการของศูนย์วิจัย ที่ได้เผยแพร่ในวารสารต่างๆ วันที่ 10 ม.ค.60 : บรรยายพิเศษแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ และบรรยายพิเศษแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อ การศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีในอาชีพ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
วันที่ 21-22 ธ.ค.59 : บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร
บุคลากรของศูนย์วิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง ปาล์มน้ำมัน ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ปาล์มน้ำมัน ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
 วันที่ 12-24 ส.ค.59 : จัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้
ศูนย์วิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วันที่ 10 ส.ค.59 : จัดนิทรรศการร่วมกับจังหวัดตรัง
ศูนย์วิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับจังหวัดตรัง ในงานสัมมนา การปลูกปาล์มสมัยใหม่ด้วยกลไกประชารัฐ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 3-5 มี.ค.59 : โครงการบริการวิชาการ ต่อเนื่องปีที่ 10
ศูนย์วิจัยฯ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการการจัดการสวนปาล์มและการเก็บตัวอย่างใบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ร่วมกับ บริษัทวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 3 รุ่น
 
วันที่ 15-19 ก.พ.59 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์วิจัยฯ ให้ความร่วมมือกับบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ในการเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระแก้ว เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

 

กิจกรรมทั้งหมดของศูนย์วิจัย...[รายละเอียด]
 
 
จัดทำโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0 7428 6224, 0 7421 8802
E-mail : oilpalm.nrpsu@gmail.com