สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน ระยะที่ 2

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


รายงานผลการดำเนินงาน

 
รายงานผลการดำเนินงานสถานวิจัยฯ รอบ 12 เดือน ปีที่ 4
[ดูรายงานทั้งหมด]


สนับสนุนทุนวิจัย
สถานวิจัยฯ สนับสนุนทุนวิจัยด้านพืชกรรมปาล์มน้ำมัน....เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ย.60
     - ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]
     - ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่ [รายละเอียด] [ดาวน์โหลด]  

ผลงานตีพิมพ์
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาในสถานวิจัยฯ ตั้งแต่ปี 2555-2560 [ดาวน์โหลด]


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 นางสาวปริยาภัทร คงทอง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุน สนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากสถานวิจัยฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกทดสอบปาล์มน้ำมัน ในการประชุมทางวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 4 “วิจัยทางพืชศาสตร์ สร้างนวัตกรรม นำพาเกษตรยั่งยืน”
ณ ห้อง 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 


- วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากสถานวิจัยฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15"พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    

มีหัวข้อการนำเสนอ ดังนี้

เรื่องที่ 1
การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีทปฏิปักษ์เพื่อยับยั้งการเจริญของรา Curvularia oryzae สาเหตุโรคใบจุดในต้นกล้าปาล์มน้ำมัน [บทคัดย่] [รายละเอียด]  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ภาคโปสเตอร์ กลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้น

                              

เรื่องที่ 2 ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอของ
ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. [บทคัดย่อ] [รายละเอียด

เรื่องที่ 3 เสถียรภาพของปาล์มน้ำมันเทเนอราในชั่วรุ่นลูก [บทคัดย่อ] [รายละเอียด

เรื่องที่ 4 การตอบสนองของพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ต่อระดับปุ๋ยไนโตรเจนในระยะต้นกล้า
[บทคัดย่อ] [รายละเอียด

                          

Journal club : แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยปาล์มน้ำมัน
โดยนักศึกษาที่รับทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

     - วันที่ 5 เมษายน 2559 :: งานวิจัยหัวข้อ  การคัดเลือกลักษณะทนแล้งในพันธุ์ปาล์มน้ำมันระยะต้นกล้า  [รายละเอียด

    - วันที่ 15 มีนาคม 2559 :: งานวิจัยหัวข้อ ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากร ผสมเปิดของปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายเอสเอสอาร์ และหัวข้อ การตอบสนองทางการเจริญเติบโต และสรีรวิทยาต่อระดับไนโตรเจนของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน [รายละเอียด

    - วันที่ 9 มีนาคม 2559 :: งานวิจัยหัวข้อ อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ของลักษณะทางการ เกษตรในประชากรปาล์มน้ำมันดูรา [รายละเอียด

    - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  :: งานวิจัยหัวข้อ การคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อต้านทานต่อโรค
ใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Curvularia oryzae [รายละเอียด]

                      


การถ่ายทอดเทคโนโลยี...
สถานวิจัยฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ เผยแพร่ ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ให้กับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 [รายละเอียด]