บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2544

 
เรื่อง การปลูกมังคุดในสวนยางก่อนโค่น

 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เขียน 
ศรีนรา แมเร๊าะ ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ  เพลงบรรเลง (เปิดเพลงดอกไม้ให้คุณ เริ่มจากไตเติ้ลจนถึงขอมอบดอกไม้ในสวน.. 
จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ  สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ พบกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตร จากคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กันอีกครั้งนะ
ค่ะ สำหรับวันนี้ขอเสนอเรื่อง การปลูกมังคุดในสวนยางก่อนโค่นค่ะ
 
  จากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมังคุด ซึ่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่กำลังทำรายได้เข้าสู่ประเทศปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนไม่น้อยนั้นพบว่า ในการใช้พื้นที่สวนยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านปริมาณ พื้นที่ และร่มเงาของยางพารา ความเป็นไปได้ในการปลูกมังคุดในสวนยางพาราก่อนโค่นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงค่ะ
 
  มังคุดจัดเป็นพืชประเภทให้ผลชนิดหนึ่ง และเป็นพืชไม้ผลยืนต้นที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สวนยางพารา ถึงแม้จะเป็นพืชที่เจริญเติบโตช้าก็ตาม คือ จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6-7 ปี จึงจะเริ่มให้ผลผลิต และเนื่องจากมังคุดเป็นพืชที่ต้องการร่มเงามากในการปลูกระยะแรก คือ ต้องการร่มเงาอย่างน้อยประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับมังคุดเริ่มปลูกจนถึงอายุประมาณ 2 ปี
 
  จากการศึกษาสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชไม้ผลยืนต้นต่างๆพบว่า มังคุดเป็นพืชไม้ผลที่มีศักยภาพสูงมากในการปลูกร่วมกับยางพารา และสามารถเจริญเติบโตได้ดีภาย     ใต้ร่มเงาของยางพารา โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยางพารา
 
   เมื่อทำการวัดการเจริญเติบโตของต้นมังคุดที่ปลูกระหว่างแถวยางที่มีร่มเงาเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 โดยไม่มีการให้น้ำแต่ประการใด เปรียบเทียบกับแปลงปลูกที่ใช้ตาข่ายกรองแสง ร้อยละ 50 เช่นกัน พร้อมทั้งให้น้ำตามกำหนด ผลปรากฎว่า การเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน นี่เป็น
ข้อมูลจากการศึกษาทดลองของนายพนัส แพชนะ นักวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยยาง
สุราษฎร์ธานีค่ะ
 
  ด้วยเหตุนี้เองท่านเกษตรกรที่สนใจลดพื้นที่การปลูกยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ จึงสามารถดำเนินการปลูกมังคุดในสวนยางก่อนการตัดโค่นต้นยาง นั่นคือ ก่อนโค่นต้นยางพาราประมาณ 5 ปี ให้ท่านเกษตรกรเริ่มต้นปลูกมังคุดได้เลย โดยใช้ระยะระหว่างต้นมังคุด 8 เมตร และแนะนำให้ปุ๋ยแก่มังคุดปีละ 2 ครั้ง มังคุดก็จะเจริญเติบโตได้อย่างปกติ โดยไม่ต้องให้น้ำและทำที่บังแสงเพื่อให้ร่มเงา เมื่อมังคุดมีอายุได้ประมาณ 5 ปีก็จะเริ่มติดดอก ในช่วงนี้เกษตรกรก็จะทำการโค่นต้นยางได้พอดี ซึ่งต้นมังคุดเองก็จะเข้าสู่ความต้องการแสงอย่างเต็มที่พอดี ตลอดเวลาที่มังคุดเจริญเติบโตอยู่นั้นยางพาราก็สามารถกรีดหน้ายางเพื่อเอาน้ำยางได้ตามปกติ และเมื่อทำการตัดโค่นต้นยางตามอายุแล้วพื้นที่ก็ยังให้ประโยชน์เช่นเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสภาพสวน จากของเดิมที่เป็นสวนยางพารามาเป็นสวนมังคุด ค่ะ
 
  สำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุน คือ ค่าต้นมังคุดประมาณ 25 ต้นต่อไร่ ค่าไถเพื่อเตรียมพื้นที่ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาทต่อไร่ ไถแปร 1 ครั้งๆ ละ 150 บาทต่อไร่ ค่าขุดหลุมปลูกหลุมละ 8 บาท ค่าต้นพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 2 ปี ต้นละ 25 บาท ค่าตาข่ายพรางแสงกรณีที่ต้องการใช้ชนิดร้อยละ 50 ประมาณ 20 บาทต่อต้น ค่ากำจัดวัชพืชปีละ 2 ครั้งๆ ละ 3 บาทต่อต้น ให้น้ำประมาณ 60 ลิตรต่อต้นต่อวัน กรณีที่ปลูกโดยการใช้การพรางแสงที่สร้างขึ้นมา ปีละ 90 วัน ค่าน้ำใช้ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท
 
  คุณผู้ฟังและท่านเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ต้องการเปลี่ยนสภาพสวน จากสวนยางไปเป็นมังคุดก็คงจะพิจารณาเห็นได้นะคะว่า หากมีการปลูกมังคุดก่อนโค่นยางพารานั้นจะสามารถลดต้นทุนในด้านค่าวัสดุในการให้ร่มเงามังคุดแก่เกษตรกรลงไปได้มิใช่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะ 
คุณผู้ฟังที่รักค่ะ หากคุณผู้ฟังต้องการได้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หรือมีปัญหาทางการเกษตรต้องการคำปรึกษา แนะนำ หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม แก่ทางรายการฯก็ตาม ขอเชิญติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ทั้งทาง จดหมายและโทรศัพท์นะคะ ทางจดหมายจ่าหน้าซองถึง คุณดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112 ส่วนทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ (074) 212849 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการค่ะ
 
  วันนี้เวลาของรายการสาระความรู้ทางการเกษตรหมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการสาระความรู้ทางการเกษตรได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุมอ. เอฟเอ็ม แปดสิบแปดเม็กกะเฮิร์กซ์ ทุกวันจันทร์ เวลาประมาณ สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาที สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ
 
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14   แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999