คลิปวีดีโอ

     โครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

Clip1 : เคล็ด (ไม่) ลับจับผักพื้นบ้าน "ต้านชรา"
Clip2 : การประกวดและสาธิตการประกอบอาหารผักพื้นบ้าน
Clip3 : การประกวดวาดภาพและเสวนา "ผักพื้นบ้านที่ฉันรู้จัก"
Clip4 : ยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรค
Clip5 : วิธีการทำน้ำคลอโรฟิลล์สำหรับดื่ม เพื่อปรับสมดุลร่างกายด้วยผักพื้นบ้าน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Clip6 : การสร้างพิษใจด้วยยาถ่ายที่เป็นอริยะ (Mind Detox)
Clip7 : การเยี่ยมชม โครงการรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้
Clip8 : การเสวนา "ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา"
Clip9 : การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ
Clip10 : ชวนน้องกินผัก (พื้นบ้าน) กับการดูแลสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
Clip11 : สมดุลของธาตุ...เจ้าเรือนกับผักพื้นบ้านอาหารเป็นยา
Clip12 : ผักพื้นบ้าน พลังมหัศจรรย์ เพื่อครอบครัวเด็กไทยรุ่นใหม่...ใส่ใจสุขภาพ
Clip13 : การสาธิตการทำอาหารด้วยผักพื้นบ้าน 16/8/54
Clip14 : การเสวนา ผักพื้นบ้าน...คลังอาหารชุมชน 16/8/54


 

  ::หน้าหลัก
::ที่มาและความสำคัญของโครงการ
::วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
::วิธีดำเนินงาน
::ระยะเวลาการดำเนินงาน
::สถานที่ดำเนินการ
::กลุ่มเป้าหมาย
::ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
::ผู้รับผิดชอบโครงการ
::หน่วยงานที่รับผิดชอบ
::กิจกรรมโครงการ
::ติดต่อคณะทำงาน
::คลิปวีดีโอ