:. ความเป็นมาของโครงการ

 •  

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนอง
  พระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

         คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็น ๑ ใน ๓ คณะแรกของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมสนอง
  พระราชดำริฯ ระยะแรกเริ่มต้นจากการดำเนินงาน “โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์
  ผักพื้นบ้าน และไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้” เพียงโครงการเดียวต่อมาคณาจารย์และนักวิจัย
  ได้เล็งเห็นความสำคัญเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ เพิ่มมากขึ้นมีการดำเนินงานที่หลาก
  หลายและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน