Main Menu

ปณิธาน ค่านิยมร่วม
วัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

แผนพัฒนา
    -  แผนคณะ
    -  แผน ม.อ.
    -  แผน สกอ.
    -  แผน AEC
    -  แผนนโยบายทั่วไป

แผนที่การเรียนการสอน

แผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณประจำปี
    -  เงินรายได้
    -  เงินงบประมาณแผ่นดิน  

ราชการใสสะอาด

สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพ

KPIs คณะ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
   - การจัดการความรู้
     ด้านนโยบายและแผน

   - ด้านนักศึกษา
      และบัณฑิตศึกษา

         - หลักสูตร   

         - ภาวะการทำงานของบัณฑิต
           และความพึงพอใจนายจ้าง

         - นักศึกษาเต็มเวลา

         - สถิตินักศึกษา  


   - ด้านวิจัย

         - โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น

         - รายงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

         - ฐานข้อมูลงานวิจัย

         - ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์


   - ด้านบุคลากร

         - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

         - จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ
           (ปี 2553-2562)

 
   - ด้านคอมพิวเตอร์

   - ด้านอาคารสถานที่

ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาควิชาธรณีศาสตร์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์

ภาควิชาวาริชศาสตร์

ภาควิชาสัตวศาสตร์

ศูนย์วิจัย/สถานีวิจัย/ศูนย์

ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน

ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากร
   และสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยการควบคุมศัตรูพืชโดย
  ชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิต-
   ปาล์มน้ำมัน

สถานีวิจัยเทพา

สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

สถานีวิจัยท่าเชียด

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

ติดต่อสอบถามได้ที่

นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6028

นางมะลิ นิลสุวรรณ
E-mail : mali.n@psu.ac.th
โทร. 0-7428-6029

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 20 มิ.ย.2549


       

ปณิธาน
          ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  "Our Soul is for the Benefit of Mankind"


เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน  (Organization Culture)
 
          ขยัน  ซื่อสัตย์  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วิสัยทัศน์  (Vision)
  
          ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร ระดับ ๑ ใน ๕ ของเอเชีย


พันธกิจ  (Mission)
 
           1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรและการจัดการที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

           2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และมีศักยภาพในภาคใต้ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           3.เผยแพร่องค์ความรู้ บริการวิชาการ สู่สังคม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

           4. สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์
 
            1. ผลิตบัณฑิตที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ มีความรู้คู่คุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศบนหลักสมดุล ยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

            3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

             4. เพิ่มค่าการบริหารจัดการการเงิน สินทรัพย์  และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลสมรรถนะหลัก
 
            1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะในการทำงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ที่คณะฯ สามารถนำศักยภาพดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิต

            2. มีองค์ความรู้จากงานวิจัยทางด้านปาล์มน้ำมัน ยางพารา  แพะ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ  และการทำเกษตรแบบยั่งยืนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างระดับประเทศ

            3. มีงานบริการวิชาการที่เข้มแข็งและหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนเข้มแข็ง (โครงการปาล์มน้ำมันเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชน ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา) คลินิกเทคโนโลยีทางการเกษตร งานเกษตรภาคใต้ ตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น

            4. มีความพร้อมของสถานีวิจัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

            5. มีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 


ณ 24 ก.พ.2560

จัดทำโดย : มะลิ นิลสุวรรณ   งานนโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112   
โทรศัพท์ : 074-286028-9  โทรสาร : 074-558803
เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2549
  (ปรับปรุง Website ครั้งที่ 5  เมื่อ กรกฏาคม 2557)
E-mail : mali.n@psu.ac.th    Website : http://www.natres.psu.ac.th