สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
 
line decor
  
หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะฯ
line decor

 
 
 


 
บุคลากรใหม่

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ


นางวรรณา อ้นหวาน
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางวรรณา อ้นหวาน ชื่อเล่น : สาว
NAME: MRS. WANNA ON - WAN
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา , 2529
ภูมิลำเนา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 เมษายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: แม่บ้าน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ระยะเวลา 3 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
วอลเลย์บอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งมั่นและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติอึกครั้งหนึ่ง

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


ดร.พิชญานิภา กล่อมทอง
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.พิชญานิภา กล่อมทอง ชื่อเล่น : ตั๊ก
NAME: MISS PITCHYANIPA KLOMTONG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
E-mail:
pitchy.klom@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กุมภาพันธ์ 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286069 ภายใน 6069
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ อณูพันธุ์ศาสตร์โมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการ Dairy grnome กรมปศุสัตว์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส , บาสเกตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจนำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนและทำงานมา นำมาถ่ายทอดและพัฒนาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่ได้กลับมาทำงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะศิษย์เก่าคณะฯ

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


นายฐิติพงค์ ชินผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

ชื่อ: นายฐิติพงค์ ชินผา ชื่อเล่น : บอล
NAME: MR.THITIPHONG CHINPA
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย, 2550
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: BBS43@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กุมภาพันธ์ 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286122 ภายใน 6122
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์/ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน/จัดโครงการต่างๆ
ประสบการณ์ทำงาน: ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารขององค์กร วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การจัดโครงการต่าง ๆ
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ว่ายน้ำ และอ่านหนังสือ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ประทับใจคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้โอกาสตนเองได้ทำงานที่คณะฯ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ


นายทรงศิลป์ ไชยสงคราม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ: นายทรงศิลป์ ไชยสงคราม ชื่อเล่น : ทรง
NAME: MR.SONGSIN CHAISONGKHRAM
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะเดา, 2545
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งพนักงานขับรถทัวร์ ระยะเวลา 11 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ


นางสาวปพิชญา นพรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

ชื่อ: นางสาวปพิชญา นพรัตน์ ชื่อเล่น : แพร
NAME: MISS PAPITCHAYA NOPPARAT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2558
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:papichaya.n@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286042 ภายใน 6042
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ว่ายน้ำ , ปิงปอง, แบดมินตัน, บาสเกตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วย
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกตื่นเต้นและดีใจ

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


ดร.ปิตุนาถ หนูเสน
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.ปิตุนาถ หนูเสน ชื่อเล่น : ปอย
NAME: MISS PITUNART NOOSEN
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2544
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2547
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557
ปริญญาอื่น ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล , 2553
ภูมิลำเนา จังหวัดชุมพร
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดชุมพร
E-mail:
noosen.p@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286069 ภายใน 6069
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ / โภชนศาสตร์สัตว์ /โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ระยะเวลาการทำงาน 3 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
คณะทำงานฝ่ายวิชาการ งานประชุมวิชาการ "The 3 International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries"
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ทำขนมไทย , เล่นโยคะ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
งานทุกอย่างเริ่มต้นที่ความตั้งใจ และมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
สมหวังในความตั้งใจและภาคภูมิใจอย่างเป็นที่สุด

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


นางสาวณัฐฐา รัตนโกศล
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ: นางสาวณัฐฐา รัตนโกศล ชื่อเล่น : เก
NAME: MISS NATTHA RATTANAKOSOL
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552
ภูมิลำเนา จังหวัดสตูล
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสตูล
E-mail:
elfar.graysia@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 พฤศจิกายน 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286087 ภายใน 6087
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. สำนักวิจัยและพัฒนา
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ทำข่าวประชาสัมพันธ์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ , ดูหนัง , ฟังเพลง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
-
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา และได้กลับมาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่ตนเองจบมา

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม ชื่อเล่น : กาญ
NAME: MISS KRAJANA TAINCHUM
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2546
ปริญญาโท วิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน , 2552
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, 2557
ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงราย
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดเชียงราย
E-mail:
roungson09@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101 ภายใน 6101
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ด้านแมลงศัตรูคนและสัตว์ (กีฏวิทยาทางการแพทย์)
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัยโครงการ ITM Push-Pull Strategy ซึ่งสนับสนุนทุนวิจัยโดย Milinda & Gate foundation
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือประเภทเรื่องสั้น หนังสือธรรมะ และฟังเพลง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจและประทับใจที่ได้เข้าทำงานในคณะฯ ที่มีส่วนในการช่วยเหลือ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ด้านการเกษตรของผู้คนทางภาคใต้

 

สังกัด: หน่วยวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ


นางสาวภริสฐิญา แซ่จิว
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์

ชื่อ: นางสาวภริสฐิญา แซ่จิว ชื่อเล่น : โอ๋
NAME: MISS PARITTIYA SAEJEW
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2557
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
paristiya@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิเทศสัมพันธ์
สังกัด:
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286016 ภายใน 6016
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
Program Microsoft Office: Word, Excel, Power point
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ บริษัทตรีเพชรฟาร์ม (ฟาร์มกุ้ง) จังหวัดภูเก็ต
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การได้ไปสหกิจศึกษา ณ Asia Aquaculture (M) SDN BHD , Johor-Bahry Malaysia
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
กีฬาเทเบิลเทนนิส
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งมั่นและตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความรู้สึกว่าอบอุ่นและมีน้ำใจ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ


นางสาวนงลักษณ์ แก้วแสงอ่อน
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวนงลักษณ์ แก้วแสงอ่อน ชื่อเล่น : ตาล
NAME: MISS NONGLUK KAEWSAENGOON
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสามบ่อวิทยา ,2549
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ กองอาคารสถานที่ ม.อ.
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
กีฬาเปตอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความรู้สึกดีใจ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ

นายอำนาจ ยอดมุณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ชื่อ: นายอำนาจ ยอดมุณี ชื่อเล่น : ป๊อป
NAME: MR.AMNAT YODMUNEE
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหาดใหญ่, 2556
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: เคยได้รับการทำงานด้านการก่อสร้าง, ช่างไม้ , ช่างประปา, ช่างไฟฟ้า เป็นต้น
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
สามารถทำงานก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างประปา ได้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นกีฬาตะกร้อ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงาน ขยันและพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและภูมิใจ

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายธีรพล ฆังคมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร

ชื่อ: นายธีรพล ฆังคมณี ชื่อเล่น : ธีร์
NAME: MR.TEERAPOl KANGKAMANEE
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2549
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
teerapol_4@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเกษตร
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ด้านแมลงศัตรูพืช โรคพืชและการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งหัวนหน้าทีมบริการ ณ บริษัท Bug people กรุงเทพฯ , ตำแหน่งนักกีฏวิทยา
ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นดนตรี : กีตาร์และเบส กีฬา : ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานในสถาบันที่ตนเคยศึกษามาก่อน และมีความผูกพันทั้งอาจารย์และบุคลากรในคณะฯ

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายภูษิต รัตนกาญจน์
ตำแหน่ง : คนงานเกษตร

ชื่อ: นายภูษิต รัตนกาญจน์ ชื่อเล่น : ปอย
NAME: MR.PUSIT RATTANAKAN
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2552
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: babyBy_Punk@hotmail.com
ตำแหน่ง:
คนงานเกษตร
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ทำงาน: จ้างเหมารายวัน สถานีวิจัยและบริการกลาง
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ทหารบก กองร้อยทหารบก จังหวัดปัตตานี
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจและอดทนในการทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจที่พี่ๆ บุคลากรคอยช่วยอบรมและให้ความรู้ในด้านการปลูกพืช

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


นายมานิตย์ อินทวงค์
ตำแหน่ง : คนงาน

ชื่อ: นายมานิตย์ อินทวงค์ ชื่อเล่น : ตุ้ง
NAME: MR.MANIT INTHAWONG
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหาดใหญ่, 2542
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
คนงาน
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286069 ภายใน 6069
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ช่างไฟฟ้า
ประสบการณ์ทำงาน: เคยทำงานด้านไฟฟ้า
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและภูมิใจ

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


นางสาวนงลักษณ์ พิกุลทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ชื่อ: นางสาวนงลักษณ์ พิกุลทอง ชื่อเล่น : ติ๋ม
NAME: MISS NONGLAK PHIKUNTHONG
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเพชรสยามพณิชยการ, 2536
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286122 ภายใน 6122
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งธุรการ ชั้น 2 โรงพยาบาล ม.อ.
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นปิงปอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการทำงาน รู้จักตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ภาควิชาธรณีศาสตร์


ดร.เจษฎา โสภารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: ดร.เจษฎา โสภารัตน์ ชื่อเล่น : เจษ
NAME: MR.JESSADA SOPHARAT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2558
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: jessada.so@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
11 สิงหาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286181 ภายใน 6181
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สรีรวิทยาของพืชยืนต้น ,ความสมดุลของน้ำในดิน , ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัย ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปั่นจักรยาน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 กระผมได้เป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของกระผม

 

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายอภิชาติ ทวิวรรณ์
ตำแหน่ง : คนงาน

ชื่อ: นายอภิชาติ ทวิวรรณ์ ชื่อเล่น : ต่อ
NAME: MR.ARPHICHAT TAVIWAN
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 , 2551
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
คนงาน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
3 สิงหาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286042 ภายใน 6042
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ตัดหญ้า
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานให้เต็มที่และดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีมาก

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ


นายวิระชัย หมานเม๊าะ
ตำแหน่ง : สถาปนิก

ชื่อ: นายวิระชัย หมานเม๊าะ ชื่อเล่น : เด๊ะ
NAME: MR.WIRACHAI MAHMOH
วุฒิการศึกษา:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2554
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: Mxpx_Aroh12@hotmail.com
ตำแหน่ง:
สถาปนิก
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
20 กรกฎาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286064 ภายใน 6064
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีองค์ความรู้ด้านงานออกแบบ, เขียนแบบ โดยโปรแกรม Auto CAD , Photoshop
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยสถาปนิกโครงการต่าง ๆ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ออกแบบสกรีน , ออกแบบโลโก้หรือผลิตภัณฑ์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และประเมินตนเองอยู่เสมอ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และมีความสนใจเกี่ยวกับวิชาการในด้านนี้

สังกัด: ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ


นางสาวสายทิพย์ ทิพย์ปาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ: นางสาวสายทิพย์ ทิพย์ปาน ชื่อเล่น : น้อง
NAME: MISS SAITHIP THIPPAN
วุฒิการศึกษา:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
E-mail: nisuga@hotmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิจัย
สังกัด:
ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
6 กรกฎาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีองค์ความรู้ด้านการวิจัย
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
โครงการแลกเปลี่ยนเรียรู้ที่มหาวิทยาลัย MIYAZAKI ประเทศญี่ปุ่น
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย และได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้ทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

************************************************************************************************* 
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th