สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
 
line decor
  
หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะฯ
line decor

 
 
 


 
บุคลากรใหม่

สังกัด: สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ


นายสว่างชัย ทองฤกษ์
ตำแหน่ง คนงานเลี้ยงสัตว์

ชื่อ: นายสว่างชัย ทองฤกษ์ ชื่อเล่น : เตี๋ยว
NAME: MR. SAWANGCHAI NHONGRERK
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนสงขลาอาชีวะ, 2532
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
คนงานเลี้ยงสัตว์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 พฤศจิกายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286069 ภายใน 6069
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงาน หจก.รดาเอ็นจิเนียริง ระยะเวลา 17 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปั่นจักรจาน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจ และมีความพอใจที่ได้ทำงาน

 

สังกัด: กลุ่มงานพัฒนาและองค์กรอาชีพสัมพันธ์ (งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ)


นางสาวเมวิกา กัลยาณีย์
ตำแหน่ง คนงาน

ชื่อ: นางสาวเมวิกา กัลยาณีย์ ชื่อเล่น : เมย์
NAME: MISS MEWIKA KANYANI
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนโนนปอแดง จังหวัดหนองบัวลำภู ,2552
ภูมิลำเนา จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดที่เกิด
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
คนงาน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 พฤศจิกายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286042 ภายใน 6042
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สามารถทำงานก่อสร้างได้
ประสบการณ์ทำงาน: งานก่อสร้างและงานดูแลสวน
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เตะบอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล และร้องเพลง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจ

 

สังกัด: สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ


นางกมลทิพย์ ตรงจิตต์
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางกมลทิพย์ ตรงจิตต์ ชื่อเล่น : ทิน
NAME: MRS. KAMONTHIP TRNGCHIT
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหาดใหญ่ , 2553
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
9 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286069 ภายใน 6069
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สามารถฉีดวัคซีนยาให้สัตว์ได้
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานทั่วไป (จ้างเหมา) สหกรณ์บริการ ม.อ. เป็นระยะเวลา 14 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เปตอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจมาก

 

สังกัด: สมาคมศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 


นางสาวหญิงรวี บุญสง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวหญิงรวี บุญสง ชื่อเล่น : พิ้งค์กี้
NAME: MISS YINGRAWEE BOONSONG
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและภาษไทยประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่เกิด
กรุงเทพมหานคร
E-mail:
yingrabee.b@hotmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
สมาคมศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
5 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286050-51 ภายใน 6050-51
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การพูดเชิงพิธีกร ผู้นำสันทนาการ การใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
สโมสรนักศึกษา , สภานักศึกษา
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ต้องการใช้ความรู้ ความสามารถที่มีมาใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก

 

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ (หน่วยเรือนกระจกทดลอง)


นายภูมิสิทธิ์ รอดเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ชื่อ: นายภูมิสิทธิ์ รอดเนียม ชื่อเล่น : โชว์
NAME: MR. POOMSIT RODNIAM
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดพัทลุง
E-mail:
Show308@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเกษตร
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ (หน่วยเรือนกระจกทดลอง) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
4 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: รับราชการทหารอากาศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลัง หมวดคลังพัสดุ แผนกช่างโยธา กองบิน 56 เป็นระยะเวลา 1 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
แฮนด์บอล , บาสเกตบอล , ตะกร้อ , มวยสากล และซอฟบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความตั้งใจและขยันในการทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานในคณะฯ ที่เคยศึกษามา

 

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง)


นายวิทิต พันธุเสน
ตำแหน่ง คนงานเกษตร

ชื่อ: นายวิทิต พันธุเสน ชื่อเล่น : มืด
NAME: MR.WITHIT PHANTHUSEN
วุฒิการศึกษา: ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง , 2549
ภูมิลำเนา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
คนงานเกษตร
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
4 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การปลูกและดูแลต้นไม้ , การเลี้ยงสัตว์
ประสบการณ์ทำงาน: แม่บ้าน
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกต้นไม้ และเลี้ยงสัตว์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ทำงานภายใต้คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ (สถานีวิจัยเทพา)


นางเจียรจิตร ปั้นแก้ว
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางเจียรจิตร ปั้นแก้ว ชื่อเล่น : เจียร
NAME: MRS. CHIARCHIT PANKAEO
วุฒิการศึกษา: ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเทพา , 2518
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ (สถานีวิจัยเทพา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
4 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การทำขนมพื้นบ้าน
ประสบการณ์ทำงาน: แม่บ้าน
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกต้นไม้ ทำกับข้าว และร้องเพลง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกมีความยินดีและภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณะฯ

 


นางสาวพันธิวา ยุพงศ์
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวพันธิวา ยุพงศ์ ชื่อเล่น : วาวา
NAME: MISS PANTIWA YUPHONG
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2551
ภูมิลำเนา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดที่เกิด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
3 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: รับทำความสะอาดในตำแหน่งแม่บ้าน ทั่วไป
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ร้องเพลง เปตอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือกมาทำงานในตำแหน่งนี้

 

สังกัด: กลุ่มงานพัฒนาและองค์กรอาชีพสัมพันธ์ (งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ)

 


นางสาวจิรนันท์ ชูเกิด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวจิรนันท์ ชูเกิด ชื่อเล่น : ตุ๊กตา
NAME: MISS JIRANAN CHOOKERD
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
ภูมิลำเนา จังหวัดตรัง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดตรัง
E-mail:
Tukata_112@hotmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
2 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286041-42 ภายใน 6041-42
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: นักศึกษาฝึกงานที่ สวพ.8
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ดูรายการทำอาหาร
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจมากที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้โอกาส

 

 

สังกัด: สาขาวิชาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

 


นางสาวธีรวรรณ แสงมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานจ้างเหมา)

ชื่อ: นางสาวธีรวรรณ แสงมณี ชื่อเล่น : เป๊ก
NAME: MISS TEERAWAN SANGMANEE
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555
ภูมิลำเนา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
pek_pt@hotmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
สาขาวิชาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
2 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286193 ภายใน 6193
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
Microsoft Office เบื้องต้น
ประสบการณ์ทำงาน: เคยทำงานที่บริษัทวงศ์บัณฑิต จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 3 ปี และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เป็นเวลา 2 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ฝึกงาน ณ สถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งชาติ จังหวัดนครนายา
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
วิ่งมินิมาราธอน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานอย่างมีความสุขและมีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจที่ได้ทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิใจที่ได้ทำงานรับใช้พระบิดา

 

สังกัด: สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (ภาควิชาธรณีศาสตร์)

 


นางสาววิจิตรา เชื้อพราหมณ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ: นางสาววิจิตรา เชื้อพราหมณ์ ชื่อเล่น : ต้อย
NAME: MISS WICHITTRA CHUEAPRAM
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
wichittra.toy2536@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
2 ตุลาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286171 ภายใน 6171
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
Microsoft Office เบื้องต้น
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัยโครงการ "การพัฒนาชุดเซนเซอร์วัดการคายน้ำของพืช และความชื้นดิน เพื่อการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในแปลงปลูกพืช"
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ประดิษฐ์ประดอย งานฝึมือ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีที่ได้กลับมาทำงานที่เดิมที่เคยผูกพันมาก่อน ได้ตอนแทนแหล่งที่ให้ความรู้ให้วิชาในการใช้ชีวิต

 

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณะฯ

 


นางสาวกรรณิการ์ แก้วนพรัตน์
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวกรรณิการ์ แก้วนพรัตน์ ชื่อเล่น : สาว
NAME: MISS KANNIKA KAEWNOPPARAT
วุฒิการศึกษา: ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน บ้านแขวงเภา, 2537
ภูมิลำเนา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
3 สิงหาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งแม่บ้าน 108 เคมีภัณฑ์ และ ตำแหน่งรายผลิต CP โภคภัณฑ์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานและอดทน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและภูมิใจ

 

สังกัด: สาขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (ภาควิชาธรณีศาสตร์)

 


นายสามัคคี จงฐิตินนท์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานจ้างเหมา)

ชื่อ: นายสามัคคี จงฐิตินนท์ ชื่อเล่น : วิลลี่
NAME: MR. SAMAKKEE JONGTHITINON
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
samakkee.j@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 สิงหาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286171-72 ภายใน 6171-72
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การวิเคราะห์ดินและพืช
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ฝึกฝนหาประสบการณ์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจ

 

สังกัด: ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ

 


นางสาวชมพูนุท บัวเผื่อน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ: นางสาวชมพูนุท บัวเผื่อน ชื่อเล่น : กุ๊กกิ๊ก
NAME: MISS CHOMPUNUT BUAPUEAN
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดพังงา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดภูเก็ต
E-mail:
chompunut_kig@hotmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิจัย
สังกัด:
ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 สิงหาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย , การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ
ประสบการณ์ทำงาน: ลูกจ้างโครงการศรีตรัง ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ , สามารถลงพื้นที่ได้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกประทับใจ เนื่องจากมีระบบการทำงานที่มีความเป็นพี่เป็นน้อง

 

 

สังกัด: กลุ่มงานพัฒนาและองค์กรอาชีพสัมพันธ์ (งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ)

 


นางสาวนุชธัญญา มาลินี
ตำแหน่ง แม่บ้าน (พนักงานจ้างเหมา)

ชื่อ: นางสาวนุชธัญญา มาลินี ชื่อเล่น : นิด
NAME: MISS NUTTHANYA MALINEE
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตมีนบุรี , 2543
ภูมิลำเนา จังหวัดสตูล
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสตูล
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286041-42 ภายใน 6041-42
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งแม่บ้านอิสระ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ออกกำลังกาย
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีและขอบคุณที่คณะทรัพยากรธรรมชาติให้โอกาส

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณะฯ

 


นางสาวพรทิพย์ คำหงษา
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวพรทิพย์ คำหงษา ชื่อเล่น : แอน
NAME: MISS PORNTIP KOMHONGSA
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหาดใหญ่ , 2545
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 3 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ

 


นางสาวสุทธาพร ทัสโร
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ชื่อ: นางสาวสุทธา ทัสโร ชื่อเล่น : บิ๋ว
NAME: MISS SUTTHAPORN TUSSARO
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
sutthaporn.t@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
จัดทำเว็บไซต์ ระบบงานสารสนเทศ การประสานงาน
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการ สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีและชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการฝ่ายดำเนินการวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (SIPS) /ดูแลเว็บไซต์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ทำขนม รับจ้างทำเว็บไซต์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกยินดีและผูกพันกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

สังกัด: สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

 


นางสาวภัททิรา เกียรติขวัญบุตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานจ้างเหมา)

ชื่อ: นางสาวภัททิรา เกียรติขวัญบุตร ชื่อเล่น : เหมียว
NAME: MISS PHATTIRA KIATTIKHWANBUT
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
phattira.k@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286047 ภายใน 6047
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
โปรแกรม Microsoft Office / ภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ทำงาน: ติดต่อประสานงาน ดูแลพื้นที่ขาย
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นอินเตอร์เนต / ฟิตเนส
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
อดทนและตั้งใจทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจที่สามารถสัมภาษณ์ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

************************************************************************************************* 
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th