สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
 
line decor
  
หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะฯ
line decor

 
 
 


 
บุคลากรใหม่

สังกัด: กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง)

 


นาย ศักดิ์ชัย ดำโข่
ตำแหน่ง ยาม

ชื่อ: นายศักดิ์ชัย ดำโข่ ชื่อเล่น : ต้น
NAME: MR. SAKCHAI DAMKHO
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนรัตนพลวิทยา
ภูมิลำเนา อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
20 กุมภาพันธ์ 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล และอื่นๆ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
อยากตอบแทนพระคุณแผ่นดิน ด้วยจิตสาธารณะ

 

สังกัด: กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง)

 


นาย ยชอนันต์ วังขุนพรหม
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ชื่อ: นาย ยชอนันต์ วังขุนพรหม ชื่อเล่น : ก้อง
NAME: MR. YOCH -ANAN WANGKUNPHOM
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช , 2558
ภูมิลำเนา ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดพัทลุง
E-mail:
gong.zazaza@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเกษตร
สังกัด:
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 กุมภาพันธ์ 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม สามารถขับรถแทรกเตอร์ ได้
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงาน โรงแรมอความารีน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กมาลา จังหวัดภูเก็ต
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงไหม , การปลูกหม่อน และแปรรูปหม่อน
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟังเพลง อ่านข่าว ปลูกต้นไม้
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ทำงานตรงตามสายงานที่เรียนมา และดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

 

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

 


นางสาวนพรัตน์ ตรงจิตต์
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวนพรัตน์ ตรงจิตต์ ชื่อเล่น : แดง
NAME: MISS NOPPARAT THONGJIT
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2, 2543
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
4 มกราคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286041-42 ภายใน 6041-42
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สามารถขับรถได้
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงาน บริษัท ราชาโยค /ผู้ช่วยผู้จัดการ 7-11 ตลาดบ้านพรุุ / พนักงานจัดเรียงสินค้า บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ระนอง)
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ทำงานบ้าน ขายของเวลาว่าง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะทำงานที่มอบหมายให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ได้ความรู้ในการทำเกษตร เนื่องจากไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน

 

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

 


ดร. ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต ชื่อเล่น : จอย
NAME: MISS NATTHAPACH SRIHANANT
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดอุบลราชธานี
E-mail:
srihanant.n@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101 ภายใน 6101
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การเพาะเห็ด , ศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ถ่ายรูป สามารถเล่นกีฬาได้หลายประเภท ยกเว้น ว่ายน้ำและบาสเก็ตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
-
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจ เพราะที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง มีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มาก (เป็นศิษย์เก่าตั้งแต่ปริญญาตรี)

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายประเสริฐ พงษ์นุรักษ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ: นายประเสริฐ พงษ์นุรักษ์ ชื่อเล่น : เสริฐ
NAME: MR.PRASERT PONGNURAK
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง, 2545
ภูมิลำเนา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดพัทลุง
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ความรู้ด้านระบบรถยนต์ช่วงล่าง
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานขับรถยนต์ บริษัทเบตงโพธิ์ทอง ทัวร์ /พนักงานขับรถยนต์ บริษัท ชนะสิทธิ์ ทัวร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความตั้งใจ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ปลื้มใจ ดีใจ และจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด

 

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


นายศรายุทธ ไกรแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

ชื่อ: นายศรายุทธ ไกรแก้ว ชื่อเล่น : โอ
NAME: MR.SARAYUT KLAIKAEW
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, 2545
ภูมิลำเนา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำห้องทดลอง
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
16 พฤศจิกายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286102 ภายใน 6102
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
เพาะชำต้นไม้
ประสบการณ์ทำงาน: เพาะพันธุ์ต้นไม้และสอนวิธีการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เรื่องผักไอโดรโพนิกส์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, ตะกร้อ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำให้สุดกำลัง สุดความสามารถแล้วผลงานจะต้องออกมาดี
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจเพราะคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้อีกเยอะ

 

สังกัด: กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง)


นายวิมาน ดำโข
ตำแหน่ง คนงานเกษตร

ชื่อ: นายวิมาน ดำโข ชื่อเล่น : ปอ
NAME: MR.WIMAN DAMKHO
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลภาคใต้เทคโนโลยี, 2546
ภูมิลำเนา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
คนงานเกษตร
สังกัด:
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการ (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 พฤศจิกายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ความรู้ด้านช่างยนต์
ประสบการณ์ทำงาน: ทำงานบริษัทคาร์โก้ (Air Asia) ในสนามบินหาดใหญ่ (รับส่งสินค้า)
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ชอบปลูกพืช -ผักทางการเกษตร
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา หมั่นเพียรและอดทน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ ศึกษางานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพ่อหลวง

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายชนะชัย ตั้งจิตร
ตำแหน่ง ยาม

ชื่อ:นายชนะชัย ตั้งจิตร ชื่อเล่น : ชัย
NAME: MR.CHANACAHI TANGCHIT
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะเดา, 2546
ภูมิลำเนา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
6 ตุลาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ทำสวน
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ทำสวน
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เลี้ยงสัตว์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายเจษฎา อานนท์
ตำแหน่ง ยาม

ชื่อ:นายเจษฎา อานนท์ ชื่อเล่น : เจด
NAME: MR.CHETSADA A-NON
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหม่อม, 2555
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
6 ตุลาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ขับรถยนต์ เล่นกีฬา
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, ตะกร้อ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

 

สังกัด: ภาควิชาธรณีศาสตร์


นายถาวร ดิษโสภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง

ชื่อ:นายถาวร ดิษโสภา ชื่อเล่น : วร
NAME: MR.THAWON DITSOPA
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร , 2544
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
thawon.d@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง
สังกัด:
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286171 ภายใน 6171
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ซ่อมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน: ช่างคอมพิวเตอร์ , ช่างเทคนิค , ช่างรถจักรยานยนต์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกต้นไม้ , ปั่นจักรยาน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจจะทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ จนเกษียณอายุราชการ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ๋งมีหัวใจสีเขียวเหมือนผม

 

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


อาจารย์รุ่งรัตน์ แซ่หยาง
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: นางสาวรุ่งรัตน์ แซ่หยาง ชื่อเล่น : หยี
NAME: MISS RUNGRAT SAEYANG
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) TATUNG UNIVERSITY , 2554
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
kaitod@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
7 กันยายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286122 ภายใน 6122
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน , ภาษาจีน
ประสบการณ์ทำงาน: Program Host & Reporter ที่ Radio Taiwan International (RTI) / Thai Citiaens Services Section officer ที่ Thailand Tracie and Economic Officee
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
เขียนหนังสือ Travel to Thailand: Communicate without saying a Word (เป็นภาษไทยและภาษาจีน)
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ, ดูภาพยนตร์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถและเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ยินดีที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

************************************************************************************************* 
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th