หน้าหลักหน่วยการเจ้าหน้าที่
ระเบียบบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
พนักงานเงินรายได้

การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอปรับระดับสายสนับสนุน
ลาศึกษา / ฝึกอบรม
วินัย / จรรยาบรรณ
หนังสือเดินทาง / VISA
การประเมิน TOR

สิทธิประโยชน์
สวัสดิการต่าง ๆ
ประกันสังคม
การขอรับบำเหน็จ/บำนาญ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
wiriya.w@psu.ac.th

บุคลากรใหม่


 
บุคลากรใหม่

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

 


นางสาวนพรัตน์ ตรงจิตต์
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ:นางสาวนพรัตน์ ตรงจิตต์       ชื่อเล่น : แดง
NAME: MISS NOPPARAT THONGJIT
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2, 2543
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
4 มกราคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286041-42 ภายใน 6041-42
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน: สามารถขับรถได้
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงาน บริษัท ราชาโยค /ผู้ช่วยผู้จัดการ 7-11 ตลาดบ้านพรุุ / พนักงานจัดเรียงสินค้า บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ระนอง)
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ทำงาน้าน ถูบ้าน ขายของเวลาว่าง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะทำงานที่มอบหมายให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ได้ความรู้ในการทำเกษตร เนื่องจากไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน

 

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

 


ดร. ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต ชื่อเล่น : จอย
NAME: MISS NATTHAPACH SRIHANANT
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดอุบลราชธานี
E-mail: srihanant.n@gmail.com
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101 ภายใน 6101
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การเพาะเห็ด , ศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ถ่ายรูป สามารถเล่นกีฬาได้หลายประเภท ยกเว้น ว่ายน้ำและบาสเก็ตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
-
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจ เพราะที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง มีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มาก (เป็นศิษย์เก่าตั้งแต่ปริญญาตรี)

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายประเสริฐ พงษ์นุรักษ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ: นายประเสริฐ พงษ์นุรักษ์ ชื่อเล่น : เสริฐ
NAME: MR.PRASERT PONGNURAK
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง, 2545
ภูมิลำเนา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดพัทลุง
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ความรู้ด้านระบบรถยนต์ช่วงล่าง
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานขับรถยนต์ บริษัทเบตงโพธิ์ทอง ทัวร์ /พนักงานขับรถยนต์ บริษัท ชนะสิทธิ์ ทัวร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความตั้งใจ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ปลื้มใจ ดีใจ และจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด

 

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


นายศรายุทธ ไกรแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

ชื่อ: นายศรายุทธ ไกรแก้ว ชื่อเล่น : โอ
NAME: MR.SARAYUT KLAIKAEW
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, 2545
ภูมิลำเนา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำห้องทดลอง
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
16 พฤศจิกายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286102 ภายใน 6102
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
เพาะชำต้นไม้
ประสบการณ์ทำงาน: เพาะพันธุ์ต้นไม้และสอนวิธีการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เรื่องผักไอโดรโพนิกส์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, ตะกร้อ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำให้สุดกำลัง สุดความสามารถแล้วผลงานจะต้องออกมาดี
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจเพราะคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้อีกเยอะ

 

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายวิมาน ดำโข
ตำแหน่ง คนงานเกษตร

ชื่อ: นายวิมาน ดำโข ชื่อเล่น : ปอ
NAME: MR.WIMAN DAMKHO
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลภาคใต้เทคโนโลยี, 2546
ภูมิลำเนา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
คนงานเกษตร
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 พฤศจิกายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ความรู้ด้านช่างยนต์
ประสบการณ์ทำงาน: ทำงานบริษัทคาร์โก้ (Air Asia) ในสนามบินหาดใหญ่ (รับส่งสินค้า)
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ชอบปลูกพืช -ผักทางการเกษตร
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา หมั่นเพียรและอดทน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ ศึกษางานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพ่อหลวง

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายชนะชัย ตั้งจิตร
ตำแหน่ง ยาม

ชื่อ:นายชนะชัย ตั้งจิตร ชื่อเล่น : ชัย
NAME: MR.CHANACAHI TANGCHIT
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะเดา, 2546
ภูมิลำเนา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
6 ตุลาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ทำสวน
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ทำสวน
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เลี้ยงสัตว์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายเจษฎา อานนท์
ตำแหน่ง ยาม

ชื่อ:นายเจษฎา อานนท์ ชื่อเล่น : เจด
NAME: MR.CHETSADA A-NON
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหม่อม, 2555
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
6 ตุลาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ขับรถยนต์ เล่นกีฬา
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, ตะกร้อ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

 

สังกัด: ภาควิชาธรณีศาสตร์


นายถาวร ดิษโสภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง

ชื่อ:นายถาวร ดิษโสภา ชื่อเล่น : วร
NAME: MR.THAWON DITSOPA
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร , 2544
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
thawon.d@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง
สังกัด:
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286171 ภายใน 6171
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ซ่อมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน: ช่างคอมพิวเตอร์ , ช่างเทคนิค , ช่างรถจักรยานยนต์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกต้นไม้ , ปั่นจักรยาน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจจะทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ จนเกษียณอายุราชการ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ๋งมีหัวใจสีเขียวเหมือนผม

 

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


อาจารย์รุ่งรัตน์ แซ่หยาง
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: นางสาวรุ่งรัตน์ แซ่หยาง ชื่อเล่น : หยี
NAME: MISS RUNGRAT SAEYANG
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) TATUNG UNIVERSITY , 2554
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
kaitod@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
7 กันยายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286122 ภายใน 6122
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน , ภาษาจีน
ประสบการณ์ทำงาน: Program Host & Reporter ที่ Radio Taiwan International (RTI) / Thai Citiaens Services Section officer ที่ Thailand Tracie and Economic Officee
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
เขียนหนังสือ Travel to Thailand: Communicate without saying a Word (เป็นภาษไทยและภาษาจีน)
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ, ดูภาพยนตร์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถและเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ยินดีที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นางจุฑารัตน์ แดงทอง
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ:นางจุฑารัตน์ แดงทอง ชื่อเล่น : สาว
NAME: MRS.CHUTHARAT DANGTHONG
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอระโนด, 2543
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
7 กันยายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ทำงานบริษัทเซฟสกิน มามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นอินเตอร์เน็ต ,ดูโทรทัศน์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
เมื่อดิฉันเริ่มทำงานบางอย่าง ดิฉันจะลงมือทำมันจนเสร็จสิ้น
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน และได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ

 

สังกัด: ภาควิชาวาริชศาสตร์


ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ ชื่อเล่น : เอก
NAME: MR. EKNARIN RODCHAROEN
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง , 2547
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
E-mail:
eknarin_r@yahoo.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
8 สิงหาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286193 ภายใน 6193
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
นิเวศวิทยาชายฝั่ง และอนุกรมวิธานสัตว์พื้นทะเลหน้าดิน
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ภายใต้โครงการสัตว์น้ำใต้น้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มแอมฟิพอต ทาไนคาเรีย ไอโซฟอด
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของรัฐ ในการบรรยายเรื่อง "การจำแนกชนิดสัตว์ กลุ่มคริสทาเรียน และระบบนิเวศชายฝั่ง"
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
นักดนตรี, ถ่ายภาพ , นักกรีฑา
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งมั่นในการสอนนักศึกษา งานวิจัย และทำงานที่เกี่ยวกับภาระงานตำแหน่งอาจารย์ และกิจกรรมต่างๆ ที่่ทางภาควิชา และคณะฯ มอบหมายให้อย่างเต็มที่
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ ไว้วางใจให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์

 

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายกรกต กองแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ: นายกรกต กองแก้ว ชื่อเล่น : กลม
NAME: MR. KORAKOT KONGKAEW
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์, 2545
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
21 กรกฎาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความเชี่ยวชาญในการขับรถทุกประเภท
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งพนักงานขับรถ บริษัท ศิลาชัย และตำแหน่งพนักงานขับรถ บริษัท ซี.เอช.วิศวกรรมแอนด์เซอร์วิส
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การเป็นทหาร
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกพืชผักสวนครัว ,เล่นฟุตบอล, วิ่ง, ว่ายน้ำ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกมีความยินดี และดีใจที่ได้มาเป็นบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายสุรศักดิ์ พรหมสกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ชื่อ: นายสุรศักดิ์ พรหมสกุล ชื่อเล่น : บี
NAME: MR.SURASAK PROMSAKUL
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดพัทลุง
E-mail:
surasak.pr@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเกษตร
สังกัด:
ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความเชี่ยวชาญในการขับรถแทรกเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัย
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล , ปลูกต้นไม้ , ทำสวน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อที่จะนำไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น และตนเอง
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจมาก เหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้ง รู้สึกเหมือนได้ทำงานอยู่ที่บ้านตนเอง สบายใจและมีความสุขมาก

 

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายอรรถพล จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ชื่อ: นายอรรถพล จันทร์สว่าง ชื่อเล่น : เบียร์
NAME: MR.ATTAPON CHANSAVANG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2547
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเกษตร
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การดูแลพันธุ์ไม้ กล้าไม้ในป่า การรังวัดที่ดิน การดับไฟป่า
ประสบการณ์ทำงาน: ลูกจ้างประจำ สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เป็นระยะเวลา 7 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานตามภาระหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
กระผมเคยทำงานอยู่ในคณะทรัพยากรธรรมชาติอยู่ก่อนแล้ว มีความสนิทและคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี และรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


นางสาวณัฐฐา รัตนโกศล
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ: นางสาวณัฐฐา รัตนโกศล ชื่อเล่น : เก
NAME: MISS NATTHA RATTANAKOSOL
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552
ภูมิลำเนา จังหวัดสตูล
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสตูล
E-mail:
nattha.r@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286087 ภายใน 6087
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. สำนักวิจัยและพัฒนา
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ทำข่าวประชาสัมพันธ์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ , ดูหนัง , ฟังเพลง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
-
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา และได้กลับมาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่ตนเองจบมา

สังกัด: ภาควิชาพืชศาสตร์


นายภัทร สัตยานุรักษ์วงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ชื่อ: นายภัทร สัตยานุรักษ์วงษ์ ชื่อเล่น : ภัทร
NAME: MR.PATTARA SATTAYANURAKWONG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2557
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
pattara.s@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด:
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286138 ภายใน 6138
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ด้านปาล์มน้ำมัน
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดฝ่ายวิจัยและบริการ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าเบื้องต้น
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกเลี้ยงไม้ประดับ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทุ่มเททำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจ
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยฯ
แนะนำบุคลากรใหม่
ตรวจสอบเงินเดือน
มอบอำนาจ/แต่งตั้ง


 

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที่
กองบริการการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
ประกันสังคม
สำนักงานงาน ก.พ.

 

 

 


จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074 - 286026 - 7
E-mail : wiriya.w@psu.ac.th, jindarat.p@psu.ac.th