สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
 
line decor
  
หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะฯ
line decor

 
 
 


 
บุคลากรใหม่

สังกัด: ภาควิชาธรณีศาสตร์


ดร.เจษฎา โสภารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นายเจษฎา โสภารัตน์ ชื่อเล่น : เจษ
NAME: MR.JESSADA SOPHARAT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2558
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: jessada.so@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
11 สิงหาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286181 ภายใน 6181
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สรีรวิทยาของพืชยืนต้น ,ความสมดุลของน้ำในดิน , ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัย ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปั่นจักรยาน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 กระผมได้เป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของกระผม

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายประเสริฐ บัวดิษ
ตำแหน่ง : คนงาน

ชื่อ: นายประเสริฐ บัวดิษ ชื่อเล่น : ตุ๊
NAME: MR.PRASERT BUADIT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544
ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดพัทลุง
E-mail: -
ตำแหน่ง:
คนงาน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
3 สิงหาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286042 ภายใน 6042
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความสามารถด้านดนตรีและกีฬา
ประสบการณ์ทำงาน: ได้ทำงานที่โรงแรม และสนามบิน
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่และดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จะตัังใจทำงานให้เต็มที่และดีที่สุด และจะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายวิระชัย หมานเม๊าะ
ตำแหน่ง : สถาปนิก

ชื่อ: นายวิระชัย หมานเม๊าะ ชื่อเล่น : เด๊ะ
NAME: MR.WIRACHAI MAHMOH
วุฒิการศึกษา:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2554
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: Mxpx_Aroh12@hotmail.com
ตำแหน่ง:
สถาปนิก
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
20 กรกฎาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286064 ภายใน 6064
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีองค์ความรู้ด้านงานออกแบบ, เขียนแบบ โดยโปรแกรม Auto CAD , Photoshop
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยสถาปนิกโครงการต่าง ๆ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ออกแบบสกรีน , ออกแบบโลโก้หรือผลิตภัณฑ์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และประเมินตนเองอยู่เสมอ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และมีความสนใจเกี่ยวกับวิชาการในด้านนี้

สังกัด: ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ


นางสาวสายทิพย์ ทิพย์ปาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ: นางสาวสายทิพย์ ทิพย์ปาน ชื่อเล่น : น้อง
NAME: MISS SAITHIP THIPPAN
วุฒิการศึกษา:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
E-mail: nisuga@hotmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิจัย
สังกัด:
ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
6 กรกฎาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีองค์ความรู้ด้านการวิจัย
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
โครงการแลกเปลี่ยนเรียรู้ที่มหาวิทยาลัย MIYAZAKI ประเทศญี่ปุ่น
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย และได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้ทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ


นายณัฐพล จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

ชื่อ: นายณัฐพล จันทร์สว่าง ชื่อเล่น : ยา
NAME: MR.NATTAPONG JANSAWANG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: nattapol.j@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด:
ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กรกฎาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ระบบเกษตร
ประสบการณ์ทำงาน: จ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การเก็บข้อมูลพื้นที่ภาคสนาม
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล , ปลูกต้นไม้
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีมาก และจะตั้งใจทำงานให้เต็มความสามารถ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายวรรณ์เฉลิม ราชหุ่น
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ: นายวรรณ์เฉลิม ราชหุ่น ชื่อเล่น : ต้น
NAME: MR.WANCHALERM RACHAHUM
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จังหวัดสงขลา, 2550
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กรกฎาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สามารถขับรถได้ทุกประเภท
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานขับรถยนต์ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด มหาชน
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
อบรม นรท. ของหน่วยบัญชาการนาวิทโยธิน (ทหารเรือ)
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ร้องเพลง , ฟุตบอล , ฟุตซอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตรงเวลา , ขยัน , อดทน , มีนนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจที่ได้เข้าทำงานในสถานที่ที่มีชื่อเสียง ผมจะทำงานให้ดีที่สุดและเต็มที่กับงานที่ปฏิบัติให้ดีที่สุด

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายอำนาจ เอียดเส้ง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ: นายอำนาจ เอียดเส้ง ชื่อเล่น : หนึ่ง
NAME: MR. AMNART AEADSEANG
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ โรงเรียนช่างกลภาคใต้เทคโนโลยี, 2543
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กรกฏาคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทคูโบต้า หาดใหญ่ , เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ บริษัท เท.ที.มอเตอร์เซลล์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
สามารถทำเฟอร์นิเจอร์ได้
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจ เต็มที่ ขยัน อดทน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นางสาวขวัญฤดี หนูคง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวขวัญฤดี หนูคง ชื่อเล่น : กิ๊ฟ
NAME: MISS KWANRUDEE NOUKONG
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จังหวัดสงขลา, 2552
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
18 มิถุนายน 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: เสมียนรับซื้อน้ำยาง
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนรำไทยให้เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดท่าข้าม และสอนรำไทยในงานต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นวอลเลย์บอล และเปตอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
รักในหน้าที่ของตนเอง และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเลือกให้มาทำหน้าที่ตำแหน่งแม่บ้าน พี่ ๆ บุคลากรทุกคนใจดี เป็นกันเอง และจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด

สังกัด: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายเทอดพงษ์ แก้วประกอบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ: นายเทอดพงษ์ แก้วประกอบ ชื่อเล่น : เบิร์ด
NAME: MR. TERDPONG KAEWPRAKOB
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2555
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: terdpong.bird@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด:
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 เมษายน 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286054 ภายใน 6054
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
พัฒนาโปรแกรม และถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน: ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถานีวิทยุ FM 98.5
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ดูหนัง ฟังเพลง ดูบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
พัฒนางานด้าน IT ให้หน่วยงานให้มีระบบที่ดีขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นเกียรติที่ได้ทำงานและจะทำงานให้ดีที่สุด

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายชาญชาติ ยิ้มเกื้อ
ตำแหน่ง : คนสวน

ชื่อ: นายชาญชาติ ยิ้มเกื้อ ชื่อเล่น : เดา
NAME: MR.CHANCHAT YIMKEN
วุฒิการศึกษา:
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วอยเรือ, 2546
ภูมิลำเนา พัทลุง
จังหวัดที่เกิด
พัทลุง
E-mail: -
ตำแหน่ง:
คนสวน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 กุมภาพันธ์ 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การจัดสวน,ทำสวน
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งคนสวน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความภาคภูมิใจและยินดีที่ได้ร่วมงานกับทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ


สังกัด: หน่วยการเจ้าหน้าที่


นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล ชื่อเล่น : มีน
NAME: MISS NATMIYA LEEHACHAROENKUL
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2554
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: Natmiya.l@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
19 มกราคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286027 ภายใน 6027
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ใช้โปรแกรม Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยรถขาเข้า บริษัทซูเปอร์ชีพ จำกัด จังหวัดภูเก็ต
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การทำกิจกรรมในระหว่างการศึกษา เช่น ดำรงตำแหน่งพัสดุ ชมรมแบดมินตัน , ดำรงตำแหน่งพัสดุ ชุมนุมการบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่น สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นบาสเก็ตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ความฝันเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จต้องพยายามให้ถึงฝัน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความภาคภูมิใจเป้นอย่างมากที่ได้ร่วมทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นคณะฯ ที่ความชื่นชอบมากเป็นการส่วนตัว


สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


ดร.เทวี มณีรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นางสาวเทวี มณีรัตน์ ชื่อเล่น : ออย
NAME: MISS TEWEE MANEERAT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โรคพืช)มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์,2546
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่เกิด
กรุงเทพมหานคร
E-mail:teweem27@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101 ภายใน 6101
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานราชการ (นักกีฏวิทยา) ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การฝึกงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี KYUSHU UNIVERSITY , JAPAN การฝึกงานเกี่ยวกับกีฏวิทยาทางป่าไม้ TOKYO UNIVERSITY, JAPAN
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือทางวิชาการ และค้นคว้าหาข้อมูลทาง Internet
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นคณะที่มีงานทั้งด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัยที่ท้าทาย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 

 

 

 

 
 
 
 

************************************************************************************************* 
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th