สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
 
line decor
  
หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะฯ
line decor

 
 
 


 
บุคลากรใหม่

 

สังกัด: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน


อาจารย์นฤมล พฤกษา
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ:นางสาวนฤมล พฤกษา ชื่อเล่น : มล
NAME: MISSNARUMON PREUKSA
วุฒิการศึกษา:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2556.
E-mail: npreuksa@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
7 กรกฎาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286240 ภายใน 6240
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
ประสบการณ์ทำงาน: นักวิจัยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติด้านการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร / ชุมชน /พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ตกแต่งดูแลสวน , วาดภาพ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด และพร้อมช่วยงานด้านอื่น ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับคณะฯ ที่บ่มเพาะความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่เรียนในระดับปริญญาตรี เป็นต้นมาจนถึงปริญญาเอก

สังกัด: ภาควิชาพืชศาสตร์


อาจารย์จักรัตน์ อโณทัย
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ:นายจักรัตน์ อโณทัย ชื่อเล่น : ปอ
NAME: MR.JAKARAT ANOTHAI
วุฒิการศึกษา:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (การปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2552.
E-mail: janothai@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กรกฎาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286138 ภายใน 6138
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช
ประสบการณ์ทำงาน: Postdoctoral Research Associate ณ The University of Georgia. ปี พ.ศ.2552-2553 และ Postdoctoral Research Associate ณ Washington State University. ปี พ.ศ.2553 -2557
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
-
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่จะได้ทำงานให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้และริเริ่มในการทำงานต่าง ๆ

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


อาจารย์เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ: อาจารย์เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณ๊ ชื่อเล่น : หนุ่ม
NAME: MR.TALERNGSAK ANGKURASERANEE
วุฒิการศึกษา:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
E-mail: tanongnum@hotmail.com
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
26 มิถุนายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286069 ภายใน 6069
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สัตวศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน: อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2548 - เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2556 และ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2546 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2548
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ท่องเที่ยว
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, กรีฑา
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกเป็นเกียรติ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายอนุคม จันทรัตน์
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ: นายอนุคม จันทรัตน์ ชื่อเล่น : ดำ
NAME: MR.ANUKOM JANTHARAT
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหาดใหญ่, 2540.
E-mail: -
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 มิถุนายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สามารถตัดยางได้
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลา 3 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความมุ่งมั่นในการทำงานเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติให้โอกาสผมเข้ามาปฏิบัติงาน

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายปรีชา ศรีเฉลิม
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ: นายปรีชา ศรีเฉลิม ชื่อเล่น : ชา
NAME: MR.PRICHA SRICHALOEM
วุฒิการศึกษา:
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขากลอย ตำบลท่าข้าม, 2532.
E-mail: -
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
20 พฤษภาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
สามารถซ่อมไฟฟ้าได้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะทำงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติให้โอกาสผมเข้ามาปฏิบัติงาน

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ


นางสาววันเพ็ญ จันทร์นาค
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ชื่อ: นางสาววันเพ็ญ จันทร์นาค ชื่อเล่น : ปลา
NAME: MISSWANPEN CHANNAK
วุฒิการศึกษา:
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,2546.
E-mail: wanpla@hotmail.com

ตำแหน่ง:
พนักงานธุรการ
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 พฤษภาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Word Excel
ประสบการณ์ทำงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัทพานาเมราแฟชั่น จำกัด 1 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ยินดีและภูมิใจที่ได้ร่วมงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายทวีศักดิ์ ส่งไข่
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ: นายทวีศักดิ์ ส่งไข่ ชื่อเล่น : เล็ก
NAME: MR.TAWEESAK SONGKHAI
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ , 2546
E-mail: -
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
21 เมษายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำรวจชุมชน ระยะเวลาในการทำงาน 3 ปี และ พนักงานรักษาความปลอดภัยของ ม.อ.
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ได้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นกีฬาวิ่ง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ดูแลพื้นที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้ดีทีสุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและมีความตั้งใจมากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายสานิตย์ ธัมโร
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ:นายสานิตย์ ธัมโร ชื่อเล่น : นิตร
NAME: MR.SANIT TAMMARO
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาหม่อม , 2542
E-mail: -
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 เมษายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: เกณฑ์ทหาร ที่ ร.5 กองพันที่ 1
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นกีฬาเปตอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีใจรัก และความอดทนในการทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจที่เข้าทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ


นางสาวเขมินี ทองมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวเขมินี ทองมา ชื่อเล่น : ใบบอน
NAME: MISSKEMINEE THONGMA
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
E-mail:
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 เมษายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286042 ภายใน 6042
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
โปรแกรมสถิติ เช่น R , SPSS, Minitab, Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ฝึกงานที่สำนักบูรณาการการศึกษาภาค 11 สงขลา และที่เรือนจำหน่ายผลผลิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ต้องมีการวางแผนและมีใจรักในงานที่ทำ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจมากที่ได้มาทำงานที่นี่และหวังว่าจะสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงาน

สังกัด: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ


นางสาวฐปนัท เพ็งมาก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ชื่อ: นางสาวฐปนัท เพ็งมาก ชื่อเล่น : นุ่น
NAME: MISSTHAPANAT PHENGMAK
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
E-mail: thapanat.p@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการศึกษา
สังกัด:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
17 มีนาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286223 ภายใน 6223
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการทำงานได้่
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


นางสาวมณียา แซ่เซียง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ชื่อ: นางสาวมณียา แซ่เซียง ชื่อเล่น : แตง
NAME: MISSMANEEYA SAESANG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบํณฑิต (เกษตรศาสตร์) ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: maneeya.s@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
พนักงานธุรการ
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 ธันวาคม 2556
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101-2 ภายใน 6101-2
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ค้าขายและให้บริการลูกค้า
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจและทำให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานในสถาบันที่จบการศึกษา

สังกัด: ภาควิชาวาริชศาสตร์


นายอัครวิทย์ อิสสะโร
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ: นายอัครวิทย์ อิสสะโร ชื่อเล่น : อู
NAME: MR.AKKARAWIT ISSARO
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2554
E-mail: akkarawit.i@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
3 มีนาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286193 ภายใน 6193
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
เทคนิคด้านเนื้อเยื่อวิทยาของปลา
ประสบการณ์ทำงาน: พ.ศ.2554 - 2556 ผู้ช่วยวิจัยในโครงการ NRU ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.นเรศ ซ่วนยุก
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
Microsoft Office
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ว่ายน้ำ, แบตมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมื่อมีเวลาว่างจะค้นคว้าหาผลงานวิจัยทำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวาริชศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตนเคยได้รับการศึกษามา

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายกันตพัฒน์ สินอนันต์
ตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบ

ชื่อ:นายกันตพัฒน์ สินอนันต์ ชื่อเล่น : อัลบั้ม
NAME: MR.KANTAPAT SIN-ANAN
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, 2550
E-mail: mrkantapat.s@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นายช่างเขียนแบบ
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
3 มีนาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286064 ภายใน 6064
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน ประมาณราคา งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในอาคาร
ประสบการณ์ทำงาน: สถาปนิกในบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม ห้องประชุม
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ,บริหารจัดการร้านกาแฟสด ร้านเบเคอรี่และห้องซ้อมดนตรีี
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นดนตรีสากล ,บาร์เทรนเนอร์สมัครเล่น และถ่ายภาพด้วยกล้อง DSCR
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งมั่นให้งานที่ได้รับผิดชอบเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้าและสามารถพัฒนาเข้าสู่ระดับสากลได้
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาทำงานในสถาบันอันทรงเกียรติในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายประทีป ดำดี
ตำแหน่ง : คนสวน

ชื่อ:นายประทีป ดำดี ชื่อเล่น : ถุด
NAME: MR.PRATIP DAMDEE
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่, 2543.
E-mail: -
ตำแหน่ง:
คนสวน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
10 กุมภาพันธ์ 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความชำนาญในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
ประสบการณ์ทำงาน: ลูกจ้างโครงการ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะต้้งใจทำงานให้ดีที่่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ภาควิชาพืชศาสตร์


นางสาวสุรีรัตน์ เย็นช้อน
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นางสาวสุรีรัตน์ เย็นช้อน ชื่อเล่น : อ้อย
NAME: MISSSUREERAT YENCHON
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก วุฒิปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา พืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2556

E-mail:sureerat_aoy@yahoo.co.th
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
27 มกราคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286138 ภายใน 6138
ความรู้ ความสามารถชำนาญงาน:
การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้สารก่อกลายพันธุ์ในการปรับปรุงพนธุ์พืช และการถ่ายยืนเข้าสู่พืช
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัยโครงการการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในหลอดทดลอง
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
เข้าร่วมโครงการ SUMMER PROGRAM ที่มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
งานฝีมือ เย็บปักถักร้อย แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
พัฒนาระบบการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกร
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งกำลังในการพัฒนาและสร้างผลงานให้กับคณะฯ ซึ่งเป็นสถาบันที่ตนได้รับการศึกษามา

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นางสุพรรณี แน่นหนา
ตำแหน่ง :แม่บ้าน

ชื่อ:นางสุพรรณ๊ แน่นหนา ชื่อเล่น : ตาล
NAME: MRS.SUPANNI NAANNH
วุฒิการศึกษา:
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาโหนด จ.พัทลุง
E-mail:
-

ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
7 มกราคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ ความสามารถชำนาญงาน:
ความชำนาญในการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ
ประสบการณ์ทำงาน: แม่บ้านโรงแรมรอเยอร์เทรนนิ่ง 2 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
วิ่งและปั่นจักรยาน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน:
ต้องอดทนต่อการทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ยินดีและพอใจเป็นอย่างมาก

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


นางสาวนริสา ทรงไตรย์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นางสาวนริสา ทรงไตรย์ ชื่อเล่น : สา
NAME: MISSNARISA THONGTRAI
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก วุฒิปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2556

E-mail: narisa.th@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
9 ธันวาคม 2556
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286130 ภายใน 6130
ความรู้ ความสามารถชำนาญงาน:
การส่งเสริมการเกษตร , การวิจัยและพัฒนาการเกษตร , ทำระบบคุณภาพ GAP พืช ,ทำระบบตรวจสอบแปลงภายใน
ประสบการณ์ทำงาน: บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับภายในส่วนผู้บริหาร ,
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
อบรมเกษตรกร
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ดนตรีไทย ยูโด
ความมุ่งมั่นในการทำงาน:
ทำงานตามหน้าที่และรับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสุดกำลัง อย่างสุดความสามารถ ใช้วิชาความรู้ที่มีพัฒนางาน และนิสิตนักศึกษาให้เป็นคนดี และคนเก่งที่มีคุณภาพเพื่อที่จะออกไปช่วยชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่จะได้มาเป็นกำลังเพื่อช่วยกันพัฒนาการเกษตร พัฒนาชุมชน พัฒนางานและพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


นางสาวธนัญชนก ไชยรินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นางสาวธนัญชนก ไชยรินทร์ ชื่อเล่น : เจ
NAME: MISSTHANUNCHANOK CHAIRIN
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
E-mail:jay.thanunchanok@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 พฤศจิกายน 2556
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101 ภายใน 6101
ความรู้ ความสามารถชำนาญงาน:
Enzyme Technology และ Microbial Technology
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ว่ายน้ำ แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน:
ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่ได้ทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


นางธัญจิรา เทพรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นางธัญจิรา เทพรัตน์ ชื่อเล่น : แหม่ม
NAME: MRS. THUNCHIRA THEPPARAT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก วุฒิ ปร.ด. สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
E-mail:
charuay.t@psu.ac.th และ tthepparat@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
18 ตุลาคม 2556
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6069
ความรู้ ความสามารถชำนาญงาน:
Proteomics (2D-PAQE) techniqne
ประสบการณ์ทำงาน: อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน:
ตั้งเป้าหมายและดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้กลับมาทำงานในคณะที่เรียน ซึ่งเป็นคณะที่ดีที่สุดที่เคยรู้จัก

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายถาวร ทวีชัย
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ:นายถาวร ทวีชัย ชื่อเล่น : แม็ค
NAME: MRTAVORN TAWEECHAI
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหาดใหญ่
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 ตุลาคม 2556
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ซ่อมไฟฟ้าได้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน:
ตั้งใจมาก
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจมากและจะต้ังใจปฎิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

สังกัด: หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา


นายสัณฐิติ ตรีโชติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ชื่อ:นายสัณฐิติ ตรีโชติ ชื่อเล่น : หนึ่ง
NAME: MR. SANTHITI TRICHOT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail:katunyuu@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการศึกษา
สังกัด:
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
19 กันยายน 2556
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286235 ภายใน 6235
ความรู้ ความสามารถชำนาญงาน:
ทักษะการพูด การเขียนภาษาไทย โปรแกรม Microsoft Word, Excel , Powerpoint, Spss
ประสบการณ์ทำงาน: ครูสอนพิเศษวิชาสังคม ประวัติศาสตร์ โรงเรียนกวดวิชาขวัญเกื้อ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
นักกิจกรรม
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
สะสมหนังสือ เล่นฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน:
มีความอดทน ตั้งใจทำงาน และมุ่งมั่นหาความรู้ พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ อีกทั้งตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นจะต้องช่วยพัฒนาและดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ และผู้รับบริการเป็นสำคัญ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายสิทธิพร บุลวรรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ:นายสิทธิพร บุลวรรณ์ ชื่อเล่น : ขวัญ
NAME: MR.SITTIPORN BULLAWAN
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
E-mail:
kwan_sitti@hotmail.com
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
16 กันยายน 2556
โทรศัพท์
ภายนอก:
074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ ความสามารถชำนาญงาน:
Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: 1.ผู้ปฎิบัติงานบริหาร และพนักงานขับรถยนต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2.พนักงานขับรถยนต์ กองอาคาร สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน:
ทำว้นนี้ให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

 

h
 

 

 
 
 
 

************************************************************************************************* 
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th