สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
 
line decor
  
หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะฯ
line decor

 
 
 


 
บุคลากรใหม่

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ

 


นางสาวกรรณิการ์ แก้วนพรัตน์
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวกรรณิการ์ แก้วนพรัตน์ ชื่อเล่น : สาว
NAME: MISS KANNIKA KAEWNOPPARAT
วุฒิการศึกษา: ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน บ้านแขวงเภา, 2537
ภูมิลำเนา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
3 สิงหาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งแม่บ้าน 108 เคมีภัณฑ์ และ ตำแหน่งรายผลิต CP โภคภัณฑ์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานและอดทน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและภูมิใจ

 

สังกัด: ภาควิชาธรณีศาสตร์

 


นายสามัคคี จงฐิตินนท์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ: นายสามัคคี จงฐิตินนท์ ชื่อเล่น : วิลลี่
NAME: MR. SAMAKKEE JONGTHITINON
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
samakkee.j@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 สิงหาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286171-72 ภายใน 6171-72
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การวิเคราะห์ดินและพืช
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ฝึกฝนหาประสบการณ์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจ

 

สังกัด: ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ

 


นางสาวชมพูนุท บัวเผื่อน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

ชื่อ: นางสาวชมพูนุท บัวเผื่อน ชื่อเล่น : กุ๊กกิ๊ก
NAME: MISS CHOMPUNUT BUAPUEAN
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดพังงา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดภูเก็ต
E-mail:
chompunut_kig@hotmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่วิจัย
สังกัด:
ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 สิงหาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย , การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ
ประสบการณ์ทำงาน: ลูกจ้างโครงการศรีตรัง ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ , สามารถลงพื้นที่ได้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกประทับใจ เนื่องจากมีระบบการทำงานที่มีความเป็นพี่เป็นน้อง

 

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ

 


นางสาวอัสมา เลาะสะแต
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวอัสมา เลาะสะแต ชื่อเล่น : อัสมา
NAME: MISS ASME LOHSATAE
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
ภูมิลำเนา จังหวัดยะลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดปัตตานี
E-mail:
Blackhijab.nur@gmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
5 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286041-42 ภายใน 6041-42
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การออกแบบกราฟฟิก เช่น ออกแบบไวนิล โปรเตอร์ โลโก้ เป็นต้น
ประสบการณ์ทำงาน: คุณครูสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนภักดีศึกษา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ถ่ายรูป Stock ลงขายในเว็บไซต์ Stutterstock
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทุกๆ งานนั้นต้องอาศัยความอดทนและความพยายาม
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกอบอุ่นและหวังว่าจะทำประโยชน์สูงสุดให้กับที่ทำงาน

 

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ

 


นางสาวจิรนันท์ ชูเกิด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวจิรนันท์ ชูเกิด ชื่อเล่น : ตุ๊กตา
NAME: MISS JIRANAN CHOOKERD
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
ภูมิลำเนา จังหวัดตรัง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดตรัง
E-mail:
Tukata_112@hotmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
2 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286041-42 ภายใน 6041-42
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: นักศึกษาฝึกงานที่ สวพ.8
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ดูรายการทำอาหาร
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจมากที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้โอกาส

 

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ

 


นางสาวนุชธัญญา มาลินี
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวนุชธัญญา มาลินี ชื่อเล่น : นิด
NAME: MISS NUTTHANYA MALINEE
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตมีนบุรี , 2543
ภูมิลำเนา จังหวัดสตูล
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสตูล
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286041-42 ภายใน 6041-42
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งแม่บ้านอิสระ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ออกกำลังกาย
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีและขอบคุณที่คณะทรัพยากรธรรมชาติให้โอกาส

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ

 


นางสาวพรทิพย์ คำหงษา
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวพรทิพย์ คำหงษา ชื่อเล่น : แอน
NAME: MISS PORNTIP KOMHONGSA
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหาดใหญ่ , 2545
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 3 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ

 


นางสาวสุทธาพร ทัสโร
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ชื่อ: นางสาวสุทธา ทัสโร ชื่อเล่น : บิ๋ว
NAME: MISS SUTTHAPORN TUSSARO
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
sutthaporn.t@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
จัดทำเว็บไซต์ ระบบงานสารสนเทศ การประสานงาน
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการ สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีและชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการฝ่ายดำเนินการวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (SIPS) /ดูแลเว็บไซต์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ทำขนม รับจ้างทำเว็บไซต์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกยินดีและผูกพันกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

สังกัด: สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2

 


นางสาวภัททิรา เกียรติขวัญบุตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวภัททิรา เกียรติขวัญบุตร ชื่อเล่น : เหมียว
NAME: MISS PHATTIRA KIATTIKHWANBUT
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
phattira.k@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 มิถุนายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286047 ภายใน 6047
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
โปรแกรม Microsoft Office / ภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ทำงาน: ติดต่อประสานงาน ดูแลพื้นที่ขาย
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นอินเตอร์เนต / ฟิตเนส
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
อดทนและตั้งใจทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจที่สามารถสัมภาษณ์ผ่าน

 

สังกัด: สมาคมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 


นางสาวประดับพร เจริญวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวประดับพร เจริญวงศ์ ชื่อเล่น : ดรีม
NAME: MISS PRADAPPHON CHAROENWONG
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่เกิด
กรุงเทพมหานคร
E-mail:
pradapphon.c@psu.ac.th /dream6523@gmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
สมาคมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 พฤษภาคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286050-51 ภายใน 6050-51
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
พิธีกร
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
พิธีกร
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

 


ดร.ปองพชร ธาราสุข
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.ปองพชร ธาราสุข ชื่อเล่น : จ๋า
NAME: MRS. PONGPACHARA TARASOOK
วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2559
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
kuntha_p@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
21 เมษายน 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286121-22 ภายใน 6121-22
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, การบริหารจัดการทางการเกษตร, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ประสบการณ์ทำงาน: - การให้คำปรึกษางานวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจและบริหารการศึกษา
- หัวหน้าโครงการวิจัย "รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในพื้นที่ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง"
- หัวหน้าโครงการวิจัย "การท่องเที่ยวฟื้นฟูประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล" และ
- หัวหน้าโครงการวิจัย "การตลาดต้นแบบการท่องเที่ยวตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง"

ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
กองบรรณาธิการ จัดทำวารสารวิจัย มญ. ฉบับบัณฑิตศึกษา ISSN : 1905-9213
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกต้นไม้
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความตั้งใจแน่วแน่ พร้อมทุ่มเท แรงกาย แรงใจ มานะ อดทน ให้กับงานที่ได้รับอย่างสุดความสามารถ จะพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นคนดีและเป็นที่ต้องการของสังคม อีกทั้งจะพัฒนาตน สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความภูมิใจ รัก และผูกพัน กับสถานบันแห่งนี้ การได้รับโอกาสให้มาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นเกียรติสำหรับตนเองอย่างที่สุด

 

สังกัด: กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง)

 


นาย ศักดิ์ชัย ดำโข่
ตำแหน่ง ยาม

ชื่อ: นายศักดิ์ชัย ดำโข่ ชื่อเล่น : ต้น
NAME: MR. SAKCHAI DAMKHO
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนรัตนพลวิทยา
ภูมิลำเนา อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
20 กุมภาพันธ์ 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล และอื่นๆ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
อยากตอบแทนพระคุณแผ่นดิน ด้วยจิตสาธารณะ

 

สังกัด: กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง)

 


นาย ยชอนันต์ วังขุนพรหม
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ชื่อ: นาย ยชอนันต์ วังขุนพรหม ชื่อเล่น : ก้อง
NAME: MR. YOCH -ANAN WANGKUNPHOM
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช , 2558
ภูมิลำเนา ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดพัทลุง
E-mail:
gong.zazaza@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเกษตร
สังกัด:
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 กุมภาพันธ์ 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
มีความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม สามารถขับรถแทรกเตอร์ ได้
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงาน โรงแรมอความารีน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กมาลา จังหวัดภูเก็ต
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงไหม , การปลูกหม่อน และแปรรูปหม่อน
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟังเพลง อ่านข่าว ปลูกต้นไม้
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ทำงานตรงตามสายงานที่เรียนมา และดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

 

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

 


นางสาวนพรัตน์ ตรงจิตต์
ตำแหน่ง แม่บ้าน

ชื่อ: นางสาวนพรัตน์ ตรงจิตต์ ชื่อเล่น : แดง
NAME: MISS NOPPARAT THONGJIT
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2, 2543
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
4 มกราคม 2560
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286041-42 ภายใน 6041-42
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สามารถขับรถได้
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงาน บริษัท ราชาโยค /ผู้ช่วยผู้จัดการ 7-11 ตลาดบ้านพรุุ / พนักงานจัดเรียงสินค้า บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ระนอง)
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ทำงานบ้าน ขายของเวลาว่าง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะทำงานที่มอบหมายให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ได้ความรู้ในการทำเกษตร เนื่องจากไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน

 

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

 


ดร. ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: ดร.ณัฐพัชร์ ศรีหะนัลต ชื่อเล่น : จอย
NAME: MISS NATTHAPACH SRIHANANT
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
ภูมิลำเนา จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดอุบลราชธานี
E-mail:
srihanant.n@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101 ภายใน 6101
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การเพาะเห็ด , ศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ถ่ายรูป สามารถเล่นกีฬาได้หลายประเภท ยกเว้น ว่ายน้ำและบาสเก็ตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
-
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจ เพราะที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง มีความรู้สึกผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มาก (เป็นศิษย์เก่าตั้งแต่ปริญญาตรี)

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ


นายประเสริฐ พงษ์นุรักษ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ: นายประเสริฐ พงษ์นุรักษ์ ชื่อเล่น : เสริฐ
NAME: MR.PRASERT PONGNURAK
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง, 2545
ภูมิลำเนา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดพัทลุง
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
พนักงานขับรถยนต์
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286031 ภายใน 6031
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ความรู้ด้านระบบรถยนต์ช่วงล่าง
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานขับรถยนต์ บริษัทเบตงโพธิ์ทอง ทัวร์ /พนักงานขับรถยนต์ บริษัท ชนะสิทธิ์ ทัวร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความตั้งใจ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ปลื้มใจ ดีใจ และจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด

 

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


นายศรายุทธ ไกรแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง

ชื่อ: นายศรายุทธ ไกรแก้ว ชื่อเล่น : โอ
NAME: MR.SARAYUT KLAIKAEW
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, 2545
ภูมิลำเนา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำห้องทดลอง
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
16 พฤศจิกายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286102 ภายใน 6102
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
เพาะชำต้นไม้
ประสบการณ์ทำงาน: เพาะพันธุ์ต้นไม้และสอนวิธีการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เรื่องผักไอโดรโพนิกส์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, ตะกร้อ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำให้สุดกำลัง สุดความสามารถแล้วผลงานจะต้องออกมาดี
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจเพราะคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้อีกเยอะ

 

สังกัด: กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง)


นายวิมาน ดำโข
ตำแหน่ง คนงานเกษตร

ชื่อ: นายวิมาน ดำโข ชื่อเล่น : ปอ
NAME: MR.WIMAN DAMKHO
วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลภาคใต้เทคโนโลยี, 2546
ภูมิลำเนา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
คนงานเกษตร
สังกัด:
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการ (สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 พฤศจิกายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ความรู้ด้านช่างยนต์
ประสบการณ์ทำงาน: ทำงานบริษัทคาร์โก้ (Air Asia) ในสนามบินหาดใหญ่ (รับส่งสินค้า)
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ชอบปลูกพืช -ผักทางการเกษตร
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา หมั่นเพียรและอดทน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ ศึกษางานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพ่อหลวง

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ


นายชนะชัย ตั้งจิตร
ตำแหน่ง ยาม

ชื่อ:นายชนะชัย ตั้งจิตร ชื่อเล่น : ชัย
NAME: MR.CHANACAHI TANGCHIT
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะเดา, 2546
ภูมิลำเนา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
6 ตุลาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ทำสวน
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ทำสวน
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เลี้ยงสัตว์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ


นายเจษฎา อานนท์
ตำแหน่ง ยาม

ชื่อ:นายเจษฎา อานนท์ ชื่อเล่น : เจด
NAME: MR.CHETSADA A-NON
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหม่อม, 2555
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
-
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
6 ตุลาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ขับรถยนต์ เล่นกีฬา
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, ตะกร้อ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

 

สังกัด: ภาควิชาธรณีศาสตร์


นายถาวร ดิษโสภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง

ชื่อ:นายถาวร ดิษโสภา ชื่อเล่น : วร
NAME: MR.THAWON DITSOPA
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร , 2544
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
thawon.d@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง
สังกัด:
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286171 ภายใน 6171
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ซ่อมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน: ช่างคอมพิวเตอร์ , ช่างเทคนิค , ช่างรถจักรยานยนต์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกต้นไม้ , ปั่นจักรยาน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจจะทำงานกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ จนเกษียณอายุราชการ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ๋งมีหัวใจสีเขียวเหมือนผม

 

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


อาจารย์รุ่งรัตน์ แซ่หยาง
ตำแหน่ง อาจารย์

ชื่อ: นางสาวรุ่งรัตน์ แซ่หยาง ชื่อเล่น : หยี
NAME: MISS RUNGRAT SAEYANG
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) TATUNG UNIVERSITY , 2554
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail:
kaitod@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
7 กันยายน 2559
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286122 ภายใน 6122
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน , ภาษาจีน
ประสบการณ์ทำงาน: Program Host & Reporter ที่ Radio Taiwan International (RTI) / Thai Citiaens Services Section officer ที่ Thailand Tracie and Economic Officee
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
เขียนหนังสือ Travel to Thailand: Communicate without saying a Word (เป็นภาษไทยและภาษาจีน)
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ, ดูภาพยนตร์
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถและเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ยินดีที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

************************************************************************************************* 
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th