สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์
 
line decor
  
หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะฯ
line decor

 
 
 


 
บุคลากรใหม่

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายชาญชาติ ยิ้มเกื้อ
ตำแหน่ง : คนสวน

ชื่อ: นายชาญชาติ ยิ้มเกื้อ ชื่อเล่น : เดา
NAME: MR.CHANCHAT YIMKEN
วุฒิการศึกษา:
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วอยเรือ, 2546
ภูมิลำเนา พัทลุง
จังหวัดที่เกิด
พัทลุง
E-mail: -
ตำแหน่ง:
คนสวน
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 กุมภาพันธ์ 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286063 ภายใน 6063
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การจัดสวน,ทำสวน
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งคนสวน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความภาคภูมิใจและยินดีที่ได้ร่วมงานกับทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ


สังกัด: หน่วยการเจ้าหน้าที่


นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล ชื่อเล่น : มีน
NAME: MISS NATMIYA LEEHACHAROENKUL
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2554
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: Natmiya.l@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
19 มกราคม 2558
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286027 ภายใน 6027
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ใช้โปรแกรม Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยรถขาเข้า บริษัทซูเปอร์ชีพ จำกัด จังหวัดภูเก็ต
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การทำกิจกรรมในระหว่างการศึกษา เช่น ดำรงตำแหน่งพัสดุ ชมรมแบดมินตัน , ดำรงตำแหน่งพัสดุ ชุมนุมการบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่น สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นบาสเก็ตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ความฝันเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ประสบความสำเร็จต้องพยายามให้ถึงฝัน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความภาคภูมิใจเป้นอย่างมากที่ได้ร่วมทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเป็นคณะฯ ที่ความชื่นชอบมากเป็นการส่วนตัว


สังกัด: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายเทอดพงษ๋ แก้วประกอบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ: นายเทอดพงษ์ แก้วประกอบ ชื่อเล่น : เบิร์ด
NAME: MR. TERDPONG KAEWPRAKOB
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2555
ภูมิลำเนา สงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: terdpong.bird@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด:
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286054 ภายใน 6054
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
พัฒนาโปรแกรม และถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน: ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถานีวิทยุ FM 98.5
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ดุหนัง ฟังเพลง ดูบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
พัฒนางานด้าน IT ให้หน่วยงานให้มีระบบที่ดีขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นเกียรติที่ได้ทำงานและจะทำงานให้ดีที่สุด

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


อาจาย์เทวี มณีรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นางสาวเทวี มณีรัตน์ ชื่อเล่น : ออย
NAME: MISS TEWEE MANEERAT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (โรคพืช)มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์,2546
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่เกิด
กรุงเทพมหานคร
E-mail:teweem27@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ธันวาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101 ภายใน 6101
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานราชการ (นักกีฏวิทยา) ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การฝึกงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี KYUSHU UNIVERSITY , JAPAN การฝึกงานเกี่ยวกับกีฏวิทยาทางป่าไม้ TOKYO UNIVERSITY, JAPAN
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือทางวิชาการ และค้นคว้าหาข้อมูลทาง Internet
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงานด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นคณะที่มีงานทั้งด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัยที่ท้าทาย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

สังกัด: ภาควิชาพืชศาสตร์


อาจายเสาวภา ด้วงปาน
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นางสาวเสาวภา ด้วงปาน ชื่อเล่น : ปาล์ม
NAME: MISS SAOWAPA DUANGPAN
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2550
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
ปริญญาเอก Ph.D สาขาวิชา Plant Breeding and Plant Genetics มหาวิทยาลัย The Wisconsin - Madison สหรัฐอเมริกา,,2557
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: dsaowapa@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
16 ตุลาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286138 ภายใน 6138
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งต้านทานโรค
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ผู้ช่วยสอนและจัดอบรมความรู้ด้าน Cytogenetics
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกต้นไม้ ,เปตอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความตั้งใจทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อให้มีพัฒนาจนเกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความยินดีที่จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถมาใช้ประโยชน์ในแง่การเรียนการสอนและการวิจัย

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


อาจาย์วิโชติ จงรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ: นายวิโชติ จงรุ่งโรจน์ ชื่อเล่น : โชติ
NAME: MR.VICHOT JONGRUNGROT
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) คณะวิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2527
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2532
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2556
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
จังหวัดสงขลา
E-mail: vichotej@yahoo.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
3 ตุลาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286122 ภายใน 6122
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การวิเคราะห์ระบบฟาร์ม และการวิเคราะห์งานนโยบายและแผน
ประสบการณ์ทำงาน: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การวิจัยเชิงคุณภาพ
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกต้นไม้ แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
พัฒนาการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยด้านพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ภาควิชาพืชศาสตร์

นางสาวมัสลิน พรหมยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ชื่อ: นางสาวมัสลิน พรหมยา ชื่อเล่น : ปุ้ย
NAME: MR.MUSALIN PROMYA
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ , 2542
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด:
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286138 ภายใน 6138
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานของตนเองตามที่รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจและดีใจที่มีเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งอาจารย์ที่ดีและเป็นกันเอง

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ

นายภัทร สัตยานุรักษ์วงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร

ชื่อ: นายภัทร สัตยานุรักษ์วงศ์ ชื่อเล่น : ภัทร
NAME: MR.PATTARA SATTAYANURAKWONG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบํณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail:michelz2@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการเกษตร
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
ประสบการณ์ทำงาน: ทำแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
จัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ปลูกไม้ประดับ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจและทำให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ได้ตอบแทนคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า

สังกัด: ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช


นางสาวมณียา แซ่เซียง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ชื่อ: นางสาวมณียา แซ่เซียง ชื่อเล่น : แตง
NAME: MISSMANEEYA SAESANG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบํณฑิต (เกษตรศาสตร์) ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิดสงขลา
E-mail: maneeya.s@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
พนักงานธุรการ
สังกัด:
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286101-2 ภายใน 6101-2
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ค้าขายและให้บริการลูกค้า
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจและทำให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานในสถาบันที่จบการศึกษา

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายกันตพัฒน์ สินอนันต์
ตำแหน่ง : สถาปนิก

ชื่อ:นายกันตพัฒน์ สินอนันต์ ชื่อเล่น : อัลบั้ม
NAME: MR.KANTAPAT SIN-ANAN
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา, 2550
ภูมิลำเนา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: mrkantapat.s@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
สถาปนิก
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286064 ภายใน 6064
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงาน ประมาณราคา งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในอาคาร
ประสบการณ์ทำงาน: สถาปนิกในบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม ห้องประชุม
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ,บริหารจัดการร้านกาแฟสด ร้านเบเคอรี่และห้องซ้อมดนตรีี
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นดนตรีสากล ,บาร์เทรนเนอร์สมัครเล่น และถ่ายภาพด้วยกล้อง DSCR
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มุ่งมั่นให้งานที่ได้รับผิดชอบเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้าและสามารถพัฒนาเข้าสู่ระดับสากลได้
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาทำงานในสถาบันอันทรงเกียรติในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายพรทวี จันทร์สีทอง
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ:นายพรทวี จันทร์สีทอง ชื่อเล่น : เสก
NAME: MR.PHONTHAWI JANSITHONG
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2543
ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดที่เกิด
นครศรีธรรมราช
E-mail:l -
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัท 6 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: หน่วยกิจการนักศึกษา


นายกฤษฎา หลักเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

ชื่อ:นายกฤษฎา หลักเมือง ชื่อเล่น : มีน
NAME: MR.KRITSADA LAKMUANG
วุฒิการศึกษา:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
พัทลุง
E-mail:lakmuang.k@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด:
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286050 ภายใน 6050
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติ โปรแกรมสำเร็จรูปการออกแบบ การเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
ประสบการณ์ทำงาน: 1. ผู้ช่วยวิจัยโครงการ "การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระบบการประมงและการจำแนกประเภทของชาวประมงบนเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล" ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2. ลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2553 , ดำรงตำแหน่งองค์การบริหารองค์กรนักศึกษา ม.อ. ปี 2554 , นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ดูหนัง ฟังเพลง แ ละจัดตู้ไม้น้ำ ตู้ปลาสวยงาม
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
เต็มที่กับการทำงาน และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจเพราะได้มีโอกาสทำงานในคณะฯ ที่เรารัก และมีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ แก่ศิษย์ปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นน้อง

สังกัด: ภาควิชาพัฒนาการเกษตร


นางสาวนงลักษณ์ พิกุลทอง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

ชื่อ: นางสาวนงลักษณ พิกุลทอง ชื่อเล่น : จิ๋ม
NAME: MISSNONGLAK PHIKUNTHONG
วุฒิการศึกษา:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนเพชรสยามพณิชยการ , 2533
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
พนักงานสถานที่ (จ้างเหมา)
สังกัด:
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 ตุลาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286122 ภายใน 6122
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ด้านการพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายงาน
ประสบการณ์ทำงาน: ทำงานเกี่ยวกับบริการการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 5 เทศบาล รวมถึงการจัดเลี้ยงประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
สามารถขี่รถจักรยานยนต์ และขับรถยนต์ ได้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นแบดมินตัน และปิงปอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความขยัน อดทน และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและรู้สึกภาคภูมิใจที่เจ้าหน้าที่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ อยู่กันแบบพี่และน้อง

สังกัด: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน


นางสาวสุดธิดา แซ่เบ่า
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา

ชื่อ: นางสาวสุดธิดา แซ่เบ่า ชื่อเล่น : เจ
NAME: MISSSUTTIDA SAEBAO
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
ภูมิลำเนาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: suttida.j@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิชาการอุดมศึกษา
สังกัด:
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กันยายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286223 ภายใน 6223
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel, Powerpoint, Dreamweaver, Photoshop
ประสบการณ์ทำงาน: ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาเภสัชกรรมคลีนิก คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ, ฟังเพลง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
สามารถทำงานที่รับผิดชอบได้สำเร็จ และมีคุณภาพ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: ภาควิชาวาริชศาสตร์


นางสาวพัชรินทร์ สุขแต้ม
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ: นางสาวพัชรินทร์ สุขแต้ม ชื่อเล่น : ปลา
NAME: MISSPHATCHARIN SUKTAEM
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
ภูมิลำเนาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: phatcharin.suktaem@gmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
13 สิงหาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286193 ภายใน 6193
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ความรู้ด้านวาริชศาสตร์ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ทำงาน: ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยที่ภาควิชาวาริชศาสตร์ ม.อ. จำนวน 2 โครงการ
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
การเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความตั้งใจและความพยายามในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พร้อมกันกับการพัฒนาตัวเอง ภาควิชาวาริชศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกยินดี และดีใจมากที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมทำงาน ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ และจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด

 

สังกัด: ภาควิชาธรณีศาสตร์


นางศิริมา ช่วยด้วง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ: นางศิริมา ช่วยด้วง ชื่อเล่น : ก้อย
NAME: MRS.SIRIMA CHUAYDUANG
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
,2555
ภูมิลำเนาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด สงขลา
E-mail: sirima.w@hotmail.com
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
7 สิงหาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286171 ภายใน 6171
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ใช้โปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ ARCGIS, ERDAS และใช้กล้องระดับ
ประสบการณ์ทำงาน: อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนอวิชา GIS ผู้ช่วยวิทยากรการใช้โปรแกรม AREGIS
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เนต
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ดีใจมากที่ได้กลับมาบ้านเดิมซึ่งตนได้ห่างหายไปจากคณะฯ นาน 10 ปี

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ


นายพงศ์เทพ ศรีเอียด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นายพงศ์เทพ ศรีเอียด ชื่อเล่น : ตอย
NAME: MR.PONGTEP SRI-IED
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2554
ภูมิลำเนา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
พัทลุง
E-mail: toytep@hotmail.com
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 สิงหาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286042 ภายใน 6042
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นประธานชมรม และเป็นอุปนายกฝ่ายกิจกรรมองค์การบริหารองค์กรนักศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน: ขายเครื่งมือทางการเกษตร อุปกรณ์ช่าง และเป็นพลทหารกองประจำการค่าย
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ปลูกผักไฮโดรโปนิก การลงทุนในตลาดหลักทรักย์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
บาสเก็ตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
เต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมที่จะพัฒนางานนั้น ๆ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ เพื่อที่จะได้ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ


นางสาวอังคณา กิจฉาโณ
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

ชื่อ:นางสาวอังคณา กิจฉาโณ ชื่อเล่น : โฉ๊ก
NAME: MISSAUNGKANA KITCHNO
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ,2553
ภูมิลำเนา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด สงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
แม่บ้าน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 สิงหาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286042 ภายใน 6042
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นวอลเลย์บอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความตั้งใจและคาดหวังที่จะได้มาทำงานใน ม.อ.
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
คณะทรัพยากรธรรมชาติทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมด และช่วยกันทำงานอย่างร่วมมือร่วมใจ มีน้ำใจมาก และรู้สึกดีที่ได้เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ


นายทรงภพ เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : คนงาน

ชื่อ:นายทรงภพ เชาวนาสัย ชื่อเล่น : เม่น
NAME: MR.SONGPOP CHAOWANASAI
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ,2557
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
กรุงเทพมหานคร
E-mail: Lollipop.jz@hotmail.com
ตำแหน่ง:
คนงาน
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 สิงหาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286042 ภายใน 6042
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
มีความสุขกับการทำงาน

สังกัด: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน


อาจารย์นฤมล พฤกษา
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ:นางสาวนฤมล พฤกษา ชื่อเล่น : มล
NAME: MISSNARUMON PREUKSA
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2536
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2556.
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
นครศรีธรรมราช
E-mail: npreuksa@hotmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
7 กรกฎาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286240 ภายใน 6240
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
ประสบการณ์ทำงาน: นักวิจัยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติด้านการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร / ชุมชน /พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ตกแต่งดูแลสวน , วาดภาพ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด และพร้อมช่วยงานด้านอื่น ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับคณะฯ ที่บ่มเพาะความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่เรียนในระดับปริญญาตรี เป็นต้นมาจนถึงปริญญาเอก

สังกัด: ภาควิชาพืชศาสตร์


อาจารย์จักรัตน์ อโณทัย
ตำแหน่ง : อาจารย์

ชื่อ:นายจักรัตน์ อโณทัย ชื่อเล่น : ปอ
NAME: MR.JAKARAT ANOTHAI
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2546
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (การปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2552.
ภูมิลำเนา อำเภอละงู จังหวัดสูตล
จังหวัดที่เกิด สงขลา
E-mail: janothai@gmail.com
ตำแหน่ง:
อาจารย์
สังกัด:
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 กรกฎาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286138 ภายใน 6138
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช
ประสบการณ์ทำงาน: Postdoctoral Research Associate ณ The University of Georgia. ปี พ.ศ.2552-2553 และ Postdoctoral Research Associate ณ Washington State University. ปี พ.ศ.2553 -2557
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
-
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่จะได้ทำงานให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้และริเริ่มในการทำงานต่าง ๆ

สังกัด: ภาควิชาสัตวศาสตร์


อาจารย์เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ: อาจารย์เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณ๊ ชื่อเล่น : หนุ่ม
NAME: MR.TALERNGSAK ANGKURASERANEE
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
ภูมิลำเนา จังหวัดพัทลุง
จังหวัดที่เกิด
พัทลุง
E-mail: tanongnum@hotmail.com
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
26 มิถุนายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286069 ภายใน 6069
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สัตวศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน: อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2548 - เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2556 และ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2546 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2548
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ท่องเที่ยว
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟุตบอล, กรีฑา
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ตั้งใจทำให้ดีที่สุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกเป็นเกียรติ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายอนุคม จันทรัตน์
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ: นายอนุคม จันทรัตน์ ชื่อเล่น : ดำ
NAME: MR.ANUKOM JANTHARAT
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหาดใหญ่, 2540
.
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิดสงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 มิถุนายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
สามารถตัดยางได้
ประสบการณ์ทำงาน: พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลา 3 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
-
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีความมุ่งมั่นในการทำงานเต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติให้โอกาสผมเข้ามาปฏิบัติงาน

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายปรีชา ศรีเฉลิม
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ: นายปรีชา ศรีเฉลิม ชื่อเล่น : ชา
NAME: MR.PRICHA SRICHALOEM
วุฒิการศึกษา:
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขากลอย ตำบลท่าข้าม, 2532.
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิดสงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
20 พฤษภาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
สามารถซ่อมไฟฟ้าได้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นฟุตบอล
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
จะทำงานด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติให้โอกาสผมเข้ามาปฏิบัติงาน

สังกัด: ฝ่ายวิจัยและบริการ


นางสาววันเพ็ญ จันทร์นาค
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ชื่อ: นางสาววันเพ็ญ จันทร์นาค ชื่อเล่น : ปลา
NAME: MISSWANPEN CHANNAK
วุฒิการศึกษา:
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,2546.
ภูมิลำเนา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิดยะลา
E-mail: wanpla@hotmail.com

ตำแหน่ง:
พนักงานธุรการ
สังกัด:
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 พฤษภาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286220 ภายใน 6220
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Word Excel
ประสบการณ์ทำงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัทพานาเมราแฟชั่น จำกัด 1 ปี
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ยินดีและภูมิใจที่ได้ร่วมงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายทวีศักดิ์ ส่งไข่
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ: นายทวีศักดิ์ ส่งไข่ ชื่อเล่น : เล็ก
NAME: MR.TAWEESAK SONGKHAI
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ , 2546
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิดสงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
21 เมษายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: ตำรวจชุมชน ระยะเวลาในการทำงาน 3 ปี และ พนักงานรักษาความปลอดภัยของ ม.อ.
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ได้
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นกีฬาวิ่ง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ดูแลพื้นที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้ดีทีสุด
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและมีความตั้งใจมากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


นายสานิตย์ ธัมโร
ตำแหน่ง : ยาม

ชื่อ:นายสานิตย์ ธัมโร ชื่อเล่น : นิตร
NAME: MR.SANIT TAMMARO
วุฒิการศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาหม่อม , 2542
ภูมิลำเนา อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิดสงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
ยาม
สังกัด:
หน่วยอาคารสถานที่่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
2 เมษายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286040 ภายใน 6040
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
-
ประสบการณ์ทำงาน: เกณฑ์ทหาร ที่ ร.5 กองพันที่ 1
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
เล่นกีฬาเปตอง
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
มีใจรัก และความอดทนในการทำงาน
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจที่เข้าทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สังกัด: กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ


นางสาวเขมินี ทองมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ: นางสาวเขมินี ทองมา ชื่อเล่น : ใบบอน
NAME: MISSKEMINEE THONGMA
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด
สงขลา
E-mail: -
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
1 เมษายน 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286042 ภายใน 6042
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
โปรแกรมสถิติ เช่น R , SPSS, Minitab, Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
ฝึกงานที่สำนักบูรณาการการศึกษาภาค 11 สงขลา และที่เรือนจำหน่ายผลผลิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ แบดมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ต้องมีการวางแผนและมีใจรักในงานที่ทำ
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจมากที่ได้มาทำงานที่นี่และหวังว่าจะสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงาน

สังกัด: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ


นางสาวฐปนัท เพ็งมาก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ชื่อ: นางสาวฐปนัท เพ็งมาก ชื่อเล่น : นุ่น
NAME: MISSTHAPANAT PHENGMAK
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิด สงขลา
E-mail: thapanat.p@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิชาการศึกษา
สังกัด:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
17 มีนาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286223 ภายใน 6223
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
Microsoft Office
ประสบการณ์ทำงาน: -
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
-
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
อ่านหนังสือ
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการทำงานได้่
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
รู้สึกดีใจและยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

 

สังกัด: ภาควิชาวาริชศาสตร์


นายอัครวิทย์ อิสสะโร
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ: นายอัครวิทย์ อิสสะโร ชื่อเล่น : อู
NAME: MR.AKKARAWIT ISSARO
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์, 2548
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,2554
ภูมิลำเนา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดที่เกิดสงขลา
E-mail: akkarawit.i@psu.ac.th
ตำแหน่ง:
นักวิทยาศาสตร์
สังกัด:
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันเริ่มงาน :
3 มีนาคม 2557
โทรศัพท์
ภายนอก: 074-286193 ภายใน 6193
ความรู้ความสามารถชำนาญงาน:
เทคนิคด้านเนื้อเยื่อวิทยาของปลา
ประสบการณ์ทำงาน: พ.ศ.2554 - 2556 ผู้ช่วยวิจัยในโครงการ NRU ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.นเรศ ซ่วนยุก
ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ :
Microsoft Office
งานอดิเรกหรือความสามารถด้านกีฬา :
ว่ายน้ำ, แบตมินตัน
ความมุ่งมั่นในการทำงาน :
ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมื่อมีเวลาว่างจะค้นคว้าหาผลงานวิจัยทำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น
ความรู้สึกที่ได้มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ:
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวาริชศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตนเคยได้รับการศึกษามา

 

 

h
 

 

 
 
 
 

************************************************************************************************* 
จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-216026-7 โทรสาร 074-212823
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th