ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
wiriya.w@psu.ac.th

Free Hit Counter 
 

ประกาศผล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งยาม สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมา ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ประกาศผลการคัดเลือกเป็น พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนสวน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ประกาศผลการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัด ภาควิชาพืชศาสตร์ 2 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัด ภาควิชาสัตวศาสตร์ 3 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
5
อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัด ภาควิชาวาริชศาสตร์ 3 อัตรา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ 1 อัตรา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

 การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ตลอดจนญาติสายตรง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม ปกส.
ตรวจสอบสิทธิบัติทอง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556
ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการประเมินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
ข้อมูลการบรรยายการปรับค่าจ้างคุณวุฒิแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ
1 ม.ค.2555 และ 1 ม.ค. 2556 โดยคุณเที่ยง จารุมณี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การปรับค่าจ้างคุณวุฒิแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 1 ม.ค.2555
และ 1 ม.ค. 2556

ข้อมูลประกอบการเลือกแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลการประเมินโครงการ "มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน"
การปรับฐานเงินเดือนใหม่ให้กับพนักงานเงินรายได้และค่าครองชีพชั่วคราว
แนวทางการบริหารงานบุคคล พนักงานเงินรายได้
แนวทางการบริหารงานบุคคล พนักงานเงินรายได้ (แก้ไข)
เกณฑ์มาตรฐานการปฎิบัติงานของหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา และเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ

  


ปรับปรุงโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถ. กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร 074 - 286026 - 6027
http://natres.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2555