หน้าหลักหน่วยการเจ้าหน้าที่
ระเบียบบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
พนักงานเงินรายได้

การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอปรับระดับสายสนับสนุน
ลาศึกษา / ฝึกอบรม
วินัย / จรรยาบรรณ
หนังสือเดินทาง / VISA
การประเมิน TOR

สิทธิประโยชน์
สวัสดิการต่าง ๆ
ประกันสังคม
การขอรับบำเหน็จ/บำนาญ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
wiriya.w@psu.ac.th

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดฝ่ายวิจัยและบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งคนงานเลี้ยงสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา


ประชาสัมพันธ์

 


การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ตลอดจนญาติสายตรง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม ปกส.

ตรวจสอบสิทธิบัตรทองทุนบุคลากร
การบริหารงานบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนพัฒนาการเรียนการสอน
ทุนส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์
ทุนพัฒนาโครงการ/งาน
กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ TPSF
-
ขั้นตอนการรับการประเมิน
-
ถาม-ตอบ การขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์
- ข้อมูลเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาระงานเทียบเคียงผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวปฏิบัติเรื่องการลา
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรการเพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระยะเวลาในการต่อสัญญาจ้างของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใบกรอกคะแนนประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ใบกรอกคะแนนประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2559
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการรับสมัครงาน
การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
การเบิกเงินประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร คลอด ทันตกรรม ว่างงาน
กิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่กำหนดเป็น Load Unit
แนวปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้

 

รายงานผลโครงการ
กิจกรรม
ผลการประเมินการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนภาษี

ผลการประเมินงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
ผลการประเมินโครงการ "ทรัพย์ในดิน" ตะลุยถิ่น "กินผลไม้" (NR.Agro.Tourism)
ผลการประเมินโครงการอบรม เรื่อง ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร
ผลการประเมินโครงการทัศนศึกษาสถานีวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการประเมินโครงการประชาพิจารณ์ "การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างวิชาการคณะฯ และวิกฤตจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"
ผลการเประเมินโครงการ "การเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ."

ผลการเประเมินโครงการ "อนาคตการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ."
ผลการประเมินงานโครงการ "จะออกนอกระบบหรือไม่ หาคำตอบได้ในวันนี้"
ผลการประเมินงานโครงการห้องปฏิบัติการสตูดิโอเพื่อพัฒนาทักษะภาษา

ต่างประเทศของนักศึกษา

ผลการประเมินงานโครงการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ตามแนวทางของ Lean

 

เอกสารประกอบการบรรยายขยายผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2558 (ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์)
อกสารประกอบการบรรยาย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- เอกสารประกอบของมหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2558

การขอ Username หรือ Password กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรที่ลืม Usename หรือ Password

เอกสารประกอบ กบข. สัญจร ประจำปี 2559

รายงานความก้าวหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับคณะ


พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย 2559

เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในกำกับ

โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญ (ประมาณการ)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม) ปี 59 รายชื่อทำประกัน 59
- รายละเอียดการคุ้มครอง
- ขั้นตอน/เอกสารการเคลมประกัน


บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยฯ
แนะนำบุคลากรใหม่
ตรวจสอบเงินเดือน
มอบอำนาจ/แต่งตั้ง


 

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที่
กองบริการการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
ประกันสังคม
สำนักงานงาน ก.พ.

 

 

 


จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074 - 286026 - 7
E-mail : wiriya.w@psu.ac.th, jindarat.p@psu.ac.th