หน้าหลักหน่วยการเจ้าหน้าที่
ระเบียบบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
พนักงานเงินรายได้

การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอปรับระดับสายสนับสนุน
ลาศึกษา / ฝึกอบรม
วินัย / จรรยาบรรณ
หนังสือเดินทาง / VISA
การประเมิน TOR

สิทธิประโยชน์
สวัสดิการต่าง ๆ
ประกันสังคม
การขอรับบำเหน็จ/บำนาญ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
wiriya.w@psu.ac.th

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา สังกัดหน่วยกิจการนักศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร สำนักงานคณะ

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณะ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา


ประชาสัมพันธ์

 


การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ตลอดจนญาติสายตรง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม ปกส.

เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนบัตรทองและ ปกส.
ตรวจสอบสิทธิบัตรทองทุนบุคลากร
การบริหารงานบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนพัฒนาการเรียนการสอน
ทุนส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์
ทุนพัฒนาโครงการ/งาน
กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ TPSF
-
ขั้นตอนการรับการประเมิน
-
ถาม-ตอบ การขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์
- ข้อมูลเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาระงานเทียบเคียงผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวปฏิบัติเรื่องการลา
มาตรการเพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการรับสมัครงาน
การเบิกเงินประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร คลอด ทันตกรรม ว่างงาน ชราภาพ
การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
กิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่กำหนดเป็น Load Unit
แนวปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้
ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560

ประกาศการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

รายงานผลโครงการ
กิจกรรม
 
ผลการประเมินโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
- รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 พ.ย. 2560
- รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 ธ.ค. 2560

ผลการประเมินงานทำบุญคณะฯ เนื่องในวันก่อตั้งคณะฯ ครบรอบ 42 ปี
ผลการประเมินงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ผลการประเมินโครงการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เรียนรู้วิธีการออมเงิน
- ช่วงเช้า
- ช่วงบ่าย
ผลการประเมินโครงการอบรมบุคลากรประจำปี 2560 "ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนางาน"
ผลการประเมิน สัมมนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2560
ผลการประเมินการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวางแผนภาษี
ผลการประเมินโครงการ "ทรัพย์ในดิน" ตะลุยถิ่น "กินผลไม้" (NR.Agro.Tourism)
ผลการประเมินโครงการอบรม เรื่อง ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร
ผลการประเมินโครงการทัศนศึกษาสถานีวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 

 

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2561 (ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์)
อกสารประกอบการบรรยาย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- เอกสารประกอบของมหาวิทยาลัยมหิดล

การขอ Username หรือ Password กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรที่ลืม Usename หรือ Password

เอกสารประกอบ กบข. สัญจร ประจำปี 2559

รายงานความก้าวหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับคณะ


พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย 2559

เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในกำกับ

โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญ (ประมาณการ)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม) ปี 60
- รายชื่อทำประกัน 60

- รายละเอียดการคุ้มครอง
- เอกสารการเคลมประกัน

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2560


บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยฯ
แนะนำบุคลากรใหม่
ตรวจสอบเงินเดือน
มอบอำนาจ/แต่งตั้ง


 

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที่
กองบริการการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
ประกันสังคม
สำนักงานงาน ก.พ.

 

 

 


จัดทำโดย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074 - 286026 - 7
E-mail : wiriya.w@psu.ac.th, jindarat.p@psu.ac.th