ระเบียบบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
พนักงานเงินรายได้

การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอปรับระดับสายสนับสนุน
ลาศึกษา / ฝึกอบรม
วินัย / จรรยาบรรณ
หนังสือเดินทาง / VISA
การประเมิน TOR

สิทธิประโยชน์
สวัสดิการต่าง ๆ
ประกันสังคม
การขอรับบำเหน็จ/บำนาญ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
wiriya.w@psu

ประกาศรับสมัครงาน

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดหน่วยอาคารฯ
จำนวน 1 ตำแหน่ง


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์
จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำ แหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
จำนวน 1 ตำแหน่ง


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำ แหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
จำนวน 1 ตำแหน่ง


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 ตำแหน่ง

 

 

ประชาสัมพันธ์

การขยายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ตลอดจนญาติสายตรง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม ปกส.

ตรวจสอบสิทธิบัติทองทุนบุคลากร
การบริหารงานบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนพัฒนาการเรียนการสอน
ทุนส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์
ทุนพัฒนาโครงการ/งาน

 

สวัสดิการพนักงานเงินรายได้
อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวปฏิบัติเรื่องการลา
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม "การป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 "
(บุคลากร
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม"การป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40"บุคคลภายนอก
มาตรการเพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

รายงานผลโครงการ
กิจกรรม
ผลการประเมินโครงการอบรม"ขยายผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ"

ผลการประเมินโครงการอบรม "เทคนิคการใช้เงินทำงานผ่าน...สอ.ม.อ."

ผลการประเมินโครงการอบรม "เคล็ด(ไม่ลับ)จากใจพี่สู่น้อง รุ่นที่ 2"

ผลการประเมินงานเกษียณอายุราชการ ปี2557

ผลการประเมินโครงการ "เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

ผลการประเมินโครงการ "มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน"
รายงานความก้าวหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับคณะ

บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยฯ
แนะนำบุคลากรใหม่
ตรวจสอบเงินเดือน


 

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
แบบฟอร์มต่าง ๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที
กองบริการการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
ประกันสังคม
สำนักงานงาน ก.พ.

 

 

 


จัดทำโดยหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074 - 286026 - 7
E-mail : wiriya.w@psu.ac.th, jindarat.p@psu.ac.th