ระเบียบบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
พนักงานเงินรายได้

การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอปรับระดับสายสนับสนุน
ลาศึกษา / ฝึกอบรม
วินัย / จรรยาบรรณ
หนังสือเดินทาง / VISA
หลักเกณฑ์การประเมิน
การประเมิน TOR

สิทธิประโยชน์
สวัสดิการต่าง ๆ
ประกันสังคม
การขอรับบำเหน็จ/บำนาญ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
wiriya.w@psu

ประกาศรับสมัครงาน

 

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งยาม สังกัดหน่วยอาคารสถานที่ฯ
จำนวน 1 อัตรา


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 ตำแหน่ง

 

 

ประชาสัมพันธ์

การขยายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ตลอดจนญาติสายตรง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม ปกส.

ตรวจสอบสิทธิบัติทอง

การบริหารงานบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้
อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

แนวปฏิบัติเรื่องการลา
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การบริหารงานบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้
อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

แนวปฏิบัติเรื่องการลา
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนบุคลากร
การบริหารงานบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนพัฒนาการเรียนการสอน
ทุนส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์
ทุนพัฒนาโครงการ/งาน

 

าตรการในการเพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาต
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้
อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวปฏิบัติเรื่องการลา
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 


 


 

รายงานผลโครงการ
กิจกรรม
ผลการประเมินโครงการ "เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ผลการประเมินโครงการ "มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน"
ผลการประเมินงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2556
 

 

บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยฯ
แนะนำบุคลากรใหม่
ตรวจสอบเงินเดือน

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
แบบฟอร์มต่าง ๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที