หน้าหลักหน่วยการเจ้าหน้าที่
ระเบียบบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
พนักงานเงินรายได้

การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอปรับระดับสายสนับสนุน
ลาศึกษา / ฝึกอบรม
วินัย / จรรยาบรรณ
หนังสือเดินทาง / VISA
การประเมิน TOR

สิทธิประโยชน์
สวัสดิการต่าง ๆ
ประกันสังคม
การขอรับบำเหน็จ/บำนาญ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
wiriya.w@psu

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานรายได้ แหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา


ประชาสัมพันธ์

หน่วยการเจ้าหน้าที่ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร

ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2559


การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ตลอดจนญาติสายตรง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม ปกส.

ตรวจสอบสิทธิบัติทองทุนบุคลากร
การบริหารงานบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนพัฒนาการเรียนการสอน
ทุนส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์
ทุนพัฒนาโครงการ/งาน

 

ภาระงานเทียบเคียงผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวปฏิบัติเรื่องการลา
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม "การป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 "
(บุคลากร)
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม"การป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40" (บุคคลภายนอก)
มาตรการเพิ่มจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระยะเวลาในการต่อสัญญาจ้างของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใบกรอกคะแนนประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ใบกรอกคะแนนประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการรับสมัครงาน

 

รายงานผลโครงการ
กิจกรรม
 
ผลการประเมินโครงการทัศนศึกษาสถานีวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการประเมินโครงการประชาพิจารณ์ "การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างวิชาการคณะฯ และวิกฤตจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ"
ผลการเประเมินโครงการ "การเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ."

ผลการเประเมินโครงการ "อนาคตการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ."
ผลการประเมินงานโครงการ "จะออกนอกระบบหรือไม่ หาคำตอบได้ในวันนี้"
ผลการประเมินงานโครงการห้องปฏิบัติการสตูดิโอเพื่อพัฒนาทักษะภาษา

ต่างประเทศของนักศึกษา

ผลการประเมินงานโครงการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ตามแนวทางของ Lean

 

เอกสารประกอบการบรรยายขยายผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2558 (ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์)
อกสารประกอบการบรรยาย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- เอกสารประกอบของมหาวิทยาลัยมหิดล

ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สรุปหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติ ม.อ.

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี 2558

การขอ Username หรือ Password กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรที่ลืม Usename หรือ Password

รายงานความก้าวหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับคณะ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม) ปี 58 รายชื่อทำประกัน 58
- รายละเอียดการคุ้มครอง
- ขั้นตอน/เอกสารการเคลมประกัน

 

 

 


บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยฯ
แนะนำบุคลากรใหม่
ตรวจสอบเงินเดือน
มอบอำนาจ/แต่งตั้ง


 

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานเงินรายได
แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที
กองบริการการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
ประกันสังคม
สำนักงานงาน ก.พ.

 

 

 


จัดทำโดยหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074 - 286026 - 7
E-mail : wiriya.w@psu.ac.th, jindarat.p@psu.ac.th