ระเบียบบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
พนักงานเงินรายได้

การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การขอปรับระดับสายสนับสนุน
ลาศึกษา / ฝึกอบรม
วินัย / จรรยาบรรณ
หนังสือเดินทาง / VISA
หลักเกณฑ์การประเมิน
การประเมิน TOR

สิทธิประโยชน์
สวัสดิการต่าง ๆ
ประกันสังคม
การขอรับบำเหน็จ/บำนาญ


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
wiriya.w@psu

ประกาศรับสมัครงาน

 

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งยาม สังกัดหน่วยอาคารสถานที่ฯ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ 3 อัตรา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ 1 อัตรา

 

ประชาสัมพันธ์

การขยายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
การขยายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร ตลอดจนญาติสายตรง
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม ปกส.

ตรวจสอบสิทธิบัติทอง

ทุนบุคลากร
การบริหารงานบุคคล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนพัฒนาการเรียนการสอน
ทุนส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์
ทุนพัฒนาโครงการ/งาน
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้
อัตราค่าจ้างพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

แนวปฏิบัติเรื่องการลา
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกณฑ์ระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 

รายงานผลโครงการ
กิจกรรม
ผลการประเมินโครงการ "เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ผลการประเมินโครงการ "มนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน"
ผลการประเมินงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2556
 

 

บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยฯ
แนะนำบุคลากรใหม่
ตรวจสอบเงินเดือน

แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
แบบฟอร์มต่าง ๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที