ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ข้าพระพุทธเจ้าถวายพระพร :
ชื่อ - นามสกุล :
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : อรัญ งามผ่องใส
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุชาดา ทิพรัตน์
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายไชยรัตน์ ศรีประสม
ถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางป้อม ทิพรัตน์
ถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมจิตร คุณาพรธีรกุล
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : รศ.ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล
ถวายพระพร : ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ปณิดา โรจน์นครินทร์
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง พระชนม์ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกรกนก พิงพิทยากุล
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุมาภรณ์ ชาติสุวรรณ
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว รุ่งประกาย ธรานุเวชน์
ถวายพระพร : ขอทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : สุพัตรา แก้วทะโร
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นิศากร เหมะรักษ์
ถวายพระพร : ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขอทรงเป็นร่มโพธิ์ให้กับปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : พรผุสดี หล่อตระกูล และครอบครัว
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ผศ.ดร.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว ปิยณัฐ ภัสสรภาคย์
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ผผส. ดร. ปรียานุช บวรเรืองโรจน์และครอบครัว
ถวายพระพร : ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชรินทร์นุช สุรินทร์บาง
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศรีนรา แมเร๊าะ
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายณาศิส ศุภสิริอรชา
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชณาบารมี เงานอ
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางศรัญญา ศุภสิริอรชา
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุทิน ไชยเดช
ถวายพระพร : ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : เจษฎา โมกขกุล
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมบูรณ์ กาญจนะ
ถวายพระพร : พระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายจักรพงศ์ จิระแพทย์
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : กฤติกา แก้วจำนง
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.เทวี มณีรัตน์