ความรู้เรื่องพันธุ์

“ธีระพงศ์ จันทรนิยม” กับรางวัล “การบริการดีเด่น” จาก ปขมท.จากประสบการณ์ 16 ปี ในการนำความรู้เข้าถึงชาวสวนปาล์ม

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ที่ทุกวันนี้ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกทั่วประเทศโดยจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2554 พบว่า ทั่วประเทศมีพื้นที่ปลูกปาล์ม 4.07 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 8.22 ล้านตันต่อปี มีผลผลิตปาล์มเฉลี่ย 2.31 ตัน/ไร่ และมีครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มน้ำมันทั้งประเทศ จำนวน 121,306 ครอบครัว อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาที่สำคัญที่ทำให้ผลผลิตปาล์มต่ำคือ เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการจัดการสวนปาล์มที่ถูกต้อง ซึ่งหากเกษตรกรไทยมีความรู้ที่ถูกต้องก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตในภาพรวมของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งเวลา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ วิธีการในการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและต่อยอดไปสู่การนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของตน

 

“ ในการเผยแพร่ความรู่สู่เกษตรกร เราต้องให้ความรู้ที่อิงวิชาการกับเขา แต่อย่าไปใส่ความเป็นวิชาการมากเกินไป ถ้าเขาสนใจใฝ่รู้เขาจะติดตามถามรายละเอียดที่หลังซึ่งตอนนั้นเราสามารถพูดเน้นวิชาการเพิ่มเติมได้ เขาจะเชื่อหรือไม่อยู่ในดุลพินิจของเขาเอง ที่สำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับเขา อย่าคิดว่าเกษตรกรคือผู้ไม่มีความรู้ เขาอาจจะเป็นเพียงผู้ขาดโอกาสในบางเรื่องเท่านั้น และที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เคยมีใครไปบอกข้อเท็จจริงกับเขา เมื่อเขาได้ความรู้จากเรา ขอให้เขาบอกต่อเพื่อให้ความรู้ได้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น”

 

 

“ธีระพงศ์ จันทรนิยม” นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บอกวิธีการและประสบการณ์ในการนำความรู้เข้าถึงเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซึ่งสั่งสมมาจากการทำงานด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2539 จนวันนี้ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ ในฐานะของ บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน “ด้านการบริการดีเด่น” ประจำปี 2554 จาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ ปขมท. และเข้ารับรางวัลเข็มทองคำและเกียรติบัตร พร้อมนำเสนอผลงาน ในที่ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555

 

16 ปีของการทำงานด้านบริการวิชาการ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. “ธีระพงศ์ จันทรนิยม” มีผลงานที่ภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับ ปรากฏผลเด่นชัด และเป็นประโยชน์ในวงกว้างจำนวนมาก เช่น การเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2552-2554 ได้อบรมเกษตรกรทั่วประเทศไปแล้ว จำนวนกว่า 9,000 ราย มีการสร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรสู่เกษตรกรด้วยการจัดทำชุดอบรมการปลูกปาล์มน้ำมันให้กับเจ้าหน้าที่เกษตร สำหรับบรรยายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม จัดทำเอกสารปาล์มน้ำมันเผยแพร่ให้กับเกษตรกร ที่มีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นการลดช่องว่างของแหล่งความรู้ หรือ นักวิจัย และผู้รับองค์ความรู้ หรือ เกษตรกร

 

 

ได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ในบทความวารสารเกษตร รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงาน หรือบริษัทที่ต้องการนำไปจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร เป็นการให้เปล่า เช่น คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันแบบก้าวหน้า : 9 บท สู่ความสำเร็จกับธุรกิจสวนปาล์มน้ำมัน คู่มือการใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน ฉบับเกษตรกร คู่มือการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ฉบับเกษตรกร คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม “ธีระพงศ์” คิดว่า เหตุผลหลักที่ทำให้เขาได้รับรางวัลการบริการดีเด่น คือการมุ่งมั่นในการตอบสนองสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการต้องการ โดยไม่เคยจำกัดจำนวนมากหรือน้อย จะตั้งใจให้ความรู้เต็มที่ไม่ว่าจะมีผู้เข้าฟังกี่คนก็ตาม ไม่ต้องการการเกณฑ์คนมาฟัง ขอแต่ให้เป็นผู้ที่ต้องการความรู้จากเรา แล้วเวลาที่เราให้ไปสำหรับเขาจะไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่า ในการให้ความรู้แต่ละครั้งต้องมีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน เช่นเปรียบการดูแลต้นปาล์มเหมือนกับการทำบุญที่หากมีการทำอย่างสม่ำเสมอ ผลที่ได้รับในบั้นปลายก็จะมีความคุ้มค่ากับการที่ได้สะสมผลบุญไว้ ใช้คำง่ายๆ ทุกคำถามของเกษตรกร และทุกคำตอบต้องสอดคล้องหลักการที่เราให้ไว้

 

ในฐานะข้าราชการสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย “ธีระพงศ์” มองว่า บุคลากรสายสนับสนุนควรมีการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำอะไรให้ทำจริง ให้เก่งจริง รู้จริง และงานวิจัยของสายสนับสนุน ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวข้อที่ยากมาก ขอเพียงแต่ให้สามารถตอบโจทย์ของชุมชนและท้องถิ่นได้ โดยใช้กระบวนการวิจัย และให้เข้าถึงชาวบ้านได้เพื่อให้เขารู้ว่าเราทำเพื่อเขา

 

ปัญหาส่วนหนึ่งของเกษตรกรคือ การไม่สามารถเข้าหาแหล่งความรู้เมื่อเกิดปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มาใช้ในการปลูกพืช เช่น คุณภาพของปุ๋ยซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งหลายคนอาจมองว่าคำตอบทางวิชาการ อาจขัดกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่“ธีระพงศ์” กลับมองว่า นั่นคือโอกาสของพ่อค้าและโรงงาน

 

“การให้ความรู้กับเกษตรกร ไม่จำเป็นต้องไปขัดผลประโยชน์กับนักธุรกิจเสมอไป บางครั้งอาจทำรายได้เพิ่มเติมให้ด้วยซ้ำไป เช่น หากเกษตรกรมีความรู้เรื่องชนิดของปุ๋ยที่เหมาะสมกับพันธุ์ปาล์มหรือพืชอื่นที่เขาปลูก จะมีความต้องการซื้อปุ๋ยที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นมากขึ้น พ่อค้าก็จะสามารถสั่งซื้อปุ๋ยมาขายได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร และขายได้มากขึ้นกว่าการสั่งผลิตภัณฑ์แบบอื่นมาเก็บไว้เพื่อขาย ซึ่งจะขายไม่ได้ เมื่อผลิตผลออกมาดี โรงงานก็จะมีวัตถุดิบมาก มีผลผลิตมาก กำไรจะมากขึ้นด้วย”

 

การทำงานบริการวิชาการถือว่าเป็นพันธกิจหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในอดีตอาจจะมีคนไม่เข้าใจประโยชน์ของการบริการวิชาการ แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เน้นการเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น การทำงานบริการชุมชนจึงมีการให้ความสำคัญมากขึ้น เป็นการเปิดตลาดให้ชุมชนรู้จักชื่อมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพราะในการไปให้ความรู้ทุกครั้งเข้าจะพูดว่า วิทยากรมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มากกว่าจะพูดถึงชื่อของผู้ที่มาบรรยาย

 

แนวโน้มอนาคตของตลาดปาล์มน้ำมันยังสดใส เพราะเป็นพืชพลังงานที่ยังเป็นที่ต้องการ ในขณะที่พลังงานฟอสซิล เช่น น้ำมัน กำลังจะหมดไป มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ไม่ต้องมีส่วนแบ่งสำหรับแรงงานมากเท่ากับยางพารา และสามารถเก็บผลผลิตได้ก่อนยางพารา ในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือว่าเป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความโดดเด่นในเรื่องของปาล์มน้ำมัน และได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน แต่สิ่งที่ยากคือทำอย่างไรให้รักษาความเด่นนี้ไว้ตลอดไป เพราะทุกสถาบันต่างก็พยายามพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น เมื่อใดที่เราแพ้มหาวิทยาลัยอื่นในเรื่องปาล์มน้ำมั และ ยางพารา ก็คงถึงเวลาที่ต้องทบทวนตนเอง

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2020 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search