ระบบรายงานตัวนักศึกษากักตัวสอบ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์

ข่าวประกาศ !

โปรดอ่านทุกขั้นตอนให้ละเอียด

1.เข้าสู่ระบบ
2.ตรวจสอบข้อมูลว่ามีการกักตัวตามวันเวลาที่ปรากฎถูกต้องหรือไม่
3.กรอกข้อมูลการติดต่อที่สามารถติดต่อได้จริง
(หากมีการเปลี่ยนแปลงการสอบจะแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยตรง)
4.กดยืนยันการรายงานตัว
5.พิมพ์ใบรายงานตัวกักตัวสอบมายื่นในวันที่มีการสอบก่อน 8.30 น.
6.เตรียมตัวและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกักตัวสอบ(ระบุไว้ในใบรายงานตัว)อย่างเคร่งครัด


พบปัญหาติดต่อหน่วยทะเบียนฯ

FACEBOOK
ขอบคุณครับ..