แบบฟอร์ม หน่วยคลัง
 • การจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • บันทึกข้อความเบิกจ่ายเงินค่าสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท
 • แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 • แบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ ๖๐๐๕)
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • ใบเบิกค่าตรวจข้อสอบ (27 เม.ย.54)
 • ใบเบิกค่าสอนฤดูร้อน
 • ใบเบิกเงินสมนาคุณพนักงานขับรถ
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (29 มิ.ย.55 แบบ 7131)
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากเงินรายได้
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
 • ใบมอบฉันทะ
 • ใบรับเงินสวัสดิการบรรณสารสงเคราะห์
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • ฟอร์มค่าสอนพิเศษ
 • สัญญาการยืมเงิน
 •  
  แบบฟอร์มกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  (กทพ.01 ปรับปรุง 2 ต.ค.60)
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร (กทพ.02 ปรับปรุง 2 ต.ค.60)
 • ตารางสรุปสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบใหม่)  (30 มิ.ย.59)
 •