แบบฟอร์มการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ตามโครงการรับนักศึกษา " ยุวเกษตรกร "

เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

l : ข้อมูลผู้สมัคร >>

ll : ข้อมูลบิดาและมารดา >>

lll : ข้อมูลโรงเรียนและเกรดเฉลี่ย >>

lV : เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร >>

V : การแนบไฟล์เอกสารต่าง ๆ >>

Vl : สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ที่สะดวกที่สุด >>

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-mail : terdpong.k@psu.ac.th