หน้าแรก


ประกาศคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

****************************************

       เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนไม่น้อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาระของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขออนุมัติเงินจากกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ประเภททุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ ๕๐๐ บาท
  2. ประเภททุนการศึกษา เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จำนวน ๘๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติและข้อบังคับผู้สมัคร
  1. เป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
  2. ครอบครัวของนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
  3. เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
  4. ไม่อยู่ระหว่างได้รับโทษตามบทลงโทษของระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๓
  5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนการศึกษาที่กำหนดไว้ทุกประการ
  6. นักศึกษาที่รับทุนต้องมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ กรณีนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ให้ยื่นผลคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ โดยต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
  7. นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาประเภทอื่นฯ ของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงทุนการศึกษาจาก หน่วยงานภายนอกที่ดำเนินการพิจารณาโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การ พิจารณาจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมพิจารณาทุนการศึกษาคณะฯ ยกเว้น ทุนการศึกษาประเภททำงาน แลกเปลี่ยนหรือทุนการศึกษาที่ได้รับจากการแข่งขันหรือจากผลงานต่างๆ ซึ่งนักศึกษา สามารถเลือกรับได้เพียงทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น หากตรวจพบว่ามีการได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือผิดจากข้อกำหนดในการรับทุน นักศึกษาจะต้องคืนทุนการศึกษานี้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ และโดนตัดสิทธิ์การขอรับทุนทุกประเภทตั้งแต่ภาค การศึกษาถัดไปเป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา

ระบบสมัครทุนออนไลน์
(สำหรับนักศึกษา)

  

ระบบสมัครทุนออนไลน์
(สำหรับอาจารย์)

  

ระบบสมัครทุนออนไลน์
(สำหรับแอดมิน/เจ้าหน้าที่)

  

Powered by w3.css