หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
พื้นที่ 5ส ดีเด่น
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow มาตราฐาน 5ส
ประเภท arrow สำนักงาน arrow ห้องประชุมarrow ห้องเรียนarrow ห้องปฏิบัติการ
มาตรฐาน 5ส ของห้องปฏิบัติการ(pdf)
มาตรฐาน 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภท : ห้องปฏิบัติการ
หัวข้อที่คณะกรรมการประเมิน
รายละเอียดที่ตรวจสอบ
ส1 : สะสาง
1.สภาพแวดล้อมของพื้นที่
- พื้นห้องไม่มีของไม่จำเป็นวางเกะกะบนพื้น
2. โต๊ะทำงาน โต๊ะปฏิบัติการ เก้าอี้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ตู้เก็บสารเคมี ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ - มีจำนวนพอเหมาะต่อการใช้งาน
 
ส2 : สะดวก
1.สภาพแวดล้อมของพื้นที่
- อุปกรณ์และเครื่องมือจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ใช้งานสะดวก มีประสิทธิภาพ
2. โต๊ะทำงาน โต๊ะปฏิบัติการ เก้าอี้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ตู้เก็บสารเคมี ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ - เครื่องมือ อุปกรณ์ประจำห้องพร้อมใช้งาน
- เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี มีป้่ยบอกวิธีการใช้งาน
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ประจำห้องปฏิบัติการ (ตู้ไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ โทรศัพท์ พัดลม พัดลมดูดอากาศ สายไฟ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์) - มีการเก็บและเดินสายไฟเรียบร้อยและปลอดภัย อยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการใช้งาน
- มีการติดป้ายบอกวิธีการใช้งาน ป้ายอุปกรณ์ และพร้อมใช้งาน
4. ส.Save snd Safety
(การใช้ทรัพยากรและความปลอดภัย)
- การจัดเก็บและการใช้วัสดุคำนึงถึงหลัก FIFO (First-in First-out)
(First-in First-out หมายถึง สิ่งที่เข้าก่อนก็ต้องออกก่อน สิ่งที่เข้าทีหลังก็ต้องออกทีหลัง)
- เครื่องดับเพลิงได้รับการตรวจสภาพทุก 6 เดือน (เฉพาะที่มีเครื่องดับเพลิงประจำห้อง)
- เส้นทางเข้า-ออก ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- มีป้ายเตือนบอกสารอันตราย
5. บุคลากรกับการดำเนินกิจกรรม - มีผู้รับผิดชอบประจำห้องปฏิบัติการ
 
ส3 : สะอาด
1.สภาพแวดล้อมของพื้นที่
- ฝ้าเพดาน ผนังห้อง ผ้าม่าน กระจก หน้าต่าง พื้นห้อง สะอาดเรียบร้อย
(บริเวณที่สามารถทำความสะอาดได้ ตั้งแต่ใต้กรอบวงกบหน้าต่างลงมา)
2. โต๊ะทำงาน โต๊ะปฏิบัติการ เก้าอี้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ตู้เก็บสารเคมี ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ - มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่มีฝุ่น และไม่มีรอยหยดน้ำหรือรอยหยดสารเคมี
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ประจำห้องปฏิบัติการ (ตู้ไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ โทรศัพท์ พัดลม พัดลมดูดอากาศ สายไฟ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์) - อุปกรณ์ไฟฟ้า มีความสะอาด ไม่มีฝุ่น
 
ส4 : สุขลักษณะ
1.สภาพแวดล้อมของพื้นที่
- มีถังขยะจัดวางและจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม
- มีอากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลภาวะ กลิ่นอาหาร สารเคมีและบุหรื่
2. โต๊ะทำงาน โต๊ะปฏิบัติการ เก้าอี้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ตู้เก็บสารเคมี ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ - โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ อยู่ในสภาพไม่ชำรุด สะอาด และปลอดภัย
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ประจำห้องปฏิบัติการ (ตู้ไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ โทรศัพท์ พัดลม พัดลมดูดอากาศ สายไฟ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์) - อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และสายไฟ ไม่มีการชำรุดเสียหาย
4. ส.Save snd Safety
(การใช้ทรัพยากรและความปลอดภัย)
- มีระบบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และตู้ยาสามัญ และยาสามัญพื้นฐาน
- มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ระบบเตือนภัย การดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ
- มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมี เช่น หน้ากากหรือแว่นตา ถุงมือ เสื้อปฏิบัติการ
- มีฝักบัวชำระล้างสารเคมี เพื่อลดอันตรยในกรณีเกิดอุบัติเหตูจากสารเคมี
- ระบบกำจัดน้ำเสีย (ปนเปื้อนสารเคมีอันตราย)
 
ส5 : สร้างนิสัย
1.สภาพแวดล้อมของพื้นที่
- มีป้ายประกาศระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ, ป้ายตารางบอกการใช้ห้อง
2. โต๊ะทำงาน โต๊ะปฏิบัติการ เก้าอี้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้ว ตู้เก็บสารเคมี ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ - มีการจัดเก็บสารเคมีและอุปกรณ์ถูกต้องตรงตำแหน่งที่กำหนด
- มีมาตรการ ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นประจำ
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ประจำห้องปฏิบัติการ (ตู้ไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ โทรศัพท์ พัดลม พัดลมดูดอากาศ สายไฟ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์) - มีมาตรการในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นประจำ
- มีมาตรการในการประหยัดพลังงานติดประกาศให้เห็นชัดเจนและยึดถือปฏิบัติ
4. ส.Save snd Safety
(การใช้ทรัพยากรและความปลอดภัย)
- มีการแยกขยะอันตราย เช่น เศษแก้ว ขวดสารเคมี ออกจากขยะทั่วไป
- มีป้ายหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน รปภ.074-286040 รถพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 074-455000
5. บุคลากรกับการดำเนินกิจกรรม - มีการแก้ไขตามข้อแนะนำการปรับปรุงในการตรวจเยี่ยมของกรรมการในครั้งที่ผ่านมา
- หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม 5ส
(ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ 5ส)
- มีแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ห้องปฏิบัติการ ของหน่วยงานและปฏิบัติตามแผน
ส6 : สำนึกสาธารณะ
          สำนึกสาธารณะ เช่น การแจ้งซ่อม/ ปรับปรุง/ พัฒนา อุปกรณ์ของใช้ อาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนรวมของคณะฯ โดยขอความร่วมมือในการแจ้งผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นที่หน้าหน่วยอาคารฯ หรือห้องเรียน หรือเขียนในแสดงความคิดเห็นได้ที่ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องน้ำ หรือแสดงความคิดเห็นทาง E-mail ถึง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน aran.n@psu.ac.th หรือ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ sothorn.d@psu.ac.th หรือเลขานุการคณะกรรมการ 5ส sunattanee.s@psu.ac.th รวมทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทำประโยชน์ต่อส่วนรวม

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 33/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..