หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ >ประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ
ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559


ปิดการประเมิน


            แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ คือ
  นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในด้านต่างๆ  ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ใน
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงให้คณะฯ
  มีความสมบูรณ์ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และสภาพแวดล้อม
           คณะฯ ขอรับรองว่าความคิดเห็นของนักศึกษาทุกระดับจะไม่มีผลกระทบใดๆ
  ต่อผลการเรียน และขอขอบคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
จัดทำโดย งานประกันคุณภาพร่วมกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th