สารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ
หน้าแรก
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานการประชุม
กิจกรรม
คู่มือ
ข้อมูลการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)
การนำเสนอผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
เวทีคุณภาพ
เก็บมาฝากจากการสัมมนา
ระบบ CHE Online
กระบวนการทำงานที่สำคัญ
KM
5ส
บุคลากร

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th
 

ผู้เข้าเยี่ยมชม

Free Web Counter
    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม อบรม สัมมนาคณะทรัพยากรธรรรมชาติ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 รายละเอียดตาม link
http://www.edpex.org/2019/07/edpex200-6.html
 

ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวขอบคุณทุกท่านผ่านทาง Clip แนบ


คำสั่งคณะฯ ที่ 086/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562/ ปีงบประมาณ 2562

กำหนดการและเกณฑ์การประเมิน เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

รายงานการประชุมประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

คำสั่งคณะฯ ที่ 113/2562 เปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561/ ปีงบประมาณ 2561

คำสั่งคณะฯ ที่ 071/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561/ ปีงบประมาณ 2561

คำสั่งคณะฯ ที่ 042/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประชุมประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 เมษายน 2562

กำหนดการเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การประเมินการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
   งานประกันคุณภาพ จัดอบรม CHE QA Online System
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง ทธ 104 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

ประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 138 อาคาร 1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีผู้ร่วมรับฟัง 300 คน
พิธีเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย คณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) และ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
(รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส)
คณบดี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส
ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300
ระดมความคิดการจัดทำระบบสารสนเทศในการสร้างแผนพัฒนาตามผลการตรวจประเมิน
โครงการการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 รุ่นที่ 6
ครอบคลุมตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผล เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EdPEx300 ปีการศึกษา 2562
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ วิทยากร
ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เข้าสู่ EdPEx300 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมอบรม
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยฯ
ในการเข้าสู่โครงการ EdPEx 300 รุ่นที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2563
โดยนำผลจากแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 200
เป็นเกณฑ์มาตรฐานสู่การขับเคลื่อนการทำงานเข้าสู่ EdPEx 300
ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ห้อง 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   
feedจัดทำโดย งานประกันคุณภาพร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-286018 โทรสาร 074-286038
http://www.natres.psu.ac.th/
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th