หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | ประวัติคณะ | ข่าวภายในคณะ | ติดต่อ
สารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ
หน้าแรก
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานการประชุม
กิจกรรม
คู่มือ
ข้อมูลการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)
การนำเสนอผลการดำเนินงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
เวทีคุณภาพ
เก็บมาฝากจากการสัมมนา
ระบบ CHE Online
KM
5ส
บุคลากร

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th
 

ผู้เข้าเยี่ยมชม

Free Web Counter
    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุม อบรม สัมมนา

รายงานการตรวจประเมิน Feedback Report คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 39(2/2561) และการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี การศึกษา 2560

รายงานประเมินผล EdPEx ปีการศึกษา 2559

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
   การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2558 โดย คณบดี
การนำเสนอผลการดำเนินงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
..::แผนการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558::..
อบรม CHE QA ONLINE SYSTEM ระดับหลักสูตร ระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2558
ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมคณะกรรมการขับเครื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx)
ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

   
feed


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 30 ตุลาคม 2561
จัดทำโดย งานประกันคุณภาพร่วมกับงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th