หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th


กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2561
      คำสั่งที่ 001/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2561
      คำสั่งที่ 189/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 54(3/2561)12พ.ย.61
      มอ 500/ว 2104 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2561


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 5ส
     "5ส ดูงานโรงไฟฟ้าขนอม"
     "5ส ดูงานคณะแพทยศาสตร์"
     "5ส กับการทำงาน" โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์พาณิชย์ได้นำรถสำหรับทำลายเอกสาร เพื่อนำมาทำลายเอกสาร
โดยการย่อยและเมื่อย่อยแล้วสามารถขายให้ทางบริษัทได้ (ราคารับซื้อ ณ วันปัจจุบัน)
ข้อสอบ หรือเอกสารอื่นที่ไม่ต้องผ่านการทำลายตามระเบียบสารบรรณการประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 54(3/2561) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..