หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow นโยบาย / วัตถุประสงค์
การดำเนินการกิจกรรม 5ส
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มนำแนวคิดกิจกรรม 5ส เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2543 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส เพื่อวางแผนและรณรงค์กิจกรรม 5ส โดยเริ่มอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรของคณะฯ มาตั้งแต่ต้นปี 2544 พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบาย 5ส เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 เพื่อให้การดำเนินการ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและบรรลุเป้าหมายจึงได้แต่งตั้งคณะกรรม 4 ชุด คือ
     * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส
     * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
     * คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ห้องปฏิบัติการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
     * รายชื่อคณะกรรมการ 5ส กลุ่มย่อยพื้นที่ิ
นโยบาย 5ส
     1. ให้ถือการดำเนินการกิจกรรม 5ส เป็นนโยบายสำคัญ โดยนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมประสิทธิภาพ และปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน
     2. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงาน และลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกเรื่อง 5ส และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจำ
     3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ติดตามกำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5ส ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
     4. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม 5ส
     1. พัฒนาบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และคิดพัฒนา/ ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
     2. พัฒนาให้มีทีมงานที่ดีและทุกคนมีส่วนร่วม
     3. พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นระบบอย่างมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     4. เสริมสร้างบุคลากรให้มีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีและมีระเบียบวินัยในการทำงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรม 5ส
     1. บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนา
     2. มีการทำงานเป็นทีม และทุกคนมีส่วนร่วม
     3. กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการทำงาน
     4. วัสดุ อุปกรณ์มีประสิทธิภาพได้รับการบำรุงรักษา และลดการสูญเสียคุณภาพ..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..