หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5ส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 5ส
      "5ส ดูงานโรงไฟฟ้าขนอม"
      "5ส ดูงานคณะแพทยศาสตร์"
กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"ขยายผลจากการศึกษาดูงาน 5ส"
โดย : คุณโสธร เดชนครินทร์, คุณณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว,
คุณจินดารัตน์ พงศ์รัตนพิศุทธิ์, คุณจิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
และคณะกรรมการ 5ส
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 11.00 - 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      "5ส กับการทำงาน"
"5ส กับการทำงาน" โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00น.
ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

      เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (27 ม.ค.57 13.30-16.30 น. ห้อง 122)
http://share.psu.ac.th/blog/sikarase-qa/32873
     งานมหกรรมคุณภาพ กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 เรื่อง ปรับกระบวนทัศน์พัฒนา 5ส
                ผลลัพธ์การทำ 5ส ตามตัวชี้วัด
                5ส มองไม่เห็น..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..