หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow พื้นที่ 5ส
ปีการศึกษา : 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2556-2557 | 2554-2555 | 2553

พื้นที่การตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม
ประจำปีการศึกษา 2561


กลุ่มที่ 1
ที่
หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน
1.
129 ห้องสำนักงานคณบดี
ห้องคณบดี
ห้องรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา
ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2.
127 ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
3.
129/1 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4.
140 งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ
5.
141 หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่
6. 136 งานคลังและพัสดุ งานประชาสัมพันธ์
7. - งานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
8. ทธ 102 ห้องเรียน อาคาร 1
9. ทธ 103 ห้องเรียน อาคาร 1
10. ทธ 104 ห้องเรียน อาคาร 1
11. อาคาร 1 ห้องสมุด
12. อาคาร 1 ห้องน้ำ ชั้น 1, 2, 3 และ 4
กลุ่มที่ 2
ที่
หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน
1.
114
ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์
2.

ชั้น 3
ชั้น 2
ชั้น 2
อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์
ห้องปฎิบัติการอาหารสัตว์
ห้องปฎิบัติการสรีวิทยา
ห้องปฎิบัติการผสมเทียม
3.
116
ห้องรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานสนับสนุนวิจัยและบ่มเพาะวิชาชีพ
4.
120 ห้องเประชุม อาคาร 1
5.
122 ห้องเประชุม อาคาร 1
6.
138 ห้องเประชุม อาคาร 1
7.
ทธ 105 ห้องเรียน อาคาร 1
8.
ทธ 106 ห้องเรียน อาคาร 1
9.
ทธ 107 ห้องเรียน อาคาร 1
10.
ลานเรือ ห้องน้ำ
กลุ่มที่ 3
ที่
หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน
1.
151 ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สำนักงานหน่วยกิจการนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
2.
364 ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาธรณีศาสตร์
3.
 
152
251-253
254
350
366
463
ห้องปฏิบัติการภาควิชาธรณีศาตร์
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของดิน
ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยาเบื้องต้น
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน
ห้องปฏิบัติการสำรวจดิน แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ
ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช
4.
265 ห้องประชุม อาคาร 2
5.
266 ห้องประชุม อาคาร 2
6.
260, 262 ห้องประชุม อาคาร 2
7.
ทธ 158 ห้องเรียน อาคาร 2
8.
ทธ 159 ห้องเรียน อาคาร 2
9.
ทธ 164 ห้องเรียน อาคาร 2
10.
ทธ 165 ห้องเรียน อาคาร 2
11.
อาคาร 2 ห้องน้ำ ชั้น 1 และ 2

กลุ่มที่ 4
ที่
หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน
1.
132 ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2.
133 ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
3.
403 ห้องปฏิบัติการภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
4.
412 ห้องปฏิบัติการภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
5.
- เรือนปฏิบัติการทางกีฏวิทยา
6.
- เรือนปฏิบัติการทางพิษวิทยาแมลง
7.
- เรือนปฏิบัติการเห็ดและโรคพืช
8.
- ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง
9.
ทธ 3207 ห้องเรียน อาคาร 3
10.
ทธ 3209 ห้องเรียน อาคาร 3
11.
ทธ 3303 ห้องเรียน อาคาร 3
12.
ทธ 3305 ห้องเรียน อาคาร 3
13.
ทธ 3307 ห้องเรียน อาคาร 3
14.
อาคาร 3 ห้องน้ำชั้น 2 และ 3

กลุ่มที่ 5
ที่
หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน
1.
134 ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาพืชศาสตร์
2.
- อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์
3.
- แปลงทดลองภาควิชาพืชศาสตร์
4.
359 ห้องหัวหน้าภาควิชา และสำนักงานภาควิชาวาริชศาสตร์
5.
อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตร์ 1-5
6.
- ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์
7.
153 กลุ่มงานศูนย์วิจัยและกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
8.
263/1 263/2 และ 264 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
9.
256 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
10.
ทธ 259 ห้องเรียน อาคาร 2
11.
อาคาร 2 ห้องน้ำ ชั้น 3 และ 4..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..