หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow คณะกรรมการ 5ส arrow คณะกรรมการ Big Cleaning Day

คำสั่งที่ 189/2561 และ 028/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ

1.
คณบดี ที่ปรึกษา
2.
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ประธานกรรมการ
3.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ
4.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ
5.
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย กรรมการ
6.
ดร.ทัศนี ขาวเนียม กรรมการ
7.
ดร.ปิตุนาถ หนูเสน กรรมการ
8.
ดร.เจษฎา โสภารัตน์ กรรมการ
ผู้แทนบุคลากรห้องปฏิบัติการ
9.
นางสุภาณี ชนะวีรวรรณ กรรมการ
10.
นางสาวณัฐฐา รัตนโกศล กรรมการ
11.
นางสาววิจิตรา เชื้อพราหมณ์ กรรมการ
12
นายอัครวิทย์ อิสสะโร กรรมการ
13.
นางสาวอรวรรณ พรหมสังคหะ กรรมการ
14.
นายสราวุธ แก้วขุนจิตร กรรมการ
ผู้แทนบุคลากรภาควิชา / หน่วยงาน
15.
นางสิริพร ศรีเจริญ กรรมการ
16.
นางสาวมาริสา รอดรัตน์ กรรมการ
17.
นางนันทิดา อินทัสโร กรรมการ
18.
นางอาภรณ์ ศรีผ่อง กรรมการ
19.
นางสาวธัญญรัตน์ สุวรรณโณ กรรมการ
20.
นายฐิติพงค์ ชินผา กรรมการ
21.
นางสาววันดี สุขสะโร กรรมการ
22.
นางสาวทรงลักษณ์ กลับคง กรรมการ
23.
นางสาวกาญจนา อุไรรัตน์ กรรมการ
24.
นางมะลิ นิลสุวรรณ กรรมการ
25.
นางปราณี จันทรัตน์ กรรมการ
26.
นางสาวจตุรพร สอนจิต กรรมการ
27.
นางสาวอนุสรา มารอด กรรมการ
28.
นางจินดารัตน์ สันติภราภพ กรรมการ
29.
นางจรรยา เพชรหวน กรรมการ
30.
นางสาวจิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี กรรมการ
31.
นายโสธร เดชนครินทร์ กรรมการ
32.
นายณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว กรรมการ
33.
นางสุนัทณี แสงแจ่ม กรรมการและเลขานุการ
โดยมีวาระดำรงตำแหน่งปีการศึกษา 2561-2562 สั่ง ณ วันที่ 17 ธ.ค.2561

คำสั่งที่ 028/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ (เปลี่ยนแปลงรายชื่อ)
คำสั่งที่ 189/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 119/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 74/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 92/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ห้องปฏิบัติการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 70/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 16/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ห้องปฏิบัติการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 65/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 60/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 14/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 55/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 66/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ห้องปฏิบัติการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 65/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสั่งที่ 7/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส
รายชื่อคณะกรรมการ 5ส กลุ่มย่อยพื้นที่ ปีการศึกษา 2551

 


..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..