หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow มาตราฐาน 5ส
ประเภท arrow สำนักงาน arrow ห้องเรียนarrow ห้องประชุมarrow ห้องน้ำarrow ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มarrow โรงอาหาร
มาตรฐาน 5ส ของสำนักงาน(pdf)
มาตรฐาน 5ส ของสำนักงาน 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
หัวข้อที่คณะกรรมการประเมิน
รายละเอียดที่ตรวจสอบ
ส1 : สะสาง
1.โต๊ะทำงานและเก้าอี้ (บนโต๊ะ ใต้โต๊ะและรอบโต๊ะ)
- มีที่เก็บของส่วนตัวแยกออกจากของใช้ในการปฏิบัติงานชัดเจน
2. ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ ชั้นวางของ - ตู้ที่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ ไม่มีของที่ไม่จำเป็น/ของส่วนตัว/ ของที่ไม่เกี่ยวข้อง/เอกสารที่ต้องสะสาง/ หลังตู้ต้องไม่มีการวางของ ยกเว้นที่บรรจุกล่องและมีป้ายบอก
3. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ - พื้นห้องไม่มีของไม่จำเป็นวางเกะกะบนพื้น
4. บุคลากรกับการดำเนินกิจกรรม - มีการจัดการกับสิ่งของรอดำเนินการหรือสิ่งของที่ต้องทำลายตามระยะเวลาที่สมควร
 
ส2 : สะดวก
1.โต๊ะทำงานและเก้าอี้ (บนโต๊ะ ใต้โต๊ะและรอบโต๊ะ)
- มีป้ายชื่อเจ้าของโต๊ะติดไว้ที่โต๊ะทำงาน (ยกเว้นพื้นที่กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ)
2. ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ ชั้นวางของ - การเก็บเอกสารและสิ่งของวัสดุต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อยดูงามตา และมีป้ายบอก
- การจัดวางตู้และชั้นวางของ มีความเหมาะสมและสะดวกในการหยิบใช้งาน
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า (ตู้ไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์) - มีการเก็บและเดินสายไฟเรียบร้อยและปลอดภัย อยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการใช้งาน
4. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ - อุปกรณ์และเครื่องมือจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ใช้งานได้สะดวก มีประสิทธิภาพ
 
ส3 : สะอาด
1.โต๊ะทำงานและเก้าอี้ (บนโต๊ะ ใต้โต๊ะและรอบโต๊ะ)
- ของบนโต๊ะมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดไม่มีฝุ่น
2. ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ ชั้นวางของ - ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ ชั้นวางของ หลังตู้ สะอาดไม่มีฝุ่น/ สิ่งสกปรก
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า (ตู้ไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์) - อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงาน มีความสะอาด
4. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ - พื้นห้องไม่มีฝุ่น คราบสกปรก เศษกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ หยากไย่ และขยะ
- ฝ้าเพดาน ไม่มีหยากไย่ และกระจกสะอาด
(บริเวณที่สามารถทำความสะอาดได้ ตั้งแต่ใต้กรอบวงกบหน้าต่างลงมา)
 
ส4 : สุขลักษณะ
1.โต๊ะทำงานและเก้าอี้ (บนโต๊ะ ใต้โต๊ะและรอบโต๊ะ) - อยู่ในสภาพไม่ชำรุด สะอาด และปลอดภัย
2. ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ ชั้นวางของ - มีการใช้พื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม/ไม่มีการเก็บของมากเกินความจำเป็น
- สิ่งของที่ใช้งานน้อยเก็บในห้องเก็บของรวม
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า (ตู้ไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์) - อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และสายไฟ ไม่มีการชำรุดเสียหาย
4. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ - มีถังขยะจัดวางและจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม
- มีอากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลภาวะ กลิ่นอาหาร สารเคมีและบุหรี่
 
ส5 : สร้างนิสัย
1.โต๊ะทำงานและเก้าอี้ (บนโต๊ะ ใต้โต๊ะและรอบโต๊ะ)
- ไม่มีเอกสารกองตามพื้น/ ใต้โต๊ะทำงาน (ยกเว้นกรณีที่จำเป็นและอธิบายได้ เช่น แบบก่อสร้าง ไม่มีตู้จัดเก็บ, เอกสารจัดเก็บในกล่องกระดาษอย่างเป็นระเบียบ เป็นต้น)
2. ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ ชั้นวางของ - มีการจัดเก็บเอกสาร วัสดุต่างๆ ถูกต้องตรงตำแหน่งที่กำหนด
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า (ตู้ไฟ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์) - มีมาตรการในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเป็นประจำ
- มีมาตรการในการประหยัดพลังงานติดประกาศให้เห็นชัดเจนและยึดถือปฏิบัติ
4. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ - บรรยากาศในการทำงานดี สดชื่น น่าทำงาน อาจจะมีไม้ประดับ แจกันดอกไม้
(แต่ต้องมีวิธีการป้องกันยุงลาย) หรือภาพสวยงาม ไว้พักสายตา และเสริมสร้าง
บรรยากาศได้พอเหมาะสม
5. บุคลากรกับการดำเนินกิจกรรม - มีการแก้ไขตามข้อแนะนำการปรับปรุงในการตรวจเยี่ยมของกรรมการในครั้งที่ผ่านมา
- มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำกิจกรรม 5ส
- มีแผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานและปฏิบัติตามแผน

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 48(6/2559) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..