เมนูหลัก
หนังสือพิมพ์มติไทย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
สารสนเทศภายใน
 

การใช้ทางใบปาล์มร่วมกับกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารแพะ


ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของหารเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องในภาคใต้  คือ 
การขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้าสาธารณะ
มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการและแต่ละปีมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ  โดยพื้นที่เหล่านี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่า

 

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง “เมื่อเพลาเพลิน เดินชมเมล่อน
พักผ่อนสวนสุชาดา กลับมาพัฒนาองค์กร ”
โดย คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิจัยและบริการ 

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
แก่เกษตรกรจังหวัดปัตตานี
จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน
ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ


 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

....