ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการชั้นนำด้านการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย พันธกิจ1) ดำเนินการวิจัยและสร้างนักวิจัยด้านการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง 2)ประสานงานวิจัยและให้ความร่วมมือการวิจัยด้านปาล์มน้ำมันกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 3) เผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านปาล์มน้ำมันให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป 4) สนับสนุนการเรียนการสอนด้านปาล์มน้ำมันในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

      รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2557

 
  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์ ซึ่งรับทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากสถานวิจัยฯ ได้รับรางวัล โปสเตอร์ดีเด่น ด้านพืชอุตสาหกรรม ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น    ข่าวสถานวิจัยฯ


   สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน ระยะที่ 2 เปิดรับสมัคร "ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ที่ทำวิจัยด้านพืชกรรมปาล์มน้ำมัน                    รายละเอียดทุนฯ           ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเสนอโครงการ    


  ศาสตราจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ได้ทำการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1   ดาวน์โหลดรายละเอียด

                 สนใจรายละเอียด กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1     ติดต่อ 0 7421 2849

 

ขอแนะนำบทความเผยแพร่จากนักวิชาการปาล์มน้ำมัน ในปี 2556 ใน นานาสาระกับปาล์มน้ำมัน      สามารถดาวน์โหลดบทความทั้งหมดได้ที่ ผลงานเผยแพร่
     เมื่อทุ่งรวงทอง จำต้องเป็นบ่อน้ำมัน (บนดิน) โดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม
      RSPO มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนโดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม
      ให้ปุ๋ยปาล์ม ถามอาหารในใบ โดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม
      การเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร โดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม
      บทบาทของธาตุแมกนีเซียมในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม
      บทบาทของโบรอนในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม
      ฆ่าปาล์ม 3 เวลา บทโหดในการจัดการสวนปาล์ม โดย ธีระพงศ์ จันทรนิยม
 

    แผ่นพับ อาการขาดธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

 

รายงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน
       รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2557
        รายงานผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน ปีที่ 1 สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน ระยะที่ 2
       รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2556
     รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ( สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (วช.) )
      รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน ระยะที่ 1

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ในชื่อ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน ซึ่งขึ้นตรงกับสำนักวิจัยและพัฒนา ต่อมาในปี 2544 ได้โอนย้ายหน่วยงานด้านเขตกรรม มายังคณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน (Oil Palm Research and Development Center) ภายใต้โครงการจัดตั้งฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีภาระงานวิจัยและพัฒนาเน้นทางด้านเขตกรรมของปาล์มน้ำมัน รวมถึงงานด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาดโดยมีการทำงานวิจัยร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและมีการร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆด้วย นอกจากนั้นยังมีหน้าที่หลัก ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน และให้บริการวิชาการด้านปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาปาล์มน้ำมันและผู้สนใจทั่วไป
   เป็นหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการชั้นนำด้านการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย
  ดำเนินการวิจัยและสร้างนักวิจัยด้านการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
   ประสานงานวิจัยและให้ความร่วมมือการวิจัยด้านปาล์มน้ำมันกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
   เผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านปาล์มน้ำมันให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป
   สนับสนุนการเรียนการสอนด้านปาล์มน้ำมันในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ปรับปรุงล่าสุด เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

จัดทำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน ระยะที่ 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0 7421 8802
e-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th