รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับเกียรตินิยม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญา(หลักสูตร) ปีการศึกษา
2546 2545 2544 2543 2542 2541
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 1.  นางสาวปรารถนา นาคประสิทธิ์   1. นายประภาส เหล่าจีนวงศ์  1. นายธีรวุฒิ ทวีทรัพย์    1. นายจีรศักดิ์ แซ่ลิ่ม
          2.  นางสาววิดาวรรณ เพ็งแก้ว   2. นายวิฑูรย์ วันหนุน       
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง 1.  นางสาวกนกอร วุฒิวงศ์ 1. นางสาวกองแก้ว แสงทอง  1. นายฤทธิชัย พีรพัฒนไพบูรย์ 1. นางสาวนุชนก แก้วซ้าย  1. นางสาวกมลรัตน์ ณ อุดม  1. นายฆะฤทัย จันทร์ธิบดี
  2.  นางสาวกมลทิพย์ แสงวรทิพย์ 2. นายจักรัตน์ อโณทัย  2. นางสาวลักขณา วรโภคิน  2. นายสันติพงษ์ พูลเพิ่ม  2. นายพิชัย พลมุข  2. นายไพรวัลย์ โต๊ะดำ 
  3.  นางสาวเกศสุดา เยาวะราช 3. นางสาวเชาวนันท์ อ๋องสกุล   3. นางสาวสมใจ พันธุ์พิทย์แพทย์  3. นางสาวศุภกาญจน์ ทองตรีพันธ์
  4.  นางสาวขวัญใจ ดำสว่าง 4. นางสาวตกวรรณ สุขศรีแดง   4. นางสาวอมรรัตน์ ชุมทอง  4. นายสุเชษฐ์ บุญช่วย
  5.  นายจตุพร สวัสดี 5. นายสรพงค์ เบญจศรี   5. นางสาวอรวรรณ จิตต์ธรรม 
  6.  นางสาวจรรยา จันทร์จิตตะการ 6. นางสาวสุภาวดี แก้วสุกใส   6. นางสาวอัจฉรา บุญเพิ่มราศรี
  7.  นางสาวจันทนา สุธรรมพันธ์ 7. นางสาวอังคณา เอกบุตร   7. นายอำนาจ พร้อมมูล
  8.  นางสาวซูไรด้า อาแว    
  9.  นางสาวปิยะดา ศรีดารักษ์    
  10. นางสาวพรพรรณ แซ่หว่อง    
  11. นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช    
  12. นางสาวเยาวลักษณ์ ทองมิตร    
  13. นางสาวศศิวรรณ เพ็ชร์สงฆ์    
  14. นายสุพจน์ โฆษานุภาพ    
  15. นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ    
                     
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วาริชศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   1. นางสาวลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา
                     
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วาริชศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง 1. นางสาวประทีป รุ่งสมบัติ 1. นายยุทธพงษ์ สังข์น้อย   1. นางสาวสุนีย์ หวันเหลิม 1. นางสาววรพร ธารางกูร
          2. นางสาวสุชาดา ปานนุกูล 2. นายอดิเรก รอดภัย        
 
ที่มาข้อมูล: งานบริการการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดทำสารสนเทศ: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปรับปรุงล่าสุด: 27 มกราคม 2547