คณะทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์  0 7428 6012
โทรสาร 0 7455 8803
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทรศัพท์ 0-7455-8802  โทรสาร 0-7455-8803