พื้นที่ศึกษา

 

แปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้   
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
area

 

Home

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทรศัพท์ 0-7455-8802  โทรสาร 0-7455-8803