Copyright 2021 - CoE-ANRB: phase II

   ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยโดยมีเครือข่ายวิจัย 4 ประเภท คือ สาขาความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และหน่วยวิจัย ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นประจำทุกปีนั้น

   บัดนี้การพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีเครือข่ายวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้

     1. เครือข่ายวิจัยที่มีผลงานระดับดีเด่น ได้แก่

        1. 1 สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย

        1. 2 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานระยะที่ 3

        1. 3 หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

     2. เครือข่ายวิจัยที่มีผลงานระดับดี ได้แก่

        2. 1 สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระยะที่ 2

        2. 2 สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติระยะที่ 2

        2. 3 หน่วยวิจัยพืชคณิตและการประยุกต์

        2. 4 หน่วยวิจัยตัวบ่งชี้คลื่นไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาท

   โดยเครือข่ายวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในงาน“ วันคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2563

f t g m

ติดต่อ

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและ
       ทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3                                       

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

   0-7428-6047

 https://www.facebook.com/CoE.ANRB/

   phattira.k@psu.ac.th