Copyright 2021 - CoE-ANRB: phase II

หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนสมทบนักวิจัย

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

----------------------------------------

1. ทุนวิจัย

  1.1. สนับสนุนอาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อไม่เกิน 3 ปี หรือนักวิจัยใหม่ ให้สามารถพัฒนางานวิจัยและดำเนินการวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพมากขึ้น จำนวน 7 โครงการ/ 5ปี งบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท/ โครงการ

1.2. ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 18 เดือน โดยมีหัวข้องานวิจัยเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกรอบหัวข้องานวิจัยดังต่อไปนี้

  1.2.1 เทคโนโลยีที่เกียวกับเอนไซม์ โปรไบโอติค และพรีไบโอติค (Enzyme Technology, Pre- and Probiotic)

  1.2.2 การเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ (Cell, Tissue and Organ Culture)

  1.2.3 การกลายพันธุ์ และชักนากลายพันธุ์ในหลอดทดลอง (Mutation and In Vitro Mutagenesis)

  1.2.4 การปรับปรุงเซลล์ สายพันธุ์เซลล์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Cell/ Cell Line Breeding via Biotechnological Methods)

  1.2.5 พันธุวิศวกรรม และการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms)

  1.2.6 การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายความว่า “เป็นการสร้าง หรือเป็นการสำรวจ แล้วใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อจำแนกชนิดและความหลากหลายดังกล่าว” (Creation of Biodiversity via Biotechnological Methods)

  1.2.7 การใช้จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิต และผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ขยายความว่า “ต้องเป็น Bio agents ที่เป็นสารจากสิ่งมีชีวิต หรือตัวสิ่งมีชีวิต อย่างเช่น จุลินทรีย์ และต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพด้วย” (Utilization of Microorganisms, Bio agents and Natural Products in Increment of Agricultural    Productivity)

  1.2.8 การสร้างสารชีวเคมีจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ (Secondary Metabolite Production from Cell, Tissue and Organ Culture)

  1.2.9 เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ ตรวจสอบพันธุกรรม และไบโออินฟอร์เมติค (Marker Assisted Selection, Improvement, Genetic Detection and Bioinformatics)

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  2.1. เป็นอาจารย์ใหม่ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรือเป็นนักวิจัยใหม่ คือ เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการจากแหล่งใดมาก่อน ในขณะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ เป็นนักวิจัยที่ไม่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยใดๆ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ในระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปในขณะที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสัญญาจ้าง 3-5 ปี ขอให้คณะ/หน่วยงานแนบเอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย

  2.2. ขณะเสนอขอรับทุน ผู้เสนอโครงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ

  2.3. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัยสาหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว

3. การสมัครขอรับทุน: ผู้สมัครขอรับทุน จัดทำรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอรับทุนฯ จำนวน 2 ชุด โดยเสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงาน มายังศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ

4. ประเมินคุณภาพโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนด โดยคณะกรรมการดำเนินการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ อย่างน้อย 2 คน (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 1 คน)

5. เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้รับทุนต้องทำสัญญากับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ทั้งนี้นักวิจัยควรเริ่มดำเนินงานวิจัยหลังจากโครงการวิจัยนั้นได้รับอนุมัติ และผู้ให้ทุนได้ลงนามในสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว

6. การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวด้วยรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติตามสัญญาแล้ว เช่น การ เปลี่ยนแปลงนักวิจัยในโครงการ การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการ การขยายเวลาดำเนินการการยุติโครงการ หรืออื่น ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นและเสนอต่อศูนย์วิจัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเปลี่ยนแปลง

7. การรายงานผลการวิจัย ผู้รับทุนต้องจัดส่งรายงานผลการวิจัย ดังนี้

  7.1. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่าย จำนวน 3 ชุด ทุก 6 เดือน นับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน

 7.2. รายงานผลการวิจัย ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการวิจัย ดังต่อไปนี้

        7.2.1 รายงาน “ฉบับร่าง” ไม่ต้องเย็บเล่ม-เข้าปก จำนวน 3 ชุด เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

        7.2.2 รายงาน “ฉบับสมบูรณ์” พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูลโดยขอให้จัดทำเป็นสกุล .pdf อย่างละ 1 ชุด

8. สำเนาพิมพ์ (Reprint) ผลงานของโครงการวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI/Scopus เอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์มีเอกสารรับรอง

9. ในการเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยใด ๆ อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทั้งในรูปแบบผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ผลงานเผยแพร่วิชาการ โปสเตอร์ และการเสนอผลงานสัมมนาวิชาการภาคบรรยายทุกครั้งขอให้ระบุในกิตติกรรมประกาศหรือที่หนึ่งที่ใดในการจัดพิมพ์ตามความเหมาะสมด้วยว่า “งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /This research is partially supported by the Center of Excellence in Agricultural and Natural Resources Biotechnology (CoE-ANRB) : phase3, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University”

10. การเบิกจ่ายเงินทุนแบ่งเป็น 2 งวดดังนี้

  • งวดแรก 80 % เมื่อลงนามในสัญญารับทุน
  • งวดที่สอง 20% เมื่อผู้รับทุนจัดส่ง

        1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล

        2) ต้นฉบับพร้อมแนบเอกสารการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือบทความที่ลงตีพิมพ์แล้ว

11. หลักฐานค่าใช้จ่ายเงินทุนวิจัยส่งเบิกพร้อมรายงานผลการดำเนินงานโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการใช้งบประมาณแผ่นดิน

12. หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะระงับการให้ทุนและอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญาแล้วผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุนวิจัยที่ได้รับไปแล้วคืน ให้แก่ผู้ให้ทุนเท่ากับจำนวนเงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมดจากผู้ให้ทุน

13. แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศทุนฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2547

>>แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอรับทุนสมทบนักวิจัย<<

f t g m

ติดต่อ

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและ
       ทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3                                       

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

   0-7428-6047

 https://www.facebook.com/CoE.ANRB/

   phattira.k@psu.ac.th