Copyright 2021 - CoE-ANRB: phase II

หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต/ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

------------------------------ 

 1. นักศึกษาที่จะสมัครเข้ารับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต/ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และหรืออยู่ในดุลพินิตของคณะกรรมการ ที่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  โดยมีกรอบหัวข้องานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

        1.1 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเอนไซม์ โปรไบโอติค พรีไบโอติค และเปปไทด์

        1.2 การเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ

        1.3 การกลายพันธุ์ และชักนำกลายพันธุ์ในหลอดทดลอง

        1.4 การปรับปรุงเซลล์ สายพันธุ์เซลล์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

        1.5 พันธุวิศวกรรม และการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

        1.6 การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายความว่า “เป็นการสร้าง หรือเป็นการสำรวจ แล้วใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อจำแนกชนิดและความหลากหลายดังกล่าว

        1.7 การใช้จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิต และผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ขยายความว่า “ต้องเป็น Bio agents ที่เป็นสารจากสิ่งมีชีวิต หรือตัวสิ่งมีชีวิต อย่างเช่น จุลินทรีย์ และต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพด้วย

        1.8 การสร้างสารชีวเคมีจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ

        1.9 เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ ตรวจสอบพันธุกรรม และไบโออินฟอร์เมติค 

 1. นักศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาจัดสรรทุน โดยสมัครผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
  • กรณีนักศึกษายังไม่สอบโครงร่าง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอชื่อนักศึกษา พร้อมหัวข้อวิทยานิพนธ์ และกรอบงานวิทยานิพนธ์โดยสังเขป ตามแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต/ทุนสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
  • กรณีนักศึกษาผ่านการสอบโครงร่างแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอชื่อนักศึกษา โดยแนบสำเนา บว.2 พร้อมโครงร่างฉบับแก้ไข และกรอกข้อมูลตามแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต/ทุนสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้รับทุนสนับสนุน ในระยะเวลาการเบิกจ่าย 2 ปี ตามกำหนดการดังนี้
 • ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

        ระดับปริญญาโท ให้การสนับสนุน 100,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดละ 25,000 บาท

 • งวดที่ 1 เมื่อลงนามในสัญญารับทุน
 • งวดที่ 2 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยจัดส่งแบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ บว. 2(NR)
 • งวดที่ 3 เมื่อนักศึกษาจัดส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และรายงานผลการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง และวิทยานิพนธ์จะต้องมีความก้าวหน้า 50 % ขึ้นไป
 • งวดที่ 4 เมื่อนักศึกษาจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมร่างบทความ (Manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

        ระดับปริญญาเอก ให้การสนับสนุน 120,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดละ 30,000 บาท

 • งวดที่ 1 เมื่อลงนามในสัญญารับทุน
 • งวดที่ 2 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยจัดส่งแบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ บว. 2(NR)
 • งวดที่ 3 เมื่อนักศึกษาจัดส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และรายงานผลการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง และวิทยานิพนธ์จะต้องมีความก้าวหน้า 50 % ขึ้นไป
 • งวดที่ 4 เมื่อนักศึกษาจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมร่างบทความ (Manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ มาก่อนแล้ว ทั้งในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ให้การสนับสนุน 50,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
 • งวดที่ 1 20,000 บาท เมื่อลงนามในสัญญารับทุน
 • งวดที่ 2 20,000 บาท เมื่อนักศึกษาจัดส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และรายงานผลการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามรับรอง และวิทยานิพนธ์จะต้องมีความก้าวหน้า 50 % ขึ้นไป
 • งวดที่ 3 10,000 บาท เมื่อนักศึกษาจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมร่างบทความ (Manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
 1. กรอบของการใช้จ่ายเงินทุนมีดังต่อไปนี้

        - ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ค่าเดินทางเก็บตัวอย่าง ค่าเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ค่าสาธารณูปโภคและการติดต่อสื่อสาร

        - ค่าวัสดุวิจัย ได้แก่ สารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

 1. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และหัวข้อวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นไปตามที่ปรากฏในการขอรับทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ พิจารณาต่อไป
 2. ในระหว่างที่รับทุนการศึกษาอยู่นี้ ผู้รับทุนจะใช้ความอุตสาหะอย่างเต็มที่ในการศึกษาตามสาขาวิชาที่ได้รับ ทุนการศึกษาของผู้ให้ทุน โดยจะศึกษาเต็มเวลาและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ผู้ให้ทุนดำเนินการโดย สม่ำเสมอ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลาของหลักสูตร และจะไม่หลีกเลี่ยง  ละเลย  ทอดทิ้ง  หรือเลิกการศึกษาก่อนการสำเร็จการศึกษา เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนและสถาบันที่ตนสังกัดอยู่
 3. ผู้รับทุนรับรู้ว่าผู้ให้ทุนสามารถยุติการให้ทุนการศึกษาได้หากผลการศึกษา หรือผลการทำวิทยานิพนธ์ของผู้รับทุนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ หรือผู้รับทุนได้แสดงเอกสารปลอมหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
 4. ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และผลการเรียนทุกภาคการศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานวิจัยความเป็นเลิศฯ กำหนด
 5. ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องส่งวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม สิ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์หรืองานประชุมวิชาการจากผลงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้า และวิจัย ที่ได้รับทุนให้แก่ผู้ให้ทุน
 6. ผู้รับทุนจะต้องระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเสนอผลงานวิจัยใดๆ อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในรูปแบบ วิทยานิพนธ์ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ผลงานเผยแพร่วิชาการ โปสเตอร์ และการเสนอผลงานสัมมนา วิชาการภาคบรรยายทุกครั้งว่า “งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /This Thesis is partially supported by the Center of Excellence in Agricultural and Natural Resources Biotechnology (CoE-ANRB) : phase3, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University”
 7. ในกรณีที่ผู้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผู้ให้ทุนสามารถเรียกให้ผู้รับทุนชดใช้เงินทุนคืนในจำนวนเท่ากับทุนการศึกษาที่ผู้รับทุนได้รับไปแล้ว ตามกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนเรียกเก็บ เว้นแต่ผู้ให้ทุนจะเห็นเป็นอย่างอื่น โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรม หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ดังกล่าวตามกำหนดระยะเวลาแห่งการชดใช้หนี้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ให้ทุน

>>แบบฟอร์มใบสมัครขอทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต/ทุนสนับสนุนการทำวิจัย<<

f t g m

ติดต่อ

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและ
       ทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3                                       

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

   0-7428-6047

 https://www.facebook.com/CoE.ANRB/

   phattira.k@psu.ac.th