Copyright 2021 - CoE-ANRB: phase II

กิจกรรมที่ผ่านมา

:. การประชุมทางวิชาการ พืชศาสตร์ ครั้งที่ 6 #15/16-8-62 [ ภาพกิจกรรม ]

:. โครงการนิทรรศการประกวดและสาธิต  “การเพาะเลี้ยงและการผลิตเมล็ดเทียมกาแฟพันธุ์อาราบิก้า (Coffee Arabica) อย่างง่าย"  #9/19-8-62 [ ภาพกิจกรรม ]

:. โครงการฝึกอบรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยการผลิตเมล็ดเทียมๆ #2/6-5-62 [ ภาพกิจกรรม ]

:. บรรยายพิเศษ เรื่อง "Plant Biotechnology (The genetic manipulation of plant)" #26-3-62 [ ภาพกิจกรรม ]

:. โครงการฝึกอบรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยการผลิตเมล็ดเทียมๆ #18/22-3-62 [ ภาพกิจกรรม ]

:. อบรม The Total Genomic Solution by LGC Technology #27-8-61[ ภาพกิจกรรม ]

:. บรรยายพิเศษ เรื่อง "Biotechnology and breeding in forage grasses" & "The management and use in forage grasses" #23-8-61 / 24-8-61 [ ภาพกิจกรรม ]

        :. โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ มะละกอ และกาแฟ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2 #18-8-61 / 19-8-61 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การประชุมทางวิชาการ พืชศาสตร์ ครั้งที่ 5 #14-8-61 / 15-8-61 [ ภาพกิจกรรม ]

:. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561 #8-8-61 [ ภาพกิจกรรม ]

:. อบรมการใช้เครื่อง MassARRAY #20-7-61 [ ภาพกิจกรรม ]

:. ค่ายพฤษาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ #3/8-5-61 [ ภาพกิจกรรม ]

:. บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทสึคุบะ  #18-12-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์กล้วย และสับปะรดด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 1 #19-8-60 / 20-8-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. ต้อนรับคณาจารย์ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย #09-8-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 #17-7-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. บรรยายพิเศษ เรื่อง "Recent Advances in the Gene Transformation of Grassland in Japan." #30-6-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย” ให้กับนักเรียนโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา" #7-5-60  [ ภาพกิจกรรม ]

:. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Merck Total Solutions for Agricultural Research”  #29-3-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การศึกษาดูงาน "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" ของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  #15-3-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร" ให้แก่ครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชไร่-นา  #14-3-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การสาธิตและฝึกอบรมการใช้เครื่องมือแยกโปรตีนด้วยระบบสองมิติ (2D-PAGE)  #7-2-60 [ ภาพกิจกรรม ]

        :. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ ประจำปีที่ 2 #17-1-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในอาชีพด้านปาล์มน้ำมัน # 10-1-60 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 #9-11-59 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การศึกษาดูงาน "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าว" #20-10-59 [ ภาพกิจกรรม ]

:. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย" #5-9-59 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การประกวดและสาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมือง  #19-8-59 [ ภาพกิจกรรม ]

:. Workshop on Rubber Tree Propagation and Breeding #7-3-59 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การจัดสัมมนา เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการเขียนบทความเผยแพร่ระดับชาติ” #4-3-59 [ ภาพกิจกรรม ]

:. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสถานวิจัยฯ ประจำปีที่ 1 #23-2-59 [ ภาพกิจกรรม ]

:. กิจกรรม "เครือข่ายวิจัยสร้างสรรค์เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างรวดเร็ว" #20-1-59 [ ภาพกิจกรรม ]

:. กิจกรรมบูรณาการ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" #19-11-58 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การเสวนา เรื่อง "Advice in the success of Hevea tree tissue culture technique from tissue culture lab" #15-9-58 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การประชุมทางวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 3 #13-8-58 [ ภาพกิจกรรม ]

:. วันคุณค่าแห่งสงขลานครินทร์ 2558 #12-6-58 [ ภาพกิจกรรม ]

:. รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ #27-3-58 [ ภาพกิจกรรม ]

:. การจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Tissue Culture of Hevea” #19-1-57 [ ภาพกิจกรรม ]

f t g m

ติดต่อ

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและ
       ทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3                                       

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

   0-7428-6047

 https://www.facebook.com/CoE.ANRB/

   phattira.k@psu.ac.th