Copyright 2021 - CoE-ANRB: phase II


ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาพร้อมหัวข้อวิทยานิพนธ์

และกรอบงานโดยสังเขป

เพื่อสมัครขอรับทุนสนับสนุนฯ รอบที่ 2 ประจำปี 2563

สามารถสมัครได้ตลอดปี โดยจะพิจารณาครั้ง

ถัดไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ “นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายวิจัย ประจำปี 2563”

จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนา

วันที่ 27 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุม LRC ชั้น 8

>> ภาพกิจกรรมทั้งหมด

รางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานระดับดี

ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

>>อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

     สำหรับ Thailand 4.0 นั้น ภาคเกษตรก็สำคัญไม่แพ้ภาคอื่นๆ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ก็ยัง อยู่ในภาคนี้ ฉะนั้นถ้าสามารถนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่ใช่แต่เป็นการเพิ่มรายได้ แต่เป็นการเพิ่มความสามารถของคนไทยไปในตัว ซึ่งภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่สร้างความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผลิตผลทางการเกษตรนอกจากจะเพื่อการบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังได้มาตรฐานในการส่งออกอีกด้วย ปัจจุบันรัฐบาล องค์กรขนาดใหญ่ และภาคการศึกษา เข้ามาลงทุนและช่วยเกษตรกรไทยอย่างมาก และคาดว่าเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างในอีกไม่ช้านี้ 

     ด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยฯ จึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสำเร็จและเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลงาน และการสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ อันนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำทางวิชาการ

     จากผลการดำเนินงานของสถานวิจัยความเป็นเลิศฯ ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 2 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ ระหว่าง กุมภาพันธ์ 2552 ถึง ธันวาคม 2561 พบว่ามีผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีผลการประเมินตามตัวชี้วัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยในระยะที่ 2 มีคะแนนประเมินสูงถึง 83.82% คณะนักวิจัยจึงมีความเห็นว่าควรจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ระยะที่ 3 และดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ 2 คือตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – ธันวาคม 2568 ทั้งนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ การพัฒนาพันธุ์ ขยายพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาและสร้างนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

นำความรู้ และความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มาสร้าง และเพิ่มการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากวัสดุเศษเหลือใช้ และกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรหรือธุรกิจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1.ดำเนินการวิจัยให้ได้องค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพันธุ์ ขยายพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตพืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาและสร้างนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 

2.ประสานงานวิจัยและให้ความร่วมมือการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.เผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติทั้งระดับนานาชาติและสู่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความหลากหลาย กระจายความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีการใช้ประโยชน์ของที่เหลือใช้เพื่อการเกษตรที่ปลอดภัย

 4.สนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติให้กับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการให้การสนับสนุนการวิจัยในระยะเริ่มแรกแก่อาจารย์ใหม่ในแต่ละกลุ่มวิจัยที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

f t g m

ติดต่อ

       ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและ
       ทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 3                                       

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

   0-7428-6047

 https://www.facebook.com/CoE.ANRB/

   phattira.k@psu.ac.th