ชื่อหนังสือ : การผลิตส้ม
ผู้แต่ง : รศ. มงคล แซ่หลิม
ปีที่พิมพ์ : 2549 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
สาระสังเขป : หนังสือเรื่อง การผลิตส้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาไม้ผลเมืองร้อน และวิชาไม้ผลอุตสาหกรรม ของภาควิชาพืชศาสตร์ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ถิ่นกำเนิดและนิเวศวิทยา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกพันธุ์ คุณลักษณะพิเศษบางประการในส้ม สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและผลผลิต สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต การขยายพันธุ์การปลูก ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิต

 

ชื่อหนังสือ : วิธีการวิจัยทางเกษตร
ผู้แต่ง : รศ. วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
ปีที่พิมพ์ : 2549
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาคบรรยาย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ โรคพืช และกีฏวิทยา เพื่อให้มีความรู้ด้านวิธีการวิจัยทางเกษตรที่เน้นการวิจัยทดลอง โดยศึกษาถึงกระบวนการวิจัยทางเกษตรที่ดี และแผนการทดลองขั้นสูงที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำวิจัยทางเกษตร เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การวิจัย เทคนิคการทดลองในแปลงปลูก แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบละติน จัตุรัส การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิตพลอต แผนการทดลองแบบสปลิต - สปลิตพลอต แผนการทดลองแบบสปลิตบล็อก การวิเคราะห์โคแวเรียนต์หรือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว แผนการทดลองแบบล็อกไม่สมบูรณ์สมดุล แผนการทดลองแบบแลตทิซ แผนการทดลองแบบเร็คแทงกูล่าแลตทิซ และการวิเคราะห์ผลรวม


ชื่อหนังสือ : การใช้โปรแกรม SAS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้แต่ง : รศ. วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
ปีที่พิมพ์ : 2549
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา วิธีการวิจัยทางเกษตร (510-514) เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึง วิธีการใช้โปรแกรม SAS สำหรับวินโดว์ การสร้างข้อมูล SAS และฟังก์ชั่น SAS การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองประชากรและการทดสอบการกระจายแบบปกติ แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ , แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ , แบบละตินจัตุรัส การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิคพลอตและแผนการทอลองที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว แผนการทดลองแบบล็อกไม่สมบูรณ์ และการวิเคราะห์ผลรวม