แนวสังเขป : สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตรได้แก่สหสัมพันธ์ สหสัมพันธ์แบบถดถอย ไคสแควร์ แผนการทดลองและเทคนิคในการใช้ การเตรียมการทดลองในด้านเกษตร ชนิด วิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการทดลอง

หัวข้อบรรยาย

 • ความหมายของวิชา
 • แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
 • mean
 • mode
 • median
 • การวัดการกระจาย
 • range
 • mean deviation
 • sum of square
 • variance or mean square
 • standard deviation (SD)
 • standard error of mean (SE)
 • coefficient variation (CV)
 • Probability
 • addition rule
 • multiplicative rule
 • การเรียง (permutation)
 • การเลือก (combination)
 • Distribution
 • binomial distribution
 • normal distribution
 • standard score
 • Chi-square
 • sample mean distribution
 • t-distribution
 • F-distribution
 • ตัวประมาณและค่าประมาณ
 • การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร
 • test of hypothesis
 • ชนิดของสมมติฐาน
 • level of significant
 • one-tailed and two-tailed-test
 • ขั้นตอนและวิธีทดสอบ
 • การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ค่า
 • ใช้สถิติ Z
 • ใช้สถิติ t
 • ใช้สถิติ t’
 • การทดสอบค่าวาเรียนซ์ 1 ค่า
 • การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าวาเรียนซ์
 • การเปรียบเทียบแบบจับคู่
 • การทดสอบแบบไค-สแควร์
 • การทดสอบความสอดคล้อง
 • การทดสอบความเป็นอิสระของตัวอย่าง
 • treatment กับหน่วยทดลองแบบ 2 แถว
 • treatment กับหน่วยทดลองมากกว่า 2 แถว

 • ความหมาย
 • ข้อดีข้อเสีย
 • แบบหุ่นของ CRD
 • เทคนิคการใช้ CRD
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์เมื่อมีจำนวนซ้ำเท่ากัน
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์เมื่อมีจำนวนซ้ำไม่เท่ากัน

 • ความหมาย
 • ข้อดีข้อเสีย
 • เทคนิคในการ block
 • เทคนิคการใช้ RCBD
 • แบบหุ่นของ RCBD
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์ของ RCBD
 • การคำนวณค่าสูญหาย
 • relative effciency of RCBD to CRD
 • การวิจัยทางการเกษตร
 • พื้นฐานการวางแผนการทดลอง
 • treatment
 • experimental unit
 • experimental error
 • replication
 • randomization
 • block
 • model
 • การคำนวณ sum of square ต่าง ๆ
 • analysis of variance
 • ขั้นตอนในการทดลอง
 • การกำหนดชื่อเรื่องหรือปัญหา
 • กำหนดวัตถุประสงค์
 • การเลือกหรือกำหนด treatment
 • กำหนดขนาดของการทดลอง
 • การวางแผนการทดลอง
 • กำหนดวิธีวิเคราะห์ผลและทดสอบผลทางเคมีและทางสถิติ
 • ทำการทดลอง
 • วิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง
 • รายงานผลหรือเสนอสัมมนา, ตีพิมพ์, ส่งเสริม
 • ความหมาย
 • ลักษณะของ Latin square design (LS)
 • เทคนิคการใช้ LS
 • ข้อดีข้อเสียของ LS
 • แบบหุ่นของ LS
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์ของ LS
 • การคำนวณค่าสูญหาย
 • relative efficiency of LS to RCBD
 • ความหมายของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
 • วิธี LSD (least significant difference)
 • วิธี DMRT (Duncan’s new multiple range test)
 • วิธี Orthogonal comparison
 • ความหมายของ factorial experiment
 • อิทธิพลต่างๆ ของ factor
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์ เมื่อมี 2 factors
 • ใน CRD
 • ใน RCBD
 • ใน LS
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์โดยใช้สัมประสิทธิ์
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์ เมื่อมี 3 factors
 • ความหมายของ split-plot design (SPD)
 • ลักษณะของ SPD
 • แบบหุ่นของ SPD
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์ของ SPD
 • split plot
 • split-split-plot
 • ความหมายของ change over design (COD)
 • ลักษณะของ COD
 • แบบหุ่นของ COD
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์ของ COD
 • ความหมายของ linear correlation
 • ดรรชนีสหสัมพันธ์
 • คุณสมบัติของดรรชนีสหสัมพันธ์
 • การทดสอบ linear correlation
 • ความหมายของ linear regression
 • ลักษณะของ regression
 • สมการ regression
 • วาเรียนซ์ของ regression
 • การทดสอบค่า b และ a
 • การวิเคราะห์วาเรียนซ์ของ regression
 • การเตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ทางสถิติ
 • การอ่านผลการวิเคราะห์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
 • การรายงานผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • ข้อควรคำนึงในการวิเคราะห์และแปลผลทางสถิติจากคอมพิวเตอร์